Detail modulu Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

Kód modulu

82-m-4/AC70

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti tvorby designu a sazby letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu. Žák se seznámí a naučí používat vhodně vektorové i bitmapové výstupní a vstupní formáty, pracovat s textem, rámečky, znakovými a odstavcovými styly, tvořit odpovídající grafické práce v daných programech. Žák směřuje ke dvěma hlavním cílům – čitelnosti a vizuální poutavosti.

Po absolvování modulu žák vytváří vlastní letáky, plakáty i jiné tiskoviny pomocí grafického softwaru vektorovou, rastrovou grafikou, sazbou a znalostí typografických a barevných zásad.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s grafickým softwarem Adobe Illustrator a InDesign
 • používá nástroje pro vytváření vlastního grafického motivu
 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • pracuje s textem a jeho editací
 • upravuje obrázky a provádí jejich editaci
 • používá principy kompozičních rozvržení na stránce
 • navrhne vlastní design plakátu, letáku i jiné tiskoviny

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Illustrator - ovládání programu:
 • práce se základními nástroji
 • kreslení s použitím nástroje pero a jeho volby
 • úpravy cest
 • výplně a tahy a jejich možnosti
 • barevné prostory, modely
 1. Photoshop - ovládání programu:
 • skenování a komunikace s digitálním fotoaparátem 
 • navigace v okně programu
 • výběr nástrojů a parametry
 • barvy a barevné prostory
 1. Práce s obrazovými daty:
 • globální úpravy
 • lokální úpravy
 • objekty, kreslení a editace
 • korekce barev a manipulace s barvami
 • nástroj ztmavení, zesvětlení, sytost a rozmazání
 • úrovně (Levels)
 • retušování fotografie, retušovací
 • nástroje (retušovací štětec, razítko, záplata)
 • efekty vrstvy a vrstvy úprav
 • efekty rozostření 
 • cesty
 • práce s vektorem a inteligentní objekty
 • barevné kanály
 1. InDesign - ovládání programu:
 • nástroje pro práci s textem
 • používání textových rámečků na vzorových stránkách
 • natékání textu ručně nebo automaticky
 • panel nástrojů Znakové a Odstavcové styly
 1. Typografie:
 • názvosloví (rodina písma, řez, proklad, prostrkání, verzálky, minusky, ...)
 • proporce písma
 • kompozice bloku textu
 • rodina písma včetně vyznačovacích řezů
 1. Kompozice:
 • zlatý řez
 • optický a geometrický střed
 • působení prvků v ploše
 • formáty
 • kompoziční postupy
 1. Teorie barev:
 • primární, sekundární, terciální 
 • harmonie barevných tónů
 • barvy v grafickém designu
 • prostorový efekt barvy
 • přímé a výtažkové barvy
 • psychologické vnímání barev
 1. Výstup z programů:
 • kompresní metody
 • velikost a rozlišení obrazu
 • výstupní formáty
 • export a přednastavení Adobe PDF

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (zásady tvorby, typografie, předtisková příprava)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové příklady prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Specifikace průběžné práce:

 • plakátové, letákové skici (1 – 2 práce)
 • jednotlivé provedení plakátu či letáku (1 – 2 práce)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (skici a provedení plakátů, letáků či jiných tiskovin)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (vlastní skici, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • používávektorovou grafiku, nastavení jednotlivých formátů a jejich použití
 • používá možnosti nástrojů pro práci s textem, rámečky, znakovými a odstavcovými styly
 • vymezí vhodnost užití všech zásad typografických, barevnostních, kompozičních při designu vlastního plakátu, letáku či jiné tiskoviny
 • učí se postupy a využívají poznatky při práci v programech Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • skici a rozvržení textu na formátu
 • jednotlivé provedení stranky
 • provedení vlastní sestavy tiskovin s užitím vektorové a rastrové grafiky

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace
 • domácí skici a provedení 

Ověřované okruhy:

 • vlastní sestava tiskovin
 • skici a provedení plakátů, letáků, jiných tiskovin
 • provedení v různých formátech
 • prace v grafickém programu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, formátů, zvládnutí skici i provedení plakátu, letáku, jiné tiskoviny)
 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

CRUISE, John, ANTON,Kelly Kordes; Adobe InDesign CC Classroom in a Book, 2018

FAULKNER, Andrew; Adobe Photoshop CC Classroom in a Book, 2019

WOOD, Brian; Adobe Illustrator CC Classroom in a Book, 2018

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné