Detail modulu Káva a její příprava

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Káva a její příprava

Kód modulu

65-m-3/AC32

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je rozdělen na dvě části, teoretickou a praktickou se zaměřením na kávu a její přípravu. Žák se seznámí s charakteristikou kávy, různými druhy, sběrem a zpracováním kávy a procesem pražení kávy. V praktické části získá žák dovednosti v přípravě a podávání kávy espresso a ristretto.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a popíše kávovník,
 • rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy kávovníků Arabika a Robusta,
 • charakterizuje kávu výběrovou a cibetkovou kávu,
 • popíše česání kávy, ruční a strojový sběr kávy,
 • popíše suché, mokré a polopromyté zpracování kávy, loupání a leštění zrn a způsoby vývozu a dopravy zrna,
 • charakterizuje pražičku kávy a rozlišuje různé druhy,
 • popíše proces pražení kávy,
 • charakterizuje kávu espresso a její servis,
 • popíše obsluhu kávovaru, mletí kávy na espresso a ristretto, správnou teplotu a tlak vody,
 • připraví kávu espresso a volí vhodný inventář na podávání kávy.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Pěstování kávy

 • Kávovník
 • Arabika
 • Robusta
 • Výběrová káva
 • Kopi luwak (cibetková káva)

2. Sklizeň kávy

 • Ruční sběr
 • Česání
 • Strojový sběr

3. Zpracování zrn

 • Suché a mokré zpracování
 • Polopromyté zpracování
 • Loupání a leštění zrn
 • Vývoz zrna a doprava

4. Pražení kávy

 • Pražička a druhy pražiček
 • Proces pražení kávy

5. Příprava kávy – Espresso, Ristretto

 • Charakteristika a servis kávy espresso a ristretto
 • Obsluha kávovaru
 • Příprava espressa a ristretta 
 • Mletí kávy na espresso, teplota, tlak

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně demonstrační:

 • projekce statická a dynamická,
 • názorná ukázka vhodného inventáře.

Učitel cíleně pracuje s chybou tak, aby chyba byla vnímána žákem jako přirozená součást procesu a příležitost k dalšímu učení.

Metody organizace výuky:

 • frontální výuka,
 • skupinová výuka,
 • individuální výuky.

Metody praktické:

 • instruktáž,
 • nácvik pracovních činností,
 • samostatná práce žáků.

Učební činnosti žáků – teoretická část:

 • charakterizuje a popíše jednotlivé části kávovníku,
 • definuje kávu Arabika, Robusta, výběrovou kávu a kávu cibetkovou,
 • rozlišuje různé způsoby sběru a zpracování kávy,
 • seznamuje se s procesem pražení kávy,
 • na základě výkladu učitele se seznamuje se stupni pražení kávy, chemickými procesy v zrnu během pražení, chlazením, uskladněním upražené kávy, míchání kávových směsí, mletím a balením kávy,
 • během výkladu učitele pracuje s odbornou literaturou a učebními pomůckami,
 • využívá poznatky z různých předmětů,
 • aktivně se zapojuje do teoretické výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího.

Učební činnosti žáků – teoretická část:

 • učí se charakterizovat správně připravenou kávu espresso a seznamuje se se správným způsobem servisu,
 • učí se základní obsluze kávovaru,
 • učí se správného umletí kávy na espresso a seznamuje se s dalšími možnostmi,
 • učí se přípravě kávy espresso a jejího servisu,
 • využívá poznatky z jiných odborných předmětů,
 • aktivně se zapojuje do praktického vyučování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

2., 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné a ústní zkoušení.
 • Samostatná práce žáků.
 • Praktické zkoušení přípravy kávy espresso a ristretto.

V rámci teoretické části je ověřování dosažených výsledků realizováno písemnou a ústní zkouškou. Hodnoceno je využívání odborné terminologie a odborná správnost odpovědí.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení přípravy a podávání kávy espress a ristretta žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, dodržování zásad  BOZP, hygieny a organizace práce.

Ověřované okruhy:

 • pěstování kávy,
 • sklizeň kávy,
 • zpracování zrn,
 • pražení kávy,
 • espresso a ristretto.

Žák prakticky předvede přípravu kávy dle zadání:

 • espresso,
 •  ristretto.

Praktické předvedení konkrétní odborné kompetence žákem bude doplněno jeho ústním ověřením nebo písemným ověřením dosažených znalostí. 

Kritéria hodnocení

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Kritéria hodnocení:

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • 2x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu
 • 1x písemné zkoušení za dobu realizace modulu
 • 3x praktické předvedení za dobu realizace modulu

Hodnocení:

 • Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev je správný a přesný.
 • Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti.
 • Stupeň 3 (dobrý): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V písemném a ústním projevu má nedostatky ve správnosti a přesnosti.
 • Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné mezery. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. V písemném a ústním projevu se objevují vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je nesamostatný a není tvořivý.
 • Stupeň 5 (nedostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné a značné mezery. Neprojevuje samostatnost, vyskytují se časté nedostatky při řešení zadaných úkolů a nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. V písemném a ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Bodové hodnocení:

 • 100 % - 91 %    výborný
 •   90 % - 71 %    chvalitebný
 •   70 % - 51 %    dobrý
 •   50 % - 31 %    dostatečný
 •   30 % - 0 %      nedostatečný

Doporučená literatura

VESELÁ, Petra. Kniha o kávě: průvodce světem kávy s recepty na její přípravu. Praha: Smart Press, 2010. ISBN 978-80-87049-34-1

Poznámky

Délka modulu 28 hodin:

 • 16 hodin teorie,
 • 12 hodin praxe

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Kučera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné