Detail modulu Zařízení pro tepelnou úpravu pekařských výrobků, chladicí zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zařízení pro tepelnou úpravu pekařských výrobků, chladicí zařízení

Kód modulu

29-m-2/AC10

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Komplexní úloha

Realizace návštěvy výrobní/obchodní firmy na vybavení cukrářských a pekařských provozů

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-51-E/02 Potravinářské práce

29-53-H/01 Pekař

29-54-H/01 Cukrář

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje žákům základní informace o zařízeních pro tepelnou úpravu cukrářských a pekařských výrobků, o zařízeních pro úpravu vzduchu, chladicích zařízeních a výrobnících zmrzlin. Žáci se seznámí s využitím a funkcí těchto zařízení v cukrářské a pekařské výrobě.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba a 29-51-E/02 Potravinářské práce

 • popíše funkci základního strojního vybavení pro danou výrobu;
 • obsluhuje jednoduché stroje a zařízení a provádí jejich běžnou údržbu;
 • při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy.

Žák:

 • Rozliší zařízení pro tepelnou úpravu cukrářských a pekařských výrobků a uvede jeho využití,
 • Charakterizuje zařízení užívané v cukrářské a pekařské výrobě pro chlazení a mrazení,
 • Popíše zařízení pro úpravu vzduchu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Zařízení pro tepelnou úpravu:

 • Význam a rozdělení zařízení pro tepelnou úpravu
 • Význam a rozdělení pecí
 • Periodické pece starší a moderní
 • Speciální periodické pece
 • Kontinuální pece
 • Varná zařízení
 • Smažicí zařízení
 • Bezpečnost práce při obsluze tepelného zařízení

Chladicí a mrazicí zařízení:

 • Způsoby chlazení a zmrazování v cukrářských provozech
 • Princip strojového chlazení a zmrazování
 • Chladicí a mrazicí zařízení
 • Zmrzlinové výrobníky

Zařízení pro úpravu vzduchu

 • Vzduchové clony
 • Zařízení pro vlhčení vzduchu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Při výuce se bude používat:

 • Výklad, popis a vysvětlování
 • Diskuse
 • Práce s odbornou literaturou, učebnicí
 • Práce na počítači s přístupem k internetu, tisk
 • Názorně demonstrační metody:
  • Power Pointová prezentace
  • Odborná videa

Žáci v rámci teoretické výuky:

 • Sledují při výkladu Power Pointové prezentace a provádějí zápis
 • Sledují instruktážní filmy
 • Seznamují se stroji a zařízením vhodným pro výrobu cukrářských a pekařských výrobků při kontinuální a periodické výrobě.
 • Posuzují práci z hlediska využití strojů a zařízení v souvislosti bezpečností a ochranou zdraví při práci s varným, pečicím a smažicím
 • Na obrázku popisují zařízení pro úpravu vzduchu např. chlazení, ohřívání a vlhčení vzduchu.
 • Posuzují využití chladicích a mrazicích zařízení a zařízení na výrobu zmrzlin a mražených krémů.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je vhodné zařadit do 2. nebo 3. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Ústní ověření znalostí (zkoušení)
 • Písemné ověření znalostí
 • Referáty a samostatná práce žáků a její prezentace

Kritéria hodnocení

Při hodnocení je kladen důraz na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky a terminologické vyjadřování

Žák:

 • Vyjmenuje zařízení pro tepelnou úpravu cukrářských a pekařských výrobků (varné zařízení, smažicí a pečicí zařízení) a uvede jejich funkci a použití pro konkrétní výrobky
 • Vyjmenuje zařízení pro chlazení a mrazení, popíše jednotlivé části a využití chladicích a mrazicích zařízení
 • Uvede způsoby chlazení a zmrazování výrobků v cukrářských a pekařských provozech
 • Charakterizuje zařízení na výrobu zmrzlin a mražených krémů
 • Charakterizuje zařízení pro úpravu vzduchu (filtrační zařízení, zařízení na vlhčení vzduchu a ohřívání a chlazení vzduchu) a uvede zásady jeho využití pro konkrétní výrobky.
 • Klasifikace žáků bude podle platného klasifikačního řádu školy.

Doporučená literatura

V. Doležal, F. Kadlec, Stroje a zařízení pro učební obory cukrář a pekař, Praha, Informatorium spol., s. r. o., 2002, ISBN 80-86073-95-5

Časopisy a Ročenky Pekař – Cukrář, Zpravodaj podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Dvorská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné