Detail modulu Design jednotného vizuálního stylu, zpracování logotypu do firemního grafického manuálu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Design jednotného vizuálního stylu, zpracování logotypu do firemního grafického manuálu

Kód modulu

82-m-4/AC69

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti tvorby jednotného vizuální stylu (corporate identity), manuálu identifikačních znaků a návrhu v grafických programech Adobe Illustrator a Indesign. Žák se seznámí s teorií symbolu, artefaktu, barevnými profily, klasifikací písem, názvoslovím a určení vhodnost použití z hlediska autorství a licencování.

Po absolvování modulu žák vytváří jednotný vizuální styl a manuál na základě znalostí typografie, teorie barev a symbolů a dovedností v grafickém softwaru.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • navrhne jednotný vizuální styl a jeho jednotlivé prvky
 • navrhne logotyp s ohledem na zaměření činnosti
 • používá symboliku geometrických tvarů a stylizaci
 • používá teorii barev, jejich vzájemné vztahy, kombinace a barevné modely
 • používá principy kompozice ve vztahu k výtvarnému záměru a jeho obsahové náplni
 • vytváří písmo na základě znalostí typografie a názvosloví
 • vytváří logomanuál

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Logo manuál:
 • tvarové varianty loga
 • barevné varianty loga
 • definice barev pro web a pro tisk
 • ochranná zóna loga
 • minimální velikost loga
 • zakázaná manipulace s logem
 • logo na podkladových plochách
 • firemní/merkantilní/akcidenční tiskoviny
 1. Symbol:
 • symbolika geometrických tvarů 
 • symbolika barev
 1. Teorie barev:
 • primární, sekundární, terciální 
 • harmonie barevných tónů
 • barvy v grafickém designu
 • prostorový efekt barvy
 • přímé a výtažkové barvy
 • psychologické vnímání barev
 1. Kompozice:
 • zlatý řez
 • optický a geometrický střed
 • působení prvků v ploše
 • formáty
 • kompoziční postupy
 1. Typografie:
 • zásady tvorby písma
 • klasifikace písem
 • proporce písma
 • kompozice bloku textu
 • rodina písma včetně vyznačovacích řezů
 1. Adobe InDesign:
 • definice přednastavení dokumentu
 • nástroje pro práci s textem–textový nástroj, nástroj text na cestě, výběr textu, zarovnání textu
 • speciální znaky
 • znakové a odstavcové styly
 • určení tiskových značek
 • export a přednastavení Adobe PDF

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (logomanuály známých společností, zásady tvorby, typografie, předtisková příprava)

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - konkrétní užití kompozičních principů, barevných kombinací, typografických řešení, ukázky logotypů a logomanuálu

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - tvorba vlastního logotypu

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (skici a provedení logotypu, provedení manuálu v grafickém programu, výsledky pozorování)
 • závěr (výsledky práce)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše možnosti práce s kompozicí, užitím barev a písma.
 • používá postupy a využívá poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím kompozičních principů, barevných kombinací a typografických řešení.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • skici logotypu a rozvržení textu
 • jednotlivé provedení stran manuálu
 • provedení vlastní sestavy tiskovin a užití logotypu

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace
 • domácí skici a provedení 

Ověřované okruhy:

 • vlastní sestava firemních tiskovin
 • skici a provedení logotypu
 • provedení na různých podkladech a materiálech
 • obsah logomanuálu
 • prace v grafickém programu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné splnění zadání bez pomocí učitele
 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

AIREY, David; Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities; 2010

CRUISE, John, ANTON,Kelly Kordes, Adobe InDesign CC Classroom in a Book, 2018

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné