Detail modulu Provoz ubytovacích zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Provoz ubytovacích zařízení

Kód modulu

65-m-2/AC16

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Práce v ubytovacím zařízení (kód: 65-014-E)

Platnost standardu od

11. 04. 2017

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Seznámení s pracovištěm, s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žák získá dovednosti potřebné při praktické činnosti a osvojí si základní odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání činností v ubytovacích provozech. Žák zvládne základní jednoduché pracovní činnosti na úseku ubytování, péče o svěřený inventář, bude uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, vykonávat práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb hostům, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat ekonomicky.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Práce v ubytovacím zařízení (kód: 65-014-E).

Žák:

 • Připraví pracoviště k provozu.
 • Převezme pracovní úkoly dle pracovního plánu, dodržuje časový harmonogram.
 • Ovládá kategorie ubytovacích středisek.
 • Ovládá provozní řád ubytovacího zařízení.
 • Definuje základní vybavení pokojů v jednotlivých kategoriích.
 • Vyjmenuje poskytované služby v ubytovacím zařízení.
 • Vykoná drobnou údržbu inventáře a zařízení.
 • Pomáhá se zavazadly hostům.
 • Jedná slušně a poctivě ve styku s hosty.
 • Zajistí bezpečnost hostů.
 • Vysvětlí, že důvěra hostů je prvořadá.
 • Popíše význam inventarizace v ubytovacích zařízeních.
 • Vysvětlí, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů.
 • Ovládá základní činnosti na recepci.

Kompetence ve vazbě na NSK

65-014-E Práce v ubytovacím zařízení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Funkce ubytovacích zařízení.
 • Dělení ubytovacích zařízení.
 • Základní činnosti na recepci.
 • Provozní řád.
 • Údržba interiéru.
 • Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení.
 • Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení.
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem.

Metody názorně demonstrační:

 • projekce poskytnutí první pomoci (základní ošetření),
 • předvádění práce při drobné údržbě inventáře a zařízení,
 • demonstrace pracovních činností spojených s inventarizací.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních činností (práce se zařízením, drobné opravy),
 • základní činnosti při poskytování první pomoci.

Učební činnosti žáka:

Žák v rámci teoretické výuky:

 • pracuje s platnou právní legislativou (požární ochrany, hygieny),
 • seznamuje se s poskytnutím první pomoci,
 • seznamuje se s pracemi spojenými s přípravou ubytovacího střediska,
 • učí se základním povinnostem práce s pracovními pomůckami, jejich používání a ošetřování,

Žák v rámci praktické výuky:

 • ukáže postup, ošetření a běžnou údržbu inventáře a drobného zařízení,
 • ukáže způsoby osvětlení, využití vzduchotechniky a klimatizace,
 • jedná v souladu s bezpečnostními předpisy.

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník předmět technika provozu, odborný výcvik

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Za splněný se považuje modul při dodržení následujících kritérií:

 • žák je povinen splnit 75 % docházky do výuky,
 • 2 x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu,
 • 2 x písemné ověření znalostí a dovedností z navržených obsahových okruhů,
 • dodržování BOZP, hygienických předpisů, organizace práce, příprava a úklid pracoviště.

Samostatná práce žáka: referát, projekt (doporučení, nepovinné).

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu technika provozu.

Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků z práce v ubytovacím zařízení.

V rámci výuky odborné praxe jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žákem.

Důraz je kladen na samostatnost a správné zacházení se zařízením v souladu se zásadami bezpečnosti a hygieny.

Hodnoceny jsou také dovednosti, organizace práce při zajištění provozu ubytovacího zařízení.

Žák je hodnocen podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou nedílnou součástí školního řádu a podle konkrétních způsobů hodnocení v ŠVP.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z hodnoticího standardu profesní kvalifikace Práce v ubytovacím zařízení.

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky.

Žák:

rozliší druhy ubytovacích středisek a jejich funkci,

 • popíše konkrétní používaná zařízení v ubytovacím středisku,
 • popíše základní vybavení v oblasti nábytku a sedacího zařízení,
 • zdůvodní způsoby osvětlení, využití vzduchotechniky a klimatizace,
 • zdůvodní poskytované služby a jejich úroveň,
 • popíše vybavení dalších prostorů v ubytovacím zařízení,
 • uvede posloupnosti prací dle pracovního plánu,
 • vyjmenuje bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů,
 • popíše, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů.

Kritéria hodnocení pro ověřování v rámci praktické výuky.

Žák:

 • vybere a správně použije pomůcky pro vykonání zadané práce,
 • připraví pracoviště k provozu,
 • provede drobnou nenáročnou údržbu inventáře,
 • ošetří, uloží a zabezpečí inventář po ukončení provozu,
 • zkontroluje funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předá informace o jejich stavu,
 • zajistí základní informační služby pro hosty.

Doporučená literatura

DRING Consult ing s.r.o., Oborová příručka Ubytovací služby, Praha, HK ČR, srpen 2009.

MARKOS Dan  a kolektiv, Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie 2 - Ubytovací služby, Wolters Kluwer ČR, 2016.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dagmar Vaďurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné