Detail modulu Pěstování luskovin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pěstování luskovin

Kód modulu

41-m-3/AC71

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Luskoviny

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

absolvování modulů meteorologie a životní prostředí rostlin, půda a její zpracování, výživa a hnojení rostlin, osivo a sadba

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento modul navazuje na získané poznatky z modulů půda a její zpracování, meteorologie a životní prostředí rostlin, výživa a hnojení rostlin, osivo a sadba. Žáci se seznámí s aktuální situací a technologií pěstování luskovin v České republice a specifiky pěstování jednotlivých druhů luskovin. Žáci získají znalosti a dovednosti související s pěstováním luskovin.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář jsou uvedeny výsledky vzdělávání vztahující se k modulu:

Žák:

 • popíše situaci pěstování jednotlivých druhů rostlin;
 • charakterizuje biologické vlastnosti hlavních druhů a uvede jejich hospodářský význam;
 • určí základní druhy pěstovaných rostlin;
 • sestavuje osevní postupy;
 • provádí základní zpracování půdy a předseťovou přípravu;
 • ošetřuje porosty během vegetace;
 • realizuje hnojení a ochranu rostlin podle plánu;
 • sklízí jednotlivé plodiny a provádí posklizňovou úpravu;
 • vysvětlí principy skladování rostlinných produktů a na základě pokynů provádí skladování;

Konkretizované výsledky učení pro tento modul:

 • Charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • Charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin
 • Navrhuje technologický postup pěstování luskovin
 • Charakterizuje ošetřování luskovin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců u luskovin
 • Popíše sklizeň luskovin, provádí posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiva, chemikálie apod.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • současná situace pěstování luskovin v ČR a ve světě,
 • význam a biologické vlastnosti luskovin
 • plán hnojení a ochrany luskovin
 • základní zpracování půdy pro luskoviny
 • předseťová příprava pro luskoviny
 • hnojení luskovin
 • setí luskovin
 • ošetřování luskovin ve vegetaci
 • sklizeň luskovin
 • posklizňová úprava luskovin
 • skladování luskovin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování luskovin
 • demonstrace obrazů statických
 • projekce statická a dynamická.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností,
 • žákovské laborování
 • pracovní činnosti (v pěstování luskovin)
 • grafické činnosti

Učební činnosti

Žák:

1) Charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

 • sleduje odborný výklad učitele k charakteristice jednotlivých druhů luskovin
 • na obrázcích a vzorcích luskovin určuje druhy luskovin
 • zkontroluje si správnost výsledků
 • seznamuje se s nároky jednotlivých druhů luskovin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí

2) Popíše technologický postup pěstování luskovin

 • sleduje prezentaci a odborný výklad učitele
 • pracuje s textem (učební text se zásadami zemědělské praxe, prezentace, pracovní listy k pěstování luskovin)
 • prezentuje technologický postup zvolené luskoviny

3) Charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin

 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • zpracovává se spolužáky a vyučujícím plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj luskovin na konkrétním pozemku

4) Charakterizuje ošetřování luskovin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců u luskovin

 • seznamuje se, popisuje a určuje základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů luskovin
 • popíše stav porostu luskovin na konkrétním pozemku, vyjmenovává možná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů
 • podle pokynu učitele provádí zadané zákroky v porostu

5) Popíše sklizeň luskovin, provádí posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiva, chemikálie apod.

 • seznámí se s termíny sklizně vybraných luskovin, jejich výnosem
 • popíše technologii sklizně luskovin s využitím obrázků a textů
 • vykonává určené sklizňové práce
 • je seznámen s legislativou týkající se BOZP a požární ochrany a dodržuje je.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech pěstování rostlin a odborný výcvik (v případě předmětového uspořádání ŠVP). Doporučuje se vyučovat ve 3. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné a ústní zkoušení
 • Samostatná práce žáků: referát (doporučení, nepovinné)
 • Praktické zkoušení zvládnutí činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků z biologie.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost.

Kritéria hodnocení

Žák:

Charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

 • vyjmenuje 5 druhů luskovin a vysvětlí jejich využití
 • rozpozná luskoviny v různých vývojových fázích
 • popíše nároky jednotlivých druhů luskovin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí
 • vysvětlí vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci luskovin

Navrhuje technologický postup pěstování luskovin

 • popíše zařazení luskovin do osevního postupu
 • vysvětlí zásady správné zemědělské praxe pro pěstování luskovin
 • popíše technologii pro založení porostů a pěstování zadaných luskovin

Charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin

 • popíše přihnojení luskovin za vegetace včetně listových hnojiv a stanoví vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení
 • vysvětlí plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj luskovin na konkrétním pozemku
 • charakterizuje vedení evidence hnojiv

Charakterizuje ošetřování luskovin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců u luskovin

 • popíše a určí základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů luskovin
 • popíše stav porostu luskovin na konkrétním pozemku a vyjmenuje možná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a provede zadané zákroky v porostu (podle instrukcí)
 • popíše systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel
 • vyjmenuje povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin

Popíše sklizeň luskovin, provádí posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiv, chemikálií apod.

 • uvede termíny sklizně vybraných luskovin a jejich výnos
 • popíše technologii sklizně luskovin a provádí sklizňové práce
 • popíše posklizňovou úpravu luskovin
 • popíše požadavky na skladování luskovin
 • prokáže znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany a dodržuje je

Doporučená literatura

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X.

Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 12 hodin
 • praktické vyučování: 20 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné