Detail modulu Profesní etika (E)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Profesní etika (E)

Kód modulu

65-m-2/AC24

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/02 Práce ve stravování

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je poskytnout žákům poznatky z profesní etiky.

Teoretická výuka bude vhodně doplněna praktickými ukázkami společenského chování, chování číšníků na pracovišti a chování u stolu.

Po absolvování modulu budou žáci srozuměni se společenskými pravidly obsluhy, dodržování zásad obsluhy.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Ovládá základy profesní etiky
 • Charakterizuje pravidla společenského chování, pravidla stolování a používá je
 • Ovládá zásady chování a vystupování obsluhujícího
 • Jedná profesionálně ve styku s hosty, spolupracovníky
 • Dodržuje estetické normy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Základní pravidla společenského chování
 • Stolování
 • Chování a komunikace číšníka
 • Hygiena, estetika a bezpečnost práce
 • Osobnost číšníka
 • Etický kodex číšníka

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vhodnou formou výuky je výklad učitele doplněný prezentacemi na jednotlivá témata (obsahové okruhy).

Důraz je kladen na samostatnou i skupinovou práci.

Komunikační techniky jsou důležité pro žáky při nácviku slovní komunikace.

Daná témata jsou rozebírána skupinovou diskuzí a získané informace jsou předávány ostatním spolužákům.

Výuka probíhá s využitím informačních a komunikačních technologií (dataprojektor, PC) a dalšími pomůckami. K úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené pravidelné opakování učiva.

Žák:

 • Sleduje odborný výklad učitele
 • Při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace)
 • Využívá internetové zdroje
 • Aplikuje teoretické poznatky do praktických ukázek
 • Spolupracuje s ostatními spolužáky při hledání řešení
 • Prezentuje a zdůvodní své výsledky před vyučujícím a spolužáky

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat v prvním ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky.

Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky.

Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost a správné společenské vystupování

 • základní pravidla chování
 • zvládnutí techniky jednoduché obsluhy – praktická aplikace
 • pravidla při stolování
 • pravidla chování číšníků při obsluze hosta a v kuchyni
 • profesionálně jednat s hosty
 • řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu
 • obecná pravidla chování obsluhujícího na pracovišti a mimo pracoviště

Kritéria hodnocení

Splněný modul je tehdy když žák absolvuje alespoň 18 hodin výuky.

U ústního zkoušení jsou hodnoceny odborné znalosti a vědomosti, vztahy mezi probranými obsahovými okruhy, srozumitelnost, plynulost projevu.

Při hodnocení testů je posuzována věcná správnost odpovědi.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • správně je méně než 35 % známka 5
 • správně je alespoň 35 % a méně než 50 % známka 4
 • správně je alespoň 50 % a méně než 70 % známka 3
 • správně je alespoň 70 % a méně než 85 % známka 2
 • správně je alespoň 85 % známka 1

Při praktickém zkoušení je hodnoceno:

Profesionální jednání s hosty.

Odborná správnost při stolování, samostatnost, správné společenské vystupování.

Základní pravidla chování, pravidla chování číšníků, pravidla osobní hygieny.

Dodržování BOZP, hygienických předpisů, organizace práce, příprava a úklid pracoviště.

Hodnocení slovní + známkou.

Doporučená literatura

Salač, G., Stolničení, Fortuna, Praha 1, ISBN 80-7168-752-9

Hrbová, Z. Nové stolničení v kostce, Úvaly, Ratio, ISBN 80-86351-12-2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Procházková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné