Detail modulu Starověk (Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie, Japonsko, Malá Asie)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Starověk (Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie, Japonsko, Malá Asie)

Kód modulu

82-m-4/AC88

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • znalost modulu Úvod do dějin kultury

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti vývoje umění vyspělých kultur v Evropě a Asii.

 • modul je zaměřen na znalost umění vyspělých kultur v Evropě a Asii, především na časové dělení (5. tisíciletí - pol. 1. tisíciletí př. n. l.), charakteristické rysy a nejvýznamější památky

Po absolvování modulu žák:

 • propojí kulturní, politickou a sociální situaci na zmíněných územích do smysluplného celku
 • popíše charakteristické rysy kultur
 • zařadí časově a geograficky jednotlivé kultury starověku
 • charakterizuje je v rámci jednotlivých uměleckých disciplín
 • vyjmenuje významné památky v rámci jednotlivých disciplín
 • vyjmenuje významné kontexty s vývojem umění před a po této kapitole

Očekávané výsledky učení

Žák: 

 • rozliší a charakterizuje jednotlivé kultury
 • rozliší základní členění a datace jednotlivých vývojových etap pravěkého umění
 • vystihne základní principy, druhy a formy architektury jednotlivých kultur
 • popíše vývoj starověké architektury s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky
 • určí základní techniky, materiály a náměty ve starověkém malířství
 • popíše principy a vývoj starověkého malířství s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky
 • popíše základní techniky, materiály a náměty ve starověkém sochařství
 • popíše vývoj staověkého sochařství s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky
 • charakterizuje základní druhy, materiály, principy a formy užitého umění ve starověku
 • popíše vývoj užitého umění ve starověku s použitím odborné terminologie a vyjmenuje neznámnější památky
 • je schopen časově zařadit jednotlivé kultury a vytvořit rozdělení vývojových etap jednotlivých kultur v Evropě a Asii (5. tisíciletí - pol. 1. tisíciletí př. n. l.)
 • popíše zeměpisné určení jednotlivých kultur v kontextu současného rozmístění států na daném území
 • charakterizuje jednotlivé kultury a popíše hlavní principy, znaky, prvky, náměty a materiály
 • definuje konkrétní památky ve starověkých kulturách, charakterizuje je, zařadí a aplikuje odbornou terminologii při jejich určování

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Starověký Egypt

 • Dělení, časové a zeměpisné určení, historické souvislosti - náboženství, terminologie, životní styl, sjednocení, Achnatonova revoluce, zánik říše
 • Architektura
  • materiály
  • principy, arch. druhy
  • dělení, charakteristika, vývoj
  • terminologie
  • pyramida, mastaba, skalní chrám/chrám
  • památky a naleziště
 • Malířství
  • materiály
  • techniky, náměty a druhy 
  • principy zobrazení (hyeratická perspektiva, frontální zobrazení, koncepční realismus, pásová perspektiva)
  • terminologie
  • Achnatonova revoluce
  • památky, naleziště
 • Sochařství
  • materiály
  • techniky, náměty a druhy (volná, monumentální socha, reliéf, basreliéf)
  • principy a vývoj
  • terminologie
  • Achnatonova revoluce
  • památky a naleziště
 • Užité umění
  • druhy (posmrtné masky, faraonova koruna, šperky, keramika)
  • materiály a techniky
  • náměty
  • památky

2. Mezopotámie

 • Dělení, časové a zeměpisné určení, historické souvislosti (náboženství, terminologie, životní styl, národy, sjednocení a pády)
 • Architektura
  • materiály
  • principy a vývoj
  • druhy (palác, obytný dům, chrám, hrobka)
  • památky a naleziště (Mari, Ur, Uruk, Lagaš, Babylon)
  • terminologie - zikkurat, palác
 • Malířství
  • materiály
  • druhy, náměty a techniky
  • vývoj
  • památky a naleziště
 • Sochařství
  • techniky a materiály
  • náměty a druhy (stéla, destička, váleček, volná socha, drobná plastika)
  • principy a vývoj
  • památky a naleziště (Chamurappiho stéla, Lagašské destičky - krále Ur-Nanše, sedící Gudea)
 • Užité umění
  • řemesla
  • materiály
  • památky a druhy (pohřební maska krále Sargona, čelenka královny Šubady, Urská standarta, zlatá přilba krále Maslenuga)

3. Malá Asie

 • Féničané
  • časové a geografické vymezení
  • charakteristika kultury
  • hlavní umělecký a kulturní přínos
  • vazba na jiné významné starověké kultury
 • Chetité
  • časové a geografické vymezení
  • charakteristika kultury
  • hlavní umělecký a kulturní přínos
  • vazba na jiné významné starověké kultury
 • Peršané
  • časové a geogeafické vymezení
  • charakteristika kultury
  • hlavní umělecký a kulturní přínos
  • vazba na jiné významné starověké kultury
 • Izraelité 
  • časové a geografické vymezení
  • charakteristika kultury
  • hlavní umělecký a kulturní přínos
  • vazba na jiné významné starověké kultury

4. Čína

 • dělení, časové a zeměpisné určení, společenské kontexty, terminologie, historické souvislosti (náboženství, terminologie, životní styl, národy, sjednocení a pády)
 • Architektura
  • materiály
  • principy a vývoj
  • druhy (palác, obytný dům, chrám, pohřební ritus)
  • památky a naleziště 
  • terminologie 
 • Malířství
  • materiály
  • druhy, náměty a techniky
  • vývoj
  • památky a naleziště
 • Sochařství
  • techniky a materiály
  • náměty a druhy 
  • principy a vývoj
  • památky a naleziště
 • Užité umění
  • řemesla
  • materiály
  • památky a druhy

5. Indie 

 • zeměpisné a časové určení, hlavní rysy, společenské kontexty, charakteristika, umělecký a kulturní přínos
 • Architektura
  • druhy, materiály a principy
  • terminologie, památky
 • Malířství
  • druhy, materiály, techniky
  • terminologie a památky
 • Sochařství
  • druhy a principy
  • materiály a techniky
  • terminologie a památky
 • Užité umění
  • druhy, materiály
  • řemesla
  • památky

6. Japonsko

 • Zeměpisné a časové určení, hlavní rysy, společenské kontexty, charakteristika, kulturní přínos, vývoj
 • Architektura
  • druhy, materiály, principy
  • vývoj a terminologie
  • památky
 • Malířství
  • druhy, materiály, techniky
  • vývoj a terminologie
  • památky
 • Sochařství
  • druhy, materiály a principy
  • vývoj, terminologie
  • památky
 • Užité umění
  • druhy a materiály
  • řemesla a jejich vývoj
  • památky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • práce s odpovídjící obrazovou dokumentací
 • orientace žáků v učivu (diskuze, seminární práce, ústní zkoušení)
 • hodnocení samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • obrazová část (aplikace teoretických poznatků na konkrétních příkladech)
 • závěr (výsledky práce)
 • rozsah práce 6-10 stran včetně příloh (obrazový materiál, schémata, fotografie...)

 Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší charakteristické znaky jednotlivých kultur
 • popíší principy, techniky a materiály v jednotlivých uměleckých disciplínách a rozliší je v rámci jednotlivých kultur
 • učí se aplikovat teoretické poznatky a prezentovat je v obrazových materiálech
 • aktivně se zapojují do výuky a zodpovídají kontrolní otázky pedagoga

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • orientace v charakteristických rysech jednotlivých kultur

Samostatná práce žáků:

 • zpracování průřezových témat
  • kontexty ve vývoji jednotlivých uměleckých disciplín v různých částech světa
  • kontexty úrovně technického pokroku a kultury v jednotlivých částech světa ve stejném období
 • ústní prezentace
  • obrazových materiálů k zadanému tématu
  • diskuze na zadané téma

Specifikace seminární práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část ( souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • závěr (výsledky práce)

6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické okruhy formou samostatné práce:

Ověřované okruhy:

 • orientace v časovém vymezení a vývojových fází jednotlivých kultur v rámci starověku
 • orientace v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • zařazení památek a typických znaků, jejich charakteristika a rozlišení na základě obrazové dokumentace

 

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

PIJOAN, José. Dějiny umění 1. Odeon : Praha, 1977. ISBN: ISBN: 80-7176-765-4

SYROVÝ, Bohuslav. Architektura – svědectví dob. SNTL : Praha, 1974.

GOMBRICH, H. Ernst. Příběh umění. ARGO : Praha, 1997. ISBN: 80-7203-143-0

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. IDEA SERVIS : Praha, 2002. ISBN: 80-85970-39-2

HUYGHE, René, ed. a AUBOYER, Jeannine. Encyklopedie umění pravěku a starověku. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 436 s., [32] s. obr. příl. Světové dějiny; sv. 32. Larousse.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné