Detail modulu Inventář na úseku obsluhy (E)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Inventář na úseku obsluhy (E)

Kód modulu

65-m-2/AC25

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/02  Práce ve stravování

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní orientace v jednotlivých druzích odbytových středisek

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky se základním inventářem používaným při obsluze v různých odbytových střediscích a s jeho praktickým využitím v konkrétních situacích běžného provozu. Žáci získají odborné teoretické znalosti o jednotlivých druzích inventáře podle jeho použití a materiálu. Druhotným cílem je osvojit si zásady používání, odborného zacházení, ošetřování a skladování inventáře s ohledem na jeho hodnotu a požadavky provozu. Žáci jsou vedeni k morální odpovědnosti za svěřený inventář, uvědomují si jeho hodnotu, dodržují při práci s ním hygienické předpisy i zásady BOZP. Obeznámí se s evidencí inventáře.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje malý a velký stolní inventář a způsoby jeho ošetřování, správně zachází s inventářem na úseku obsluhy,
 • vybere správný inventář pro konkrétní účely stolování,
 • popíše druhy inventáře na konkrétních odbytových střediscích,
 • pracuje s inventářem a vhodně ho používá v souladu s jeho určením,
 • vede evidenci inventáře, záznamy o pohybu inventáře,
 • zkontroluje, převezme a předá požadovaný inventář,
 • zabezpečí a uskladní inventář po ukončení provozu,
 • ošetřuje a udržuje inventář v bezvadném stavu a kvalitě před začátkem, během i po skončení provozu,
 • při práci s inventářem dodržuje zásady osobní i pracovní hygieny.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Inventář na úseku obsluhy

 • pojem, význam, jeho využití v podmínkách provozu včetně dodržování zásad hygieny a BOZP

2. Rozdělení inventáře

 • dle použití, materiálu, odbytových středisek

3. Popis inventáře

 • tvary, velikosti, materiál, design
 • stolový a sedací inventář
 • restaurační prádlo
 • pomocný inventář
 • pomocné stoly a vozíky
 • malý stolní inventář:
  • drobný stolní inventář
 • velký stolní inventář:
  • jídelní příbory a jejich používání
  • překládací příbory
  • inventář na pokrmy
  • inventář na studené nápoje
  • inventář na teplé nápoje

4. Práce s inventářem

 • převzetí, kontrola, příprava, vhodný výběr a odborné zacházení inventářem

5. Použití inventáře v praxi

 • zakládání, dokládání, jeho uchopení a správné držení

6. Péče o inventář

 • způsoby ošetřování, uskladnění, zabezpečení

7. Evidence inventáře podle druhu

 • žádanky, inventura

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Učební činnosti žáků se odehrávají v odborné učebně stolničení či techniky obsluhy za přítomnosti učitele, který na žáky soustavně dohlíží. Výuka probíhá formou výkladu s využitím prezentací a názorných ukázek k jednotlivým tématům. Využívá se např. dataprojektor, TV či PC, reálný inventář a další pomůcky.

Žáci se aktivně zapojují do nácviku dovedností pro práci s inventářem. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování a pravidelné opakování učiva s využitím názorných ukázek.

Žák:

· seznámí se s pojmem inventář, jeho praktickým využitím v obsluze; pomůckou mu jsou konkrétní ukázky,

· rozděluje inventář podle velikosti, materiálu, použití; rozlišuje jednotlivé druhy inventáře podle zadání pedagoga,

· zvolí vhodné odbytové středisko pro použití konkrétních druhů inventáře,

· popíše co nejvýstižněji vybrané druhy inventáře včetně jeho založení, navrhne jeho konkrétní použití v provozu,

· vybere, převezme vhodný inventář dle pokynů učitele a, svou volbu zdůvodní a obhájí,

· kontroluje kvalitu, čistotu, nezávadnost inventáře,

· zvolí a připraví inventář na stůl pro hosty dle pokynů učitele, dodržuje přitom zásady hygieny a BOZP, zdůvodní a obhájí připravený inventář na stole pro hosty, jeho správné založení,

· odborně a opatrně zachází se zapůjčeným inventářem během všech učebních činností, uvědomuje si jeho hodnotu,

· předvede způsoby uchopení inventáře podle zásad správného a bezpečného zacházení v návaznosti na jednoduchou techniku obsluhy, hygienu a BOZP,

· provede údržbu konkrétních druhů inventáře dle pokynů pedagoga, použije vhodné prostředky či pomůcky,

· předvede a zdůvodní způsoby správného a špatného uskladnění inventáře a sdělí důvody jeho zabezpečení

·  vyplní doklad o převzetí/vrácení inventáře (např. žádanku), zkontroluje požadovaný druh a množství,

podle inventárního seznamu (soupisky) provede fyzickou inventuru (přepočítání) skladu s inventářem, zaeviduje počty do přehledu.

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

Odbyt a obsluha

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky žáků jsou ověřovány ústním a písemným zkoušením, praktickým předvedením a ústní obhajobou zadaných úkolů.

Testování teoretických znalostí – písemné/elektronické s využitím uzavřených i otevřených otázek.

Praktické předvedení zadaných úkolů. Hodnocení je provedeno ústně po dokončení úkolu nebo v jeho průběhu.

Ústní a písemné zkoušení z témat (obsahových okruhů):

 • inventář
 • rozdělení inventáře
 • popis inventáře
 • péče o inventář
 • evidence inventáře

Praktické předvedení zadaného úkolu z témat (obsahových okruhů):

 • popis inventáře
 • práce s inventářem
 • použití inventáře v praxi
 • péče o inventář
 • evidence inventáře

Průběžné sledování úrovně plnění zadaných úkolů a dodržování zásad hygieny a BOZP, přístup k zadaným úkolům, vlastní aktivita žáka.

Kritéria hodnocení

Vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a dále zohledňujeme slovní hodnocení dosahované úrovně průběžného plnění zadaných úkolů a dodržování zásad hygieny a BOZP, přístup k zadaným úkolům, vlastní aktivity žáka.

Výsledné hodnocení vychází z kombinace výše uvedených forem ověřování znalostí a dovedností žáka při plnění zadaných úkolů.

Při hodnocení testů je posuzována věcná správnost odpovědi.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • správně je méně než 35 % známka 5
 • správně je alespoň 35 % a méně než 50 % známka 4
 • správně je alespoň 50 % a méně než 70 % známka 3
 • správně je alespoň 70 % a méně než 85 % známka 2
 • správně je alespoň 85 % známka 1

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • 75 % docházky
 • min. 2 x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu,
 • min. 2 x písemné ověření znalostí a dovedností z navržených obsahových okruhů,
 • min. 3 realizované praktické úkoly dle zadání pedagoga z výše navržených obsahových okruhů

Hodnocení slovní + známkou.

Doporučená literatura

ŠINDELKOVÁ, Alena. Stolničení – učebnice pro odborná učiliště. Praha: Parta, 2012. ISBN 9788073201777.

SALAČ, Gustav. Stolničení.  Praha: Fortuna, 2010. ISBN 80-7168-752-9.

HRBKOVÁ, Zdeňka. Nové stolničení v kostce. Praha: Ratio, 2012. ISBN 80-86351-12-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Janásová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné