Detail modulu Síťová a transportní vrstva TCP/IP

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Síťová a transportní vrstva TCP/IP

Kód modulu

18-m-4/AB75

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Konfigurace portů

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování 1. ročníku – základy HW, SW a ICT.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí žáků v oblasti účelu a funkcí hostitelské vrtsvy (neboli transportní vrstvy) a jejích dvou protokolů - TCP a UDP (jejich koncepcí včetně čísel portů a konfigurací) a dále pak funkcí síťové vrstvy TCP/IP a jejími základními protokoly.

Očekávané výsledky učení

Modul rozvíjí následující kompetence:

 • Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě.
 • Navrhovat a realizovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
  • Konfigurovat síťové prvky;
  • Administrovat počítačové sítě;
  • Diagnostikovat chyby a problémy v síti a navrhovat možné opravy.

Žák:

 • definuje funkci transportní a síťové vrstvy TCP/IP
 • aplikuje protokol transportní vrstvy TCP/IP a s protokoly síťové vrstvy TCP/IP
 • používá základní terminologii transportní a síťové vrstvy TCP/IP
 • využívá čísla portů pro rozeznání konkrétního aplikačního procesu
 • práce s porty (povolení, zakázání)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 • funkce transportní a síťové vrstvy TCP/IP
 • hlavní protokoly transportní a síťové vrstvy TCP/IP
 • porty, čísla portů pro rozeznání konkrétního aplikačního procesu řazení paketů, řízení toku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • praktické osvojení činnosti s TCP a UDP
 • samostatná práce s routerem

Učební činnosti žáků:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium standardů transportních protokolů TCP/IP
 • studium standardů protokolů síťové vrstvy TCP/IP
 • vzorové příklady konfigurace transportních protokolů
 • vizualizace činnosti transportních protokolů v simulačním prostředí     
 • praktická cvičení v simulačním prostředí ke konfiguraci transportních protokolů

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:

 • základní úloha transportní a síťové vrstvy TCP/IP
 • rozdíl transportní a síťové vrstvy TCP/IP a ISO/OSI
 • funkce protokolu TCP a UDP
 • funkce protokolu IP, ICMP, ARP, RARP a Proxy ARP
 • pojem port
 • základní terminologie.

Praktické zkoušení - nastavení zabezpečení dle požadavků:

 • konfigurace portu pro konkrétní IP adresu (otestování funkčnosti pomocí Telnetu).

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

 • 95 % teoretických znalostí o transportní vrstvě, síťové vrstvě a transportních protokolech TCP/IP
 • bezchybná konfigurace portu pro konkrétní IP adresu
 • otestování funkčnosti

Prospěl na chvalitebný:

 • 85 % teoretických znalostí o transportní vrstvě, síťové vrstvě a transportních protokolech TCP/IP
 • bezchybná konfigurace portu pro konkrétní IP adresu
 • otestování funkčnosti

Prospěl na dobrý:

 • 70 % teoretických znalostí o transportní vrstvě, síťové vrstvě a transportních protokolech TCP/IP
 • menší nedostatky v konfiguraci portu pro konkrétní IP adresu
 • otestování funkčnosti

Prospěl na dostatečný:

 • 60 % teoretických znalostí o transportní vrstvě, síťové vrstvě a transportních protokolech TCP/IP
 • větší nedostatky v konfiguraci portu pro konkrétní IP adresu
 • bez otestování funkčnosti

Neprospěl:

 • méně než 60 % teoretických znalostí o transportní vrstvě, síťové vrstvě a transportních protokolech TCP/IP
 • nedostatky v konfiguraci portu pro konkrétní IP adresu
 • bez otestování funkčnosti

Součástí výsledků jsou také výstupy samostatné i týmové práce (referáty, prezentace, protokoly). U referátů a prezentací se hodnotí tvůrčí přístup, vlastní projev.

Hodnotí se teoretická a praktická část.

Doporučená literatura

LAMMLE, Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-2359-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné