Detail modulu Návrh vlastního písma

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Návrh vlastního písma

Kód modulu

82-m-4/AC68

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/03 Výstavní tvorba a bytový design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti komponování vlastního typu písma. Žák se seznámí s názvoslovím, klasifikací písem, současnými českými a zahraničními tvůrci písmového znaku a určením vhodnosti použití při designu vlastního písma. Žák směřuje ke dvěma hlavním cílům – čitelnosti a vizuální poutavosti.

Po absolvování modulu žák vytváří vlastní písma pomocí mřížky, pravítka, kružítka nebo pomocí šablon i psaní perem nebo štětcem. 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • používá typografické názvosloví
 • vytvoří vlastní sestavu abecedy
 • vytvoří rodinu písma včetně vyznačovacích řezů – kurzíva, tučný řez, tučná kurzíva
 • skicuje a provádí písmový znak na různé papírové podklady 
 • skicuje a provádí písmový znak pomocí technik tužky, tuše, barvy aj.
 • skicuje a provádí písmový znak v různých pohledech a měřítkách
 • provádí sestavu abecedy písmových znaků pomocí písmové osnovy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Sestava abecedy písmových znaků
 • písmena velké abecedy – majuskule neboli verzálky
 • písmena malé abecedy – minuskule neboli minusky
 • akcentované znaky
 • číslice
 • interpunkční znaménka
 1. Rodina písma
 • základní písmo
 • vyznačovací řezy – kurzíva, tučný řez, tučná kurzíva
 1. Skici a provedení písmového znaku na různé typy podkladů 
 • kreslicí čtvrtky a kartony různé gramáže, hrubosti a zrnitost
 1. Skici a provedení písmového znaku různými kresebnými prostředky
 • tužka
 • fix
 • redis pero
 • ato pero
 • rondo pero
 • špička
 • kulaté (při psaní špičaté)
 • ploché (při psaní široké)
 • přírodní čínské štětce
 1. Provedení písmového znaku v různých měřítkách
 • zvětšování x zmenšování
 1. Provedení písmového znaku pomocí
 • vychází z písmové osnovy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami (seznámení s tvorbou autorské abecedy a jejími předními českými tvůrci, klasifikace písem, typografické zásady)

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace typografie, prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžná práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Specifikace průběžné práce:

 • písmové skici (1 – 2 práce)
 • jednotlivé provedení písmového znaku (1 – 2 práce)
 • provedení vlastní sestavu abecedy

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (provádí sestavu abecedy písmových znaků pomocí písmové osnovy, dbá na čitelnosti a vizuální poutavost)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (vlastní skici, provedení v měřítku, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně používá klasifikaci písem a typografické názvosloví, typografické zásady
 • vymezí vhodnost užití při designu vlastního písma
 • zvládá vytvořit vlastní sestavu abecedy
 • skicuje a provádí písmový znak na různé papírové podklady 
 • skicuje a provádí písmový znak pomocí technik tužky, tuše, barvy aj.
 • skicuje a provádí písmový znak v různých pohledech a měřítkách
 • provádí sestavu abecedy písmových znaků pomocí písmové osnovy
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Průběžné práce:

 • písmové skici
 • jednotlivé provedení písmového znaku 
 • provedení vlastní sestavu abecedy

Samostatná práce žáků:

 • zpracování vlastní prezentace
 • domácí skici a provedení – zmenšené/zvětšené měřítko (2 – 3 práce)

Ověřované okruhy:

 • vlastní sestava abecedy 
 • skici a provedení na různé typy podkladů 
 • skici a provedení různými kresebnými materiály
 • provedení v různých měřítkách
 • provedení pomocí mřížky, nebo písmové osnovy

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, měřítek; zvládnutí skici i provedení písma – věrnost, jednotlivé vzdálenosti, tloušťky tahů a úhly, rozpaly mezi jednotlivými písmeny;

  písmena velké abecedy – majuskule neboli verzálky, písmena malé abecedy – minuskule neboli minusky, akcentované znaky, číslice, interpunkční znaménka; základní písmo, vyznačovací řezy – kurzíva, tučný řez, tučná kurzíva)

 • neprospěl: nesplnění zadání, provedení zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %

Doporučená literatura

MERHANT Oldřich, Nauka o písmu, Státní pedagogické nakladatelství, ISBN: 14-599-74

MERHANT Oldřich, Tvorba typografického písma, Státní pedagogické nakladatelství, 1.vydání 1957

HLAVSA, Oldřich: Typographia 1-3, 1. vyd., Praha: SNTL, 1976, 1981, 1986

DYRYNK, Karel: Typograf o knihách,  Praha: Kentaur : Polygrafia, 1993, ISBN: 80-85285-38-X

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné