Detail modulu Použití písma v designu webové stránky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Použití písma v designu webové stránky

Kód modulu

82-m-4/AC74

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • absolvování modulu Základy HTML, HTML5, CSS – Kaskádové styly, W3C, SEO optimalizace

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti užití písma v designu webové stránky. Technologické aspekty, zdroje a licencování. Žák se seznámí s názvoslovím, klasifikací písem a určením vhodnosti použití daného fontu v designu webu. Žák směřuje ke dvěma hlavním cílům – čitelnosti a vizuální poutavosti.

Po absolvování modulu žák vyjmenuje dělení písma, používá názvosloví a technologické aspekty, popíše problematiku licencování, žák je schopen aplikovat získané znalosti do vlastní práce a pracovat na zadaném úkolu samostatně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • používá typografické názvosloví
 • vymezí vhodnost užití kombinace více fontů na stránku
 • provádí navržení i realizaci webu 
 • používá sémantické a vizuální formátování znaků
 • vymezí zdroje licencovaných i volně použitelných písem
 • vyjmenuje prvky licenční smlouvy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Velikost písma
 • pro mobil: 14–16 px
 • pro desktop: 16–22 px
 1. Šírka řádku
 • ideální šířka řádku (45-80 znaky)
 1. Výška řádku
 • v CSS je to line-height
 • čím delší je řádek, tím větší musí být výška řádku
 • čím menší je písmo, tím větší musí být výška řádku
 1. Kontrast a světlost
 • hutnost nebo pocit těžkosti písma na stránce
 1. Rytmus (vodorovný i svislý)
 • umístění písma na mřížku
 1. Typografická škála
 • poměr velikosti nadpisů, podnadpisů, úvodu (perexu) a běžného textu
 1. Vhodnost užití písma
 • účel webu
 • obsah webu
 • rodina písem (řezy)
 • česká znaková sada
 1. Licence
 • open source–Google Fonts, Open–Foundry
 • licence placená–omezení na jeden a více desktop zařízení, nebo počet zobrazení na webu (myfonts.com)
 • free licence pro osobní účely, ne vždy je free licence povolena pro webové užití

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (seznámení s tvorbou webu a práse s typografií a sazbou, klasifikace písem, typografické zásady, licence)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace typografie, prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Specifikace průběžné práce:

 • provedení vlastního webdesignu

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu - práce s typografií)
 • praktická část (provádí webdesign s množstvím textu, dbá na čitelnost a vizuální poutavost...)
 • závěr (výsledky práce)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně používá klasifikaci písem a typografické názvosloví, typografické zásady
 • vymezí vhodnost užití při designu vlastního webu
 • používá sémantické a vizuální formátování znaků
 • vymezí zdroje licencovaných i volně použitelných písem
 • vyjmenuje prvky licenční smlouvy
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • provedení vlastního webdesignu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace

Ověřované okruhy:

 • klasifikaci písem a typografické názvosloví, typografické zásady
 • užití fontů v designu vlastního webu
 • sémantické a vizuální formátování znaků
 • zdroje licencovaných i volně použitelných písem
 • prvky licenční smlouvy

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže - nedovede samostatně studovat
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně stdovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

BERAN, Vladimír, kolektiv autorů; Typografický manuál; 2000

ŘEZÁČ, Jan; Web ostrý jako břitva; 2016

MUZIKA, František: Krásné písmo ve vývoji latinky (I. + II. díl), 1963

SALTZ, Ina: Základy typografie, 2010

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné