Detail modulu Baristické dovednosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Baristické dovednosti

Kód modulu

65-m-3/AC28

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Technika Latte Art

Káva a její příprava

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování vzdělávacího modulu Káva a její příprava.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Praktický modul je zaměřen na baristické dovednosti. Žák se seznámí s oborem baristy a jeho funkcí, kávovou kulturou, přípravou mleté kávy, ovládáním a údržbou profesionálních kávovarů a přípravou kávy.

Po absolvování modulu bude žák schopen připravovat mletou kávu, udržovat mlýnek na kávu, ovládat a udržovat profesionální kávovar,  naučí se připravovat kávu espresso a cappuccino a pozná, jak se připravují další druhy káv.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje baristu a jeho funkci,
 • uvede kodex baristy a potřebné znalosti a dovednosti baristy,
 • charakterizuje kávovou kulturu u nás a ve světě,
 • popíše organizaci kavárny,
 • připraví mletou kávu,
 • obsluhuje mlýnek na kávu a správným způsobem čistí jednotlivé části,
 • obsluhuje profesionální kávovar a rozlišuje jeho části,
 • správným způsobem čistí kávovar,
 • volí vhodnou vodu pro přípravu kávy,
 • připravuje kávovar na denní provoz,
 • vypíná a připravuje kávovar na noc,
 • připravuje kávu espresso,
 • ovládá správnou techniku šlehání a nalévání mléčné mikropěny při kompletaci cappuccina  a dalších druhů káv, 
 • volí vhodný způsob servisu kávy dle typu provozovny,
 • rozlišuje a zná různé druhy přípravy kávy – moka express, french press, džezva, filtrovaná káva, kapslový kávovar.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Obor barista

 • Profil a funkce baristy
 • Kodex baristy
 • Znalosti a dovednosti baristy

2. Kávová kultura

 • Kávová kultura u nás a ve světě
 • Organizace kavárny

3. Mletí kávy

 • Mlýnky na kávu
 • Násypka a čištění násypky
 • Mlecí kameny a čištění mlecích kamenů
 • Dávkovač a čištění dávkovače

4. Profesionální kávovary

 • Kávovary a jejich části
 • Čištění kávovaru
 • Voda, čištění vody a filtry
 • Ranní příprava kávovaru
 • Vypínání kávovaru na noc

5. Příprava kávy

 • Espresso
 • Cappuccino
 • Caffé macchiato
 • Caffé latte
 • Ledové caffé latte, Frappé

6. Domácí příprava kávy

 • Způsoby přípravy kávy v domácím prostředí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • práce s chybou při prezentaci učiva, 
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem.

Metody názorně demonstrační:

 • projekce statická a dynamická,
 • názorná ukázka.

Metody organizace výuky:

 • skupinová výuka,
 • individuální výuky,
 • odborná exkurze do kavárny nebo pražírny kávy,
 • odborné instruktáže a školení firmou zabývající prodejem kávovarů.

Metody praktické:

 • instruktáž,
 • nácvik pracovních činností,
 • samostatná práce žáků.

Učební činnosti žáků:

 • objasní profil baristy a jeho funkci,
 • seznámí se s kodexem baristy a potřebnými znalostmi a dovednostmi baristy,
 • seznámí se s kávovou kulturou u nás a ve světě a organizací kavárny,
 • seznámí se s přípravou mleté kávy, obsluhou mlýnku na kávu a způsoby čištění jednotlivých částí,
 • seznámí se základní obsluhou profesionálního kávovaru a jeho částí,
 • provede čištění kávovaru a jeho částí,
 • přípraví kávovar na denní provoz a vypínání na noc,
 • připraví kávu espresso,
 • ukáže zručnost správného způsobu šlehání mléka,
 • nalévá mléčnou mikropěnu při kompletování capuccina,
 • seznámí se s dalšími způsoby přípravy kávy,
 • pracuje pod dohledem vyučujícího,
 • v průběhu výuky si osvojuje potřebné dovednosti,
 • využívá poznatky z jiných odborných předmětů,
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího.

Zařazení do učebního plánu, ročník

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

2., 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Praktická zkouška.
 • Písemné a ústní zkoušení.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány především praktické dovednosti žáků  formou praktického předvedení mletí kávy, čištění mlýnku na kávu, obsluhy kávovaru a údržby jeho částí, přípravy kávy espresso, cappuccino a dalších druhů káv. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, dodržování zásad  BOZP, hygieny a organizace práce. Učitel cíleně pracuje se skrytou chybou tak, aby navodil příležitost k dalšímu učení a průběžně si oveřil aktivitu žáka. 

Při posuzování kvality výrobku (degustace) je hodnocen vizuální vzhled, chuť a vůně připravené kávy.

Ověřované okruhy:

 • obor barista,
 • kávová kultura,
 • mletí kávy,
 • profesionální kávovary,
 • příprava kávy, 
 • domácí příprava kávy.

Žák prakticky předvede přípravu kávy dle zadání:

 • Espresso
 • Cappuccino
 • Caffé macchiato
 • Caffé latte
 • Ledové caffé latte, Frappé

Praktické předvedení konkrétní odborné kompetence žákem bude doplněno jeho ústním ověřením nebo písemným ověřením dosažených znalostí. 

Kritéria hodnocení

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

V rámci odborného výcviku žák absolvuje praktickou zkoušku doplněnou písemným a ústním zkoušením.

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • 2x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu
 • 3x praktické předvedení za dobu realizace modulu

 

 • Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev je správný a přesný.
 • Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Písemný i ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti.
 • Stupeň 3 (dobrý): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V písemném a ústním projevu má nedostatky ve správnosti a přesnosti.
 • Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné mezery. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. V písemném a ústním projevu se objevují vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je nesamostatný a není tvořivý.
 • Stupeň 5 (nedostatečný): Žák má v osvojení požadavků, faktů, pojmů závažné a značné mezery. Neprojevuje samostatnost, vyskytují se časté nedostatky při řešení zadaných úkolů a nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. V písemném a ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Bodové hodnocení:

 • 100 % - 91 % výborný
 •   90 % - 71 % chvalitebný
 •   70 % - 51 % dobrý
 •   50 % - 31 % dostatečný
 •   30 % - 0 % nedostatečný

Doporučená literatura

BURDA, Alexandr. Nápojová kultura 2: nealkoholické nápoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2013. ISBN 978-80-7248-857-5.

VESELÁ, Petra. Kniha o kávě: průvodce světem kávy s recepty na její přípravu. Praha: Smart Press, 2010. ISBN 978-80-87049-34-1.

Poznámky

 V rámci realizace modulu se doporučuje zajistit pro žáky odbornou exkurzi – instruktáž do firem, které se zabývají prodejem jednotlivých značek kávovarů. Žáci získají jedinečnou příležitost poznat v praxi  různé typy  kávovarů, kritéria jejich kvality a jejich obsluhu. 

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Kučera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné