Detail modulu Malba (krajina)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Malba (krajina)

Kód modulu

82-m-4/AC79

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁    82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁    82-41-M/05 Grafický design
 

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí malířských technik v propojení s dovedností aplikovat na krajinomalbu. Žák po absolvování modulu zvládne malbu krajiny vhodně umístit do formátu. Žák zvládne zobrazit členitost krajiny, atmosférickou perspektivu, zachytí hloubku prostoru s využitím tvarových zkratek a funkcí barev. Žák pracuje s fotografickou předlohou, ovládá přípravu podkladových materiálů a kombinaci různých malířských přístupů.

Po absolvování modulu žák zvládne provedení malby krajiny podle reálné předlohy .

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • prácuje s malířskými pomůckami, základní přípravné práce jako napínání a podmalba papíru, napínání a šepsování plátna, úpravu dřevěných podložek(v rámci opakování)
 • používá zakomponování motivu do formátu včetně barevného rozvrhu
 • používá perspektivu, perspektivu a atmosférický efekt
 • zachytí hloubku prostoru s využitím tvarových zkratek a funkcí barev
 • používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru malované krajiny či detailu krajinného motivu
 • vypracuje malbu krajiny podle reálné předlohy, plenérová malba
 • používá malbu realistickou, stylizovanou
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • používá osobitý malířský projev, autorský přístup

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Úvod

 • příprava podkladových materiálů
  • napínání papíru, plátna, šepsování
  • příprava dřevěné desky
 • technika malby, pomůcky
 • náměty v krajinomalbě


2. Tvar, objem, perspektiva

 • studie tvarů
 • konstrukce, perspektiva
 • atmosférická perspektiva
 • hloubka prostoru s využitím tvarových zkratek
 • rozměry a proporce
 • světlo, stín
 • kontrast
  • barevný kontrast
  • světelný kontrast

 

3. Kompozice a mísení barev

 • míchání primárních a sekundárních barev nebo míchání základních a komplementárních barev
 • světlé a tmavé barvy
 • teplá a studená škála
 • škála lomených tónů

 

4. Krajina

 • přímá malba v plenéru
 • malba krajiny dle fotografické předlohy
 • malba krajiny dle námětu
 • stylizace krajiny

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(technologické malířské postupy, náměty v krajinomalbě)


Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost malířských postupů a jejich aplikace na zobrazování krajiny
 • orientace v malířské technologii
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

 

Specifikace samostatné školní prace:

 • tvorba malířské práce na dané téma, kde je krajina základem k dalšímu volnějšímu zpracování(téma například "Horizont")
 • malba podle fotografické předlohy(například krajina nebo její detail z novin nebo časopisu, zaměřeno na pochopení objemu, světla a stínu)

Specifikace samostatná práce žáků:

 • malba podle reálné předlohy, malba v plenéru přímo v rámci výuky nebo při vícedenním pobytu v přírodě
 • malba stylizovaná (posuny od reálného ke stylizovanému)
 • kompoziční cvičení zaměřeno na strukturu, tvarovou různorodost, organické tvary

Učební činnosti žáků:

 • učí se postupy a využívá poznatky k umístění do formátu, kompozici motivu, míchání barev
 • prakticky se učí malovat podle reálné i fotografické předlohy 
 • prakticky se učí malbě krajiny s ohledem na umístění v reálném prostředí
 • učí se stylizovat krajinu
 • vytváření dovedností malovat detail v krajině

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

Samostatná práce žáků 

 • praktické zkoušení
 • prezentace a ústní obhajoba souboru samostatných školních prací
 • prezentace a ústní obhajoba souboru samostatných domácích prací 

Ověřované okruhy

 • příprava malířských pomůcek, druhy malířských technik
 • kvalita pozorovacích dovedností 
 • práce s perspektivou
 • umístění do formátu, zachycení atmosféry
 • stylizace krajiny, případně stylizace krajinných prvků nebo stylizace motivu krajiny

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup

2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup

3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup

4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem

hranice úspěšnosti zkoušky – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

PARRAMÓN, José. M. Perspektiva pro výtvarníky. Jan Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-041-8.

PARRAMÓN, José. M. Jak malovat krajinu olejem. Jan Vašut, 1996. 112 s. ISBN 80-7180-078-3.

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.
 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné