Detail modulu Základní nástroje a práce s vrstvami

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základní nástroje a práce s vrstvami

Kód modulu

82-m-4/AC34

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Základní nástroje a práce s vrstvami

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v programu Adobe Photoshop. Žák se seznámí se základními nástroji, konkrétně výběrovými, malovacími a naučí se pracovat s vrstvami. Po absolvování modulu žák využívá tyto nástroje při tvorbě vlastní grafické práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • seznámí se s grafickým softwarem
 • pracuje s výběrovými nástroji a jejich volbami - obdélníkový výběr, eliptický výběr, nástroje laso, kouzelná hůlka a rychlý výběr
 • pracuje s malovacími nástroji a jejich volbami - malování nástrojem štětec nebo tužka, vytváření a úpravy stop štětců
 • pracuje s vrstvami - základní práce s vrstvami, vytváření a správa vrstev a skupin, výběr, seskupení a svázání vrstev, krytí a prolnutí vrstev
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Znalost práce v programu Adobe Photoshop
 • paleta nástrojů,
 • výběrové nástroje a jejich volby - obdélníkový výběr, eliptický výběr, nástroje laso, kouzelná hůlka a rychlý výběr
 • malovací nástroje a jejich volby - malování nástrojem štětec nebo tužka, vytváření a úpravy stop štětců
 • vrstvy - základní práce s vrstvami, vytváření a správa vrstev a skupin
 • výběr, seskupení a svázání vrstev, krytí a prolnutí vrstev
 1. Postupy při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a pomocí práce s vrstvami.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip jednotlivých nástrojů, jejich použití

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji na konkrétních příkladech, práce s vrstvami

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - žák pomocí jednotlivých nástrojů a prací s vrstvami vytváří vlastní grafiky
 • hodnocená samostatná práce 
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)

Specifikace samostatné práce:

 • výstupem je soubor .psd, podmínkou je použití výběrových nástrojů
 • užití reprodukce uměleckého díla (obrazu) dle vlastního výběru, jeho adaptace a zakomponování do fotografie dnešní doby

Specifikace domácího úkolu:

 • výstupem je soubor .psd, podmínkou je použití výběrových nástrojů
 • užití reprodukce uměleckého díla, jeho adaptace a zakomponování do fotografie dnešní doby

Učební činnosti žáků:

 • pracuje s programem Adobe Photoshop
 • popíše jednotlivé nástroje a možnosti práce s vrstvami
 • učí se postupy a využívá poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů a pomocí práce s vrstvami

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení:

 • samostatná grafická práce žáků 
 • domácí úkol 

Ověřované okruhy:

 • práce s výběrovými nástroje,
 • práce s malovacími nástroji,
 • práce s vrstvami.

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

•    1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám

•    2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat  samostatně nebo s menší pomocí

•    3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele

•    4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže

•    hranice úspěšnosti zkoušky – 39% kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

BAUMANN, Hans. Adobe Photoshop: výběry. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 110 s. ISBN 978-80-251-1529-9.

DVOŘÁK, Jan. Digitální malířské techniky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 287 s. ISBN 978-80-251-3627-0.

Photoshop user guide. [online] © 2019 Adobe. [cit. 6. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné