Detail modulu Historie animovaného filmu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Historie animovaného filmu

Kód modulu

82-m-4/AC87

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí historie animované tvorby. Žák se seznámí s výtvarnými pokusy a vizuálním záznamem pohybu od pravěku po současnost, s definicí animované tvorby a jejích žánrů, s terminologií, významnými autory, důležitými filmově-animátorskými studii a jejich díly.

Po absolvování modulu žák charakterizuje animovanou tvorbu, vyjmenuje významné autory a jejich díla. Je schopen posilovat vlastní tvorbu studiem historie.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vyjmenuje klíčové dějinné technologickými objevy, které umožnily sekvenčně zachycovat pohyb výtvarnými prostředky
 • používá definici animované tvorby
 • stručně charakterizuje vybrané klasické i současné animační techniky
 • orientuje se v uplatnění animace v příbuzných médiích dnes i s výhledem do budoucnosti
 • používá základní oborovou terminologii
 • popíše typické žánry animovaný film (AF)
 • vyjmenuje významné a charakteristické výrazové prostředky, kterými disponuje AF
 • vyjmenuje a charakterizuje nejvýznamnější tvůrčí osobnosti animovaného filmu a jejich díla
 • charakterizuje významná filmová studia, která se zabývají AF
 • nalézá v historii AF různé tvůrčí paralely, které se vyskytují i v jeho vlastní tvorbě, což mu učivo činí bližším a srozumitelnějším
 • aktivně se zapojuje do diskuzí o animovaném filmu s rysy jistého odborného vhledu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Historie animovaného filmu
 • klíčové dějinné technologické objevy umožňující sekvenčně zachycovat pohyb výtvarnými prostředky
 • první pokusy záznamu pohybu a vývoj technologických prostředků od pravěku do konce 19. století
 • průkopníci animovaného filmu v Evropě a v USA
 • animátorský průmysl 1. poloviny 20. století
 • československý animovaný film (vývoj, osobnosti a díla)
 • světový animovaný film 2. poloviny 20. století (do nástupu počítačové grafiky)
 • animace po nástupu počítačové grafiky až po současnost
 • transformace a integrace média do videoher - budoucnost animace
 1. Médium animovaného filmu 
 • definice animované tvorby
 • základy terminologie v animované tvorbě
 • podstatné a výlučné umělecké aspekty tohoto média
 • typické i netypické žánry animovaného filmu
 • techniky klasického animovaného filmu (obecný přehled)
 • nové (digitální) techniky animace (obecný přehled) 
 • animace v příbuzných médiích dnes a do budoucna
 1. Aplikace poznatků do praktické tvorby žáka
 • závěrečná textová úvaha, ve které žák hledá společné znaky jeho tvorby s tím, co se dozvěděl o historii animace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní: 

 • odborný výklad s prezentací

Metody slovní - monologické:

 • vyprávění, popis, vysvětlování, výklad (v učivu o historii převažuje faktografie) 

Metody slovní - dialogické:

 • rozhovor, dialog, diskuze (projekce filmů vyvolá otázky a potřebu zážitek komunikovat, žáci se uči formulovat své názory)

Metody názorně-demonstrační:

 • projekce statických a dynamických obrazů (animované filmy, fotografie autorů, screenshoty z filmů) a počítač (např. Youtube apod.)
 • práce s obrazem: kresba na tabuli, projekce, počítačová grafika

Přímé vyučování:

 • písemné metody: testy (online*)​​, strukturovaný text v bodech a popiscích (u zadané prezentace)
 • práce s učebnicí: encyklopedické či monografické zdroje (ke studiu, i k vypracování prezentace na téma dle vlastního výběru a odborné eseje)
 • rozbory animovaných děl spojené i s diskuzí (rozvoj kritického myšlení)
 • metoda heuristická ( pokus omyl - během samostatné práce žáků na zadáních)
 • metoda vrstevnického vyučování ( seznámení jedné skupiny studentů s částí učiva druhou skupinu studentů - efektivní prohloubení znalostí a procvičování činností) 
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace (např. powerpointové) na zvolené, avšak pedagogem upřesněné téma
 • krátká hodnocená odborná esej rozsahu 1,5 až 3 normostrany z celého okruhu probírané látky, která by měla obsahově korespondovat s žákovou vlastní animátorskou tvorbou

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s animovanou tvorbou podle dějinných období a kulturně-geografických oblastí respektive a podle významných umělců animovaného filmu a jejich děl
 • charakterizuje vybrané klasické i současné animační techniky
 • doplňuje u vybraných tvůrců a jejich děl svůj výklad na jejich filmové dílo

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • průzkum orientace žáků v učivu (rozhovor, ústní zkoušení)
 • ověřování pomocí sady interaktivních kvízů (online), která budou obsahovat i vizuálně-poznávací (obrazové či filmové) ukázky

Samostatná práce žáků 

 • zpracování vlastní prezentace (např. powerpointové) 
 • krátká hodnocená odborná esej 

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • historie animovaného filmu
 • médium animovaného filmu - definice animované tvorby
  • charakteristika vybrané klasické i současné animační techniky
 • aplikace poznatků do praktické tvorby žáka

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl:
  • splnění samostatné práce žáků (prezentace, kvízy minimálně na 70%)
   • testy je možné zkoušet opakovaně, takže se to žáci postupně celé naučí
   • prezentace musí být přehledná, informačně bohatá, odborná, korektní, edukativní, graficky dobře zpracovaná, měla by vykazovat úsilí, jež jí žák musel věnovat 
   • esej v délce 1,5 až 3 normostrany psaného autorského textu, hodnotí se etika práce se zdroji, důsledné citování i výběr relevantních a důvěrychodných zdrojů, schopnost samostatně analyzovat a porovnávat, vyvozovat vlastní závěry, správné používání oborové terminologie (např. střih, kamera, záběr, švenk, jízda, gag a jiné)
 • neprospěl:
  • nesplnění samostatné práce žáků minimálně na 70 %
   • nesplnění testů minimálně na 70 %
   • prezentace má po obsahové stránce větší závady
   • esej není původní (zcizené texty), případně celkově nízká úroveň textu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-253-4.
DUTKA, Edgar. Scenáristika animovaného filmu: Minimum z historie české animace. 3. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-252-7.
QUEIROZ, Rida a Julius WIEDEMANN. Animation now!: Anima Mundi. Koln: Taschen, 2004. ISBN 3822825883.
BENDAZZI, Giannalberto. Animation: A World History. Volumes I-III. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group. A Focal Press Book, 2015.
BRDEČKOVÁ, Tereza a Jan ŠULC. Jiří Brdečka. V Řevnicích: Arbor Vitae, 2013, 347 s. ISBN 978-80-7467-042-8.

(Doporučuje se také studovat katalogy festivalů Anifest a Anifilm a dalších velkých přehlídek současné animátorské tvorby.)

Poznámky

Pro přípravu prezentace příprava na téma z oblasti animace dle vlastního výběru, avšak ve formulaci (úpravě zadání) pedagoga. Pedagog musí žákem vybrané téma upravit s ohledem na nešvary současné práce žáků s online materiály. Měl by se vyhnout formulacím témat dobře zpracovaných. Např. zadání "Walt Disnay" je špatné, žák má k dispozici obrovské množství hotových textů, které bezpochyby bezmyšlenkovitě okopíruje. Pokud však zadáme "Srovnej libovolné dva oskarové animované filmy", poskytneme žákovi atraktivní studijní materiál blízký jeho původní volbě (Walt Disnay), a zároveň bude muset kreativně aplikovat velké množství znalostí získaných při studiu tohoto modulu. Žák je povinen použité zdroje korektně citovat.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Trnka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné