Detail modulu Středověk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Středověk

Kód modulu

82-m-3/AA30

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Středověk

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí období středověku. Žák se seznámí s uměním jednotlivých slohů středověku (architektury, sochařství, malířství) a uměleckořemeslnými výrobky (nábytek, techniky jejich zhotovení ).

Po absolvování modulu žák charakterizuje a identifikuje umělecké objekty středověku verbálně i vizuálně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • se seznámí s uměním jednotlivých slohů středověku 
  • umění časného středověku
   • Byzantská říše
   • Velká Morava
  • umění vrcholného středověku v architektuře, sochařství, malířství, památky v Evropě a českých zemích
   • románský sloh
   • gotika
 • se seznámí s uměleckořemeslnými výrobky (nábytkem, technikou jejich zhotovení)
 • provede rozbor vlastního uměleckého díla z hlediska jeho funkčního zařazení, zejména vztahu formy a obsahu
 • charakterizuje a vyhodnotí teoretický a praktický význam díla

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Umění jednotlivých slohů středověku
 • umění časného středověku
  • Byzantská říše
  • Velká Morava
 • umění vrcholného středověku
  • románský sloh
  • gotika
  • architektura, sochařství, malířství, památky v Evropě
  • architektura, sochařství, malířství, památky v českých zemích
 1. uměleckořemeslné zpracování dřeva v odbobí středověku
 • materiály
 • techniky
 • ornamenty
 • nábytek v období středověku
 1. Charakteristika a rozbor uměleckého díla

 • teoretický a praktický význam díla

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace dějin umění a historického nábytku a technik)
 • hodnocené domácí úkoly (hledání materiálů a informací, vytvoření presentace k danému tématu)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce (prezentace)
 • přednes prezentace před spolužáky ve třídě

Specifikace vlastní prezentace:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (porovnání jednotlivých uměleckořemeslných výrobků nebo technik napříč historizujícími obdobími, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše umění středověku
 • seznámí se a následně popíše uměleckořemeslné techniky a  uměleckořemeslné zpracování dřeva v období středověku
 • charakterizuje a rozebere umělecké dílo v období středověku
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • umění umění středověku
 • uměleckořemeslné techniky a  uměleckořemeslné zpracování dřeva v období středověku
 • charakteristika a rozbor uměleckého díla v období středověku

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Doporučená literatura

ADAMEC, J., ŠAMŠULA, P., Průvodce výtvarným uměním 2, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1995

MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury 1, IDEA SERVIS, ISBN 80- 85970-23-6

BRUNSCHWILER,J., Stilkunde fur Schreiner: Th.Schafer, Hannover 1986

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Svobodová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné