Detail modulu Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

Kód modulu

82-m-4/AC12

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy; předloha může být skutečná či v podobě modelu (sádra aj.) nebo obrazová (nákres, fotografie). Modul je zaměřen na :

 • základní dovednost kreslení studií uměleckořemeslných prvků (hlavně nábytku a jeho částí, zdobných prvků aj.),
 • širší dovednost kreslení studií uměleckořemeslných výrobků – nábytku, zdobných prvků v historickém kontextu (slohového nábytku a jeho dekoračních prvků…)
 • užití různých kresebných materiálů ke studijním kresbám (s úzkou stopou –mikrotužka, tužka, pera ; se širokou stopou – uhly přírodní i umělé, rudky, pastely suché , mastné a voskové, různé druhy fixů , redispera, seříznuté pera aj.) 

Po absolvování modulu žák kreslí studie uměleckořemeslných výrobků a používá různéh kresebné materiály.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • kreslí uměleckořemeslné prvky dle předlohy
  • podle skutečné předlohy může být skutečná či v
  • podle modelu (sádra aj.)
  • podle obrazové předlohy (nákres, fotografie)
 • ovládá provedení skici a studijní kresbu uměleckořemeslného prvku a jeho části
  • nábytek a jeho části
  • dekorační prvky
 • ovládá provedení skici a studijní kresby uměleckořemeslného prvku
  • pomocí různých kresebných materiálů a technik
  • na různé podklady a velikosti formátů,
  • v různých pohledech a měřítkách

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy
 • kreslení podle skutečné předlohy

 •  kreslení podle modelu (sádra aj.)

 • kreslení podle obrazové předlohy (nákres, fotografie)

 1.  Provedení skic a studijních kreseb uměleckořemeslných prvků a jejich části

 • nábytek a jeho části

 • dekorační prvky

 1. Provedení skici studijní kresby uměleckořemeslného prvku

 • kreslení různými kresebnými materiály
  • s úzkou stopou – tužka, fix, pera
  • se širokou stopou – uhle, rudky, fix, redispera aj.
  • suchými technikami
   • kresba tužkou, rudkou, přírodním i umělým uhlem, suchý pastel
  • mokrými technikami
   • kresba perkem a tuší, inkoustem, vodové - akvarelové a kvašové techniky
 • provedení kresby na různé druhy papíru (gramáž, hrubost, struktura)
  • balicí papír
  • kreslicí čtvrtky a kartony různé gramáže, hrubosti a zrnitosti
 • kreslení stejného uměleckořemeslného prvku
  • z různých pohledů zobrazení
  • v různém měřítku (několikanásobné zmenšení nebo naopak zvětšení)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a ukázkami

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace technik kresby, prezentace názorných prací
 • vlastní tvorba s konzultací - průběžné práce
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • hodnocená samostatná práce 
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Specifikace průběžné práce:

 • kresebné skici (6 – 10 prací)
 • jednoduché jednotlivé kresebné studie (4 – 6 prací)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část – jasná formulace záměru, smyslu
 • praktická část – studijní kresby uměleckořemeslných prvků různými materiály a technikami současných a napříč historizujícími obdobími, na různé kresebné podklady a v různých měřítkách (6 – 10 prací)
 • závěr – výsledné práce
 • 6 - 10 prací (různé kresebné materiály, techniky, podklady, měřítka aj.)

Učební činnosti žáků:

 • kreslí uměleckořemeslné prvky dle předlohy
 • ovládá provedení skici a studijní kresbu uměleckořemeslného prvku a jeho části pomocí různých kresebných materiálů a technik
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • průběžné práce
 • samostatná práce žáků
 • domácí práce žáků

V rámci výuky jsou ověřovány předevšímpraktické dovednosti formou samostatné a průběžné práce.

Ověřované okruhy:

 • kreslení uměleckořemeslných prvků dle předlohy
 • provedení skic a studijních kreseb uměleckořemeslných prvků a jejich části
 • provedení skici studijní kresby uměleckořemeslného prvku různými kresebnými materiály

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • prospěl: splnění zadání (zadaný počet prací, užití různých materiálů a technik, podkladů a měřítek; výběr vhodných předloh aj., zvládnutí studijní kresby – věrnost, zachycení celku i detailu, materiálu; umístění do formátu, zvládnutí měřítka)
 • neprospěl: nesplnění zadání, studijní kresby zvládne jen s pomocí učitele, vlastní práce vykazují závažné nedostatky
 • Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Europa – Sobotáles, 2000, 80-85920-62-X

BARBER, B., Velká škola kreslení, Svojtka&Co., 2010, 978-80-7237-347-5

KRIZEKOVÁ, D., Techniky kresby, Zoner Press, 2013, 978-80-7413-243-8
Příručka pro výtvarníky Kresba a ilustrace, Svojtka&Co., s.r.o. 978-80-7352-754-9

Vše o technikách kresby, Svojtka&Co., s.r.o., 978-80-7352-383-1

BALLESTAR, V. B., Skici, Rebo, 2004

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slováry, 2000

SMITH, S., Kurs kresby, Knižní klub, 1998

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Ratajová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné