Detail modulu Malba (zátiší)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Malba (zátiší)

Kód modulu

82-m-4/AC19

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁    82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁    82-41-M/05 Grafický design
 

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí malířských technik v propojení s dovedností aplikovat na malbu zátiší. Žák po absolvování modulu zvládne malbu zátiší vhodně umístit do formátu. Žák zvládne zobrazit předměty nejrůznějších tvarů, materiálů a struktur, zachytí hloubku prostoru s využitím tvarových zkratek a funkcí barev. Žák ovládá přípravu podkladových materiálů a kombinaci různých malířských přístupů.

Po absolvování modulu žák zvládá malbu zátiší podle reálné předlohy.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s malířskými pomůckami, základní přípravné práce jako napínání a podmalba papíru, napínání a šepsování plátna, úpravu dřevěných podložek(v rámci opakování)
 • umístí motiv do formátu, správně míchá barvy
 • maluje zátiší složeného z různorodých materiálů
 • zachytí netypický pohled na zátiší(podhled, nadhled)
 • vypracuje malbu zátiší podle reálné předlohy(aranžované zátiší)
 • maluje realistickou, stylizovanou technikou
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • správně používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru malovaného motivu
 • používá osobitý malířský projev, autorský přístup

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Úvod

 • příprava podkladových materiálů (příprava dřeva, dřevěné desky, napínání papíru, plátna, šepsování)
 • technika malby, pomůcky
 • náměty


2. Tvar a objem

 • zjednodušení na základní geometrická tělesa
 • studie tvarů
 • konstrukce
 • rozměry a proporce
 • světlo, stín
 • kontrast

 

4. Kompozice a mísení barev

 • mísení primárních barev
 • světlé a tmavé barvy
 • teplá a studená škála
 • škála lomených tónů

 

5. Zátiší

 • malba zátiší dle reálného modelu
 • malba zátiší dle námětu
 • stylizace zátiší


 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací (technologické malířské postupy, náměty zátiší)

Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost malířských postupů a jejich aplikace na tvorbu zátiší
 • orientace v malířské technologii
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

Samostatná práce žáků 

 • praktické zkoušení
 • tvorba malířské práce na dané téma, kde je zátiší základem k dalšímu volnějšímu zpracování(téma například "Nepravidelná tělesa", "Kubistické zátiší")
 • malba podle reálné předlohy, malba přímo v rámci výuky dle sestaveného zátiší(kontrola tvarů, konstrukce pomocí barev)
 • kompoziční cvičení zaměřeno na strukturu, materiálovou a tvarovou různorodost
 • netypické pohledy(podhled, nadhled)
 • malba stylizovaná(posuny od reálného ke stylizovanému)
 • domácí úkol(skicák zaměřený na detaily, na přirozeně se vyskytující zátiší v daném prostoru)

Specifikace domácího úkolu:

 • skicák zaměřený na detaily, na přirozeně se vyskytující zátiší v daném prostoru

Učební činnosti žáků:

 • pracuje s malířskými pomůckami, základní přípravné práce jako napínání a podmalba papíru
 • maluje zátiší složené z různorodých materiálů
 • vypracuje malbu zátiší podle reálné předlohy (aranžované zátiší)
 • správně používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru malovaného motivu
 • používá osobitý malířský projev, autorský přístup

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

Samostatná práce žáků:

 • ústní obhajoba souboru kreseb zdobných motivů
 • praktické zkoušení
  • tvorba malířské práce na dané téma, kde je zátiší základem k dalšímu volnějšímu zpracování(téma například "Nepravidelná tělesa", "Kubistické zátiší")
  • malba podle reálné předlohy, malba přímo v rámci výuky dle sestaveného zátiší(kontrola tvarů, konstrukce pomocí barev)
  • kompoziční cvičení zaměřeno na strukturu, materiálovou a tvarovou různorodost
  • netypické pohledy(podhled, nadhled)
  • malba stylizovaná(posuny od reálného ke stylizovanému)
 • domácí úkol
  • skicák zaměřený na detaily

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • příprava malířských pomůcek, druhy malířských technik
 • kvalita pozorovacích dovedností (proporce, konstrukce)
 • umístění do formátu, zachycení materiálu
 • stylizace
   

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

 • 1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
 • 2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
 • 3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
 • 4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své malířské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.

PARRAMÓN, José. M. Jak malovat zátiší. Jan Vašut, 2003. 112 s. ISBN 80-7236-040-X.

TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Aventinum, 1995 — 190 s ISBN 80-85277-49-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné