Detail modulu Nábytkářské a zdobné techniky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Nábytkářské a zdobné techniky

Kód modulu

82-m-3/AA25

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • ukončený 1. a 2. ročník studia oboru

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí nábytkářských zdobných technik. Žák se seznámí s technikou zdobení nábytku, charakteristikou jednotlivých druhů zdobných technik a popíše postupy výroby jednotlivých zdobných technik.

Po absolvování modulu žák zařadí zdobné techniky do uměleckých slohů a časových období.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje všechny druhy zdobných technik ( mozaiky, řezby, gravírování, tmelové techniky, malby, polychromie)
 • popíše postupy výroby jednotlivých zdobných technik ( mozaiky, řezby, gravírování, tmelové techniky, malby, polychromie)
 • zařazuje jednotlivé zdobné techniky do uměleckých slohů a časových období
 • vypracuje a prezentuje vlastní samostatnou práci ( charakterizuje časovou a místní příslušnost vypracovaných zdobných technik, popíše technologické postupy, ústně obhají soubor kreseb zdobných motivů)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Druhy zdobných technik
 • mozaika - zdobná technika renesance
 • řezba - základní zdobný prvek renesance
 • gravírování - technologie, která nahrazuje ruční rytí odebráním materiálu
 • tmelová technika a kombinace tmelové techniky s s inkrustacemi 
 • malby a vrchol malby na nábytek v období kopírování čínských a japonských vzorů (květiny, ptáci a krajina)
 • polychromie - barevná výzdoba plastik, architektonických detailů, případně i stěn či stropů staveb a materiálů používaných k jejich pokrývání
 1. Postupy výroby jednotlivých zdobných technik
 • mozaiky
 • řezba
 • gravírování
 • tmelové techniky
 • malby
 • polychromie
 1. Charakteristika zdobných technik nábytku
 • hlavní znaky zdobných technik nábytku
 • zařazení jednotlivých zdobných technik do časové osy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • orientace žáků v učivu, znalost postupů výroby zdobných technik (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu, určení jednotlivých zdobných technik a popis technologických postupů)
 • praktická část (kvalita a rozsah souboru kreseb zdobných motivů)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (skicy, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše jednotlivé druhy zdobných technik nábytku
 • popíše postupy jednotlivých zdobných technik ( mozaiky, řezby, gravírování, tmelové techniky, malby, polychromie)
 • učí se postupy a využívá poznatky při zařazování jednotlivých zdobných technik do časové osy
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Samostatná práce žáků:

 • ústní obhajoba souboru kreseb zdobných motivů
  • časová a místní příslušnost zdobných technik
  • znalost technologických postupů
  • kvalita a rozsah souboru kreseb zdobných motivů

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • druhy zdobných technik
 • postupy výroby jednotlivých zdobných technik
 • charakteristika a popis zdobných technik nábytku

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy
 • 2 – 80 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy
 • 3 – 70 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy
 • 4 – 60 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 50 % správných odpovědí ústním zkoušením a správné řešení samostatné práce včetně grafické úpravy

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

MEDKOVÁ, Eva. Starožitný nábytek (údržba a opravy). ISBN: 04-308-85

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Stránský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné