Detail modulu Lepidla, pryskyřice, impregnační a konzervační látky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Lepidla, pryskyřice, impregnační a konzervační látky

Kód modulu

82-m-3/AA20

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Lepidla, pryskyřice, impregnační a konzervační látky

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti lepidel a pryskyřic. Žák se seznámí s druhy lepidel, impregnačními a konzervačními látkami, pryskyřice (plasty) používanými v nábytkářském průmyslu.

Po absolvování modulu žák charakterizuje a popíše vhodné použití lepidel a pryskyřic v nábytkářském průmyslu a ovládá použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje lepidla, pryskyřice a plasty pro použití v nábytkářském průmyslu, v uměleckořemeslném zpracování dřeva a u materiálů na bázi dřeva
 • používá plasty v nábytkářském průmyslu
 • dodržuje technologické zásady využití lepidel,pryskyřic a plastů
 • charakterizuje a používá impregnační látky (insekticidy – fungicidy – antipyreny)
 • popíše vhodnou aplikaci a ovládá použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Lepidla, pryskyřice a plasty pro použití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • přírodní
 • syntetická
 • termoplastická
 • termoreaktivní
 • polykondenzační
 • polyadická
 • polymerační
 1. Postupy aplikace a technologické zásady využití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • lepidla
 • pryskyřice
 • plasty
 1. Impregnační a konzervační látky
 • impregnační látky odolné vůči vodě
 • impregnační látky ve vodě rozpustné
 • aplikace a použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • aplikace lepidel a plastů ve výrobě nábytku
 • použití impregnačních a konzervačních látek
 • teoretické zásady lepení

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost požití a aplikace lepidel, pryskyřic a plastů pro použití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva (diskuze, ústní zkoušení)
 • orientace žáků v učivu, znalost impregnačních a konzervačních látek vhodných pro použití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace seminární práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické prověření znalostí jednotlivých okruhů a technologických postupů)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • používá odbornou terminologii a charakterizuje jednotlivé druhy lepidel, pryskyřic, impregnačních a konzervačních látek  s ohledem na vhodnost použití a správnost aplikace
 • používá správné postupy, aplikace a technologické zásady využití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • vytvoří vlastní prezentaci lepidel, pryskyřic a impregnačních látek
 • obhájí svou prezentaci před žáky

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • praktické prověření jednotlivých technologických postupů na vzorcích materiálu
 • praktické prověření aplikace a použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku

Samostatná práce žáků:

 • zpracování samostatné práce
  • znalost technologických postupů

  • vhodná aplikace a použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku

Ověřované okruhy:

 • druhy lepidel, impregnačních a konzervačních látek, pryskyřic (plastů) používaných v nábytkářském průmyslu
 • postupy aplikace a technologické zásady lepidel, impregnačních a konzervačních látek, pryskyřic (plastů) využití v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • využití lepidel, impregnačních a konzervačních látek, pryskyřic (plastů) v nábytkářském a uměleckořemeslném zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • praktické prověření znalosti jednotlivých technologických postupů na vzorcích materiálu
 • aplikace a použití konzervačních látek při opravách a renovaci historického nábytku

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení samostatné práce

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné