Detail modulu Pravěké umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pravěké umění

Kód modulu

82-m-4/AC81

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Pravěké umění

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • znalost modulu Úvod do dějin kultury

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí vzniku a vývoje umění v pravěku.

 • modul je zaměřen na pravěké umění v rámci Evropy, v časovém rozmezí (600 000 př. n. l. - 6. století př. n. l.). Žák se seznámí s principy, druhy a formami pravěké architektury, pravěké malby a pravěkého sochařství.

Po absolvování modulu žák

 • popíše charakteristické rysy
 • nejvýznamější památky
 • základní druhy, techniky, materiály a formy užitého umění v pravěku

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje základní členění a datace jednotlivých vývojových etap pravěkého umění
 • vystihne základní principy, druhy a formy pravěké architektury
 • popíše vývoj pravěké architektury s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky v Evropě
 • určí základní techniky, materiály a náměty v pravěké malbě
 • popíše principy a vývoj pravěké malby s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky v Evropě
 • popíše základní techniky, materiály a náměty v pravěkém sochařství
 • popíše vývoj pravěkého  sochařství s použitím odborné terminologie a vyjmenuje nejznámnější památky v Evropě
 • charakterizuje základní druhy, materiály a formy užitého umění v pravěku
 • popíše vývoj užitého umění v pravěku s použitím odborné terminologie a vyjmenuje neznámnější památky v Evropě

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Členění a datace jednotlivých vývojových etap pravěkého umění

 • charakteristika pravěkého umění (vývoj člověka a jeho schopností používat nástroje a tvořit)
 • vývojové etapy pravěkého umění
  • Paleolit (vývoj společnosti, způsob života)

  • Mezolit (změna životního stylu, první architektura)

  • Neolit (způsob života - usazení, budování osad, ideologické principy: animismus, totemismus, fetišismus a manismus. 

  • Doba bronzová (kultury na našem území - Únětická, Maďarovská, Mohylový lid, Lid popelnicových polí, Lužická - typické znaky). 

  • Doba železná - (starší a mladší/halštadtská a laténská, významné národy a kultury na našem území - Knovízká, Milavečská, Slezskoplatěnická, Keltové)Paleolit

2. Paleolit

 • Sochařství
  • druhy, materiály, náměty, techniky (ženská plastika - Venuše, mužská plastika, zvířecí plastika)
  • vývoj sochařství v paleolitu
  • první sochařské díla a naleziště v Evropě
  • první sochařské díla a naleziště u nás
 • Malířství
  • druhy, materiály, náměty, techniky (jeskynní nástěnné malby)
  • vývoj malířství v paleolitu (makaronské kresby, kolorovaný reliéf)
  • první malby a naleziště v Evropě (Altamira, Rouffignac, Niaux, Lascaux)
 • Užité umění
  • náčelnické hole (symbol)
  • nástroje (pazourkové sekery, nože apod.)
  • zbraně (vrhač oštěpu)

3. Mezolit

 • Architektura
  • první obydlí, změna způsobu života
  • materiál, způsob stavby (stavby v terénu)
 • Sochařství
  • druhy, materiály, vývoj (ženská a mužská plastika)
  • sochařské díla v období Mezolitu
 • Malířství
  • náměty, techniky, vývoj
  • skalní malby
  • naleziště a malby (Valltorta, Gasulla, Domica)

4. Neolit a eneolit

 • Architektura
  • usazování člověka, první osady, obytné stavby, řemesla (pastevectví, temědělství, keramika, tkalcovství)
  • materiál, typologie (dlouhé domy, chýše)
  • Megalitycká architektura (menhir, dolmen, kromlech) - naleziště (Stonehange, Avebury, umělá stavba - Holašovice)
 • Sochařství
  • ženská plastika, zvířecí plastika
  • nádoby ve tvaru zvířat
 • Užité umění
  • keramika - hrnčířský kruh v Přední Asii
   • druhy zdobení (lineární a pásková, vypichovaná, šňůrová, malovaná)
   • typy (zvoncové poháry)
  • textil - tkané a netkané textilie
   • materiál (len, konopí, vlna)
  • tesařství - čluny, zemědělské nářadí, dřevěné obytné stavby

5. Doba bronzová

 • První města, rozkvět obchodu, rozvoj nových řemesel (kovolitectví a kovotepectví, zlatnictví), rozvoj řemesel (šperkařství, zemědělství, keramika)
 • Dělení, kultury (starší a mladší doba bronzová, kultury - Unětická, Maďarovská, Mohylový lid, Lid popelnicových polí, Lužická)
 • Architektura
  • skříňkové hroby
 • Užité umění - rozvoj řemesel, nové předměty, rozvoj obchodu s touto komoditou (obchod se sev. Itálií)

6. Doba Železná

 • počátky výroby železa (Chetité), rozvoj řemesel a obchodu
 • dělení a kultury (starší - Halštadtská doba a mladší - Laténská doba)
 • Kultury na našem území (Knovízká, Milavečská, Slezskoplatěnická, Bylanská, Keltové)
 • Architektura
  • Keltové - oppidum (Staré Hradisko u Prostějova, Závist u Zbraslavi), klíšťová brána, dvorce
 • Přínos Keltů u nás 
  • objev železa a tuhy
  • zdokonalení hornictví a hutnictví
  • hrnčířský kruh, železná radlice, ovčáské nůžky, srp, kossa, rotační mlýnek, železné zbraně a kroužkové brnění
  • mince
 • Užité umění a řemesla - šparkařství, emailérství, sklářství (korálky), zlatnictví (prsteny s gemami).

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • orientace žáků v učivu (diskuze, seminární práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část ( souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s členěním a datací jednotlivých vývojových etap pravěkého umění
 • charakterizuje pravěká architekturu
 • charakterizuje pravěkou malbu
 • charakterizuje pravěké sochařství
 • charakterizuje užité umění v pravěku
 • charakterizuje význam pravěkého umění pro další vývoj společnosti a kultur
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • členění, datace a charakteristika jednotlivých vývojových etap pravěkého umění
 • pravěká architektura
 • pravěká malba
 • pravěké sochařství
 • užité umění v pravěku
 • charakteristika a  význam pravěkého umění pro další vývoj společnosti a kultur

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

PIJOAN, José. Dějiny umění 1. Odeon : Praha, 1977. ISBN: 01-520-77

SYROVÝ, B. Architektura - svědectví dob. SNTL : Praha, 1974. 

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. SPN : Praha, 1986. ISBN: 85-80-43/1

POULÍK , Josef. Pravěké umění : v obrazech W. a B. Formanů. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 45 s., obr. příl.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné