Detail modulu Zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu

Kód modulu

82-m-4/AC73

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

72

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu a zasazení hotového produktu do reálného prostředí. Žák se seznámí realizuje produkt podle předlohy vytvořené jiným žákem, umělcem nebo pedagogem případně podle vlastního návrhu z různých modelovacích materiálů, různými technikmi, ve skutečné velikosti, v různých měřítkách, reliéfní i objemové zobrazení, stylizace (zjednodušení).  Žák realizuje výtvarný návrh pro zhotovení reliéfu formou kresby + náčrty + skici nebo formou  modelů ( počítačové vizualizace + modely z 3D tiskáren apod.).

Po absolvování modulu žák zhotovuje reliéfy, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • realizuje výtvarný návrh pro zhotovení reliéfu formou
  • kresby + náčrty + skici
  • modelů (počítačové vizualizace + modely z 3D tiskáren apod.)
 • provede zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu  z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění
  • celku
  • části
  • detailu
 • provede zasazení vlastní plastiky nebo sochy do prostoru a využije znalostí z oblasti praktického modelování, sochařství, užitého sochařství a užitého umění
 • provede zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu, části nebo detailu
  • v různých modelovacích materiálech
  • různými modelovacími technikami
  • v různých měřítkách
   • ve skutečné velikosti
   • v reliéfním i objemovém zobrazení
   • ve stylizaci (zjednodušení)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Výtvarný návrh pro zhotovení reliéfu
 • kresby + náčrty + skici

 • modelů ( počítačové vizualizace + modely z 3D tiskáren apod.)

 1. Zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu 
 • zhotovení celku

 • zhotovení části

 • zhotovení detailu

 1. Zasazení vlastní plastiky nebo sochy do prostoru

 2. Provedení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu, části nebo detailu

 • modelování pomocí různých materiálů

 • modelování různými modelovacími technikami

 • modelování v různých měřítkách ( ve skutečné velikosti, v reliéfním i objemovém zobrazení, ve stylizaci - zjednodušení)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami

Přímé vyučování:

 • vlastní tvorba s konzultací
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Názorně - demontrační metody výuky:

 • přednes s použitím odborné literatury ( obrazové publikace technik vytváření reliéfu, plastiky nebo sochy, prezentace názorných prací)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část – záměr
 • praktická část – zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy (výběrem; 1 – 2 práce)
 • jednoduché jednotlivé zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy, částí a detailu (1 – 2 práce)
 • zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy reliéfu a figury v různých materiálech a technikách, v různých měřítkách (2 – 3 práce)
 • závěr – výsledné práce, 2 – 3 práce (materiály, techniky, měřítka aj.)

Specifikace samostatné domácí práce:

 • domácí skici a studie reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu – zmenšené měřítko (2 – 4 práce)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s dovedností v oblasti zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu
 • realizuje výtvarný návrh pro zhotovení reliéfu formou
 • zasadí hotový produkt do reálného prostředí
 • provádí reliéf, plastiku nebo sochu dle výtvarného návrhu, části nebo detailu pomocí různých materiálů, různými modelovacími technikami a v různých měřítkách

 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

základní pojmy a terminologie

Samostatná práce:

 • ústní obhajoba samostatné práce
  • jednoduchého zhotovení reliéfu, částí a detailu reliéfu 
  • zhotovení reliéfu 
  • jednoduché zhotovení plastiky, částí a detailu plastiky 
  • zhotovení plastiky
  • jednoduché zhotovení sochy, částí a detailu sochy 
  • zhotovení sochy
 • ústní obhajoba domácí práce
  • domácí skici a studie reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu – zmenšené měřítko

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • výtvarný návrh pro zhotovení reliéfu
 • zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu
 • zasazení vlastní plastiky nebo sochy do prostoru
 • provedení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu, části nebo detailu pomocí různých materiálů, různými modelovacími technikami a v různých měřítkách

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, měřítek; schopnost čtení ve výtvarném návrhu, věrnost zhotovení dle návrhu, respektování návrhu aj., zvládnutí zhotovení – věrnost, zachycení celku i detailu, práce s materiálem; velikost, poměry měřítek, míra stylizace)
 • neprospěl: nesplnění zadání, zhotovení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky
 • hranice úspěšnosti zkoušky – splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, měřítek, 50 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

  Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře,

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Sloart, 2000

BASL, Josef: Modelování v hlíně (Příruční kniha pro učitele modelování), Praha 1925, Nakladatel I. L. Kober knihkupectví v Praze

ZELL, Mo: Škola kreslení a modelování pro architekty, 2009, Slovart, ISBN 80-7391-154-6

FLÁDR, Ladislav: Modelování, 1967, SPN

SOUKUP, O.: Modelovací a pomocné techniky v sochařství, ÚDLT, Praha 1965

ŠEDIVÝ, Václav: Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění) SNKLHU, 1953

MATĚJČEK, Stáňa: Plastika,

PISCH, Ondřej: Modelování v hlíně a látkách příbuzných

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné