Detail modulu Potraviny živočišného původu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Potraviny živočišného původu

Kód modulu

65-m-3/AC27

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Jatečné maso

Obory vzdělání - poznámky

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-41-L/01 Gastronomie

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Potraviny živočišného původu navazuje na základní znalosti potravin, jejich charakteristiku a význam ve výživě

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje žákům základní informace o potravinách živočišného původu.

Po absolvování modulu budou žáci srozuměni s přehledem a charakteristikou jednotlivých potravin živočišného původu, jejich složením, skladováním a technologickým využitím.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • definuje jatečné a ostatní druhy mas
 • na základě získaných znalostí racionální výživy, zdůvodní význam správné míry konzumace potravin živočišného původu pro člověka, vzhledem k nevhodným a nezdravým jevům ve výživě
 • určí u jednotlivých druhů jatečních mas jejich jakostní třídu
 • vysvětlí vhodné technologické úpravy u jednotlivých částí mas
 • popíše použití jednotlivých druhů mas živočišného původu v kuchyni a jejich možnosti pro technologické zpracování
 • zhodnotí správný přístup pracovníka v gastronomickém provozu k ochraně životního prostředí
 • popíše způsob recyklace obalů a třídění odpadu potravin
 • vyjmenuje tržní druhy vajec a popíše jejich označení
 • vysvětlí rozdíl mezi obsahem živin v bílku a ve žloutku
 • specifikuje možné nákazy z vajec
 • popíše, které živiny obsahuje mléko
 • vyjmenuje základní druhy konzumního mléka a určí jejich tučnost
 • vysvětlí rozdíl mezi pasterací, egalizací a homogenizací mléka
 • vyjmenuje druhy kysaných výrobků
 • popíše, jak se vyrábí smetana, máslo a tvaroh a vyjmenuje jejich druhy
 • určí rozdíl mezi měkkými, tvrdými, plísňovými, ovčími a kozími sýry
 • popíše jednotlivé druhy tuků podle jejich původu
 • vysvětlí použití tuků v kuchyni a jejich skladování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Potraviny živočišného původu

 • Maso, význam, složení
 • Rozdělení masa
 • Konzervování masa
 • Vady masa

Jatečné druhy masa- Hovězí maso

 • Telecí maso
 • Vepřové maso
 • Skopové, jehněčí
 • Koňské maso
 • Masné výrobky

Ostatní druhy masa

 • Králičí a kůzlečí maso
 • Drůbež
 • Zvěřina
 • Ryby
 • Dary moře

Vejce

 • Složení a význam vajec
 • Použití vajec v kuchyni
 • Vaječné výrobky
 • Jakost a třídění vajec
 • Skladování vajec

Mléko a mléčné výrobky

 • Význam, složení a druhy mléka
 • Ošetření mléka
 • Mléčné výrobky
 • Tvaroh
 • Sýry

Tuky

 • Význam a druhy tuků
 • Použití tuků v kuchyni
 • Skladování tuků

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vhodnou formou výuky je výklad učitele doplněný prezentacemi na jednotlivá témata (obsahové okruhy). Pro dosažení výsledků je vhodná práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky.

Výuka probíhá s využitím informačních a komunikačních technologií (dataprojektor, PC) a dalšími pomůckami. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování (kladení vhodných otázek), pravidelné opakování učiva a diskuze.

Žák v rámci teoretické výuky:

 • Zhodnotí situaci a aplikuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
 •  S porozuměním poslouchá mluvené projevy a pořizuje si poznámky;
 • Uplatňuje různé způsoby práce s textem, uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, využívá poznatků k tvořivé práci;
 • Ovládá různé techniky učení, jako je učení ve skupině,  videofeedback;
 • Spolupracuje s ostatními spolužáky;
 • Pracuje s doporučenou literaturou a informačními zdroji;
 • Účastní se aktivně diskusí;
 • Formuluje a obhajuje své názory;
 • Vysvětlí význam životního prostředí pro člověka.

Žák použije znalosti potravin živočišného původu při tvorbě samostatné odborné práce. Zadání a příprava samostatné odborné práce se uskuteční v průběhu závěrečného ročníku a jeho realizace - prezentace proběhne u příležitosti závěrečných zkoušek. Hodnocení projektu je součástí hodnocení praktické závěrečné zkoušky. Projekt rozvíjí odborné kompetence, kdy žák sestaví menu, podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. Žák při zpracování projektu využije znalosti základních druhů potravin, technologické postupy přípravy, kontrolu kvality, správné uchovávání pokrmů a znalost způsobu skladování potravin a nápojů.

Zařazení do učebního plánu, ročník

65-51-H/01 Kuchař – číšník

2. ročník

 

65-41-L/01 Gastronomie

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

V rámci modulu podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • soustavným sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • analýzou výsledků činností žáka

Ověřování probíhá v rámci teoretické výuky:

 • Písemné zkoušení probraného učiva
 • Ústní zkoušení probraného učiva
 • Hodnocení zpracování samostatné práce žáků
 • Hodnocení vlastní prezentace žáka

Žák:

 • vyjmenuje složení masa 
 • posoudí biologickou a energetickou hodnotu živočišných potravin
 • popíše vlastními slovy význam nejatečných mas pro výživu
 • charakterizuje jednotlivé druhy ostatních mas
 • demonstruje u schématu rozdělení jatečného masa podle jeho druhu
 • vysvětlí dělení jatečného masa do jakostních tříd
 • specifikuje použití jatečných i nejatečných mas v kuchyni
 • formuluje a vysvětlí nejvhodnější technologické úpravy pro jednotlivá masa
 • vyhotoví nákres vejce a popíše jeho strukturu
 • popíše ošetření mléka a jeho vady
 • specifikuje použití měkkého a tvrdého tvarohu v kuchyni
 • uvede vhodné příklady jednotlivých druhů sýrů a jejich skladování
 • charakterizuje jednotlivé druhy živočišných a rostlinných tuků
 • vysvětlí, z jakých surovin se získávají oleje
 • posoudí příčiny, které vedou k znehodnocení tuků
 • sestaví, zpracuje a prezentuje svůj vlastní projekt na základě získaných odborných teoretických vědomostí

 

Kritéria hodnocení

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • žák je povinen splnit minimálně 70 % docházky do výuky,
 • min. 4 x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu,
 • min. 4 x písemné ověření znalostí za dobu realizace modulu.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • správně je méně než 35 % známka 5
 • správně je alespoň 35 % a méně než 50 % známka 4
 • správně je alespoň 50 % a méně než 70 % známka 3
 • správně je alespoň 70 % a méně než 85 % známka 2
 • správně je alespoň 85 % známka 1

Doporučená literatura

Marie Šebelová. Potraviny a výživa. Praha: Parta, 2004. ISBN:80-7320-054-6.

Peter Anderle, Dr. Helmuth Schwarz. Zbožíznalství. 2. vydání. Praha: SNTL, 1996. ISBN: 80-902110-3-8.

L. Bláha, F. Šrek. Suroviny. Praha: Informatorium, 1999. ISBN: 80-86073-44-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné