Detail modulu Adresace subsítí IPv4

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Adresace subsítí IPv4

Kód modulu

18-m-4/AB69

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování 1. ročníku – základy HW, SW a ICT.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí žáků v oblasti účelu a funkcí adresace, názvosloví sítí IP, IP adresou, rozsahu IP adres, tvorby podsítí s proměnnou délkou masky (VLSM) a řešení problémů v TCP/IP.

Očekávané výsledky učení

Modul rozvíjí následující kompetence:

 • Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě.
 • Navrhovat a realizovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
  • Konfigurovat síťové prvky;
  • Administrovat počítačové sítě;
  • Diagnostikovat chyby a problémy v síti a navrhovat možné opravy.

Žák v rámci těchto komeptencí:

 1. objasní účel adresace
 2. objasní názvosloví sítí IP
 3. používá základní hierarchické schéma adresování IP
 4. používá rozsah tříd IP adres
 5. rozezná speciální adresy, privátní IP adresy a všesměrové adresy
 6. popíše fungování a výhody použití privátního a veřejného adresování IP
 7. implementuje služby statického a dynamického adresování hostitelů v prostředí sítě LAN
 8. vypočítá a aplikuje schéma adresování sítě včetně návrhu adresování VLSM IP
 9. určí příslušné beztřídní schéma adresování pomocí VLSM
 10. identifikuje a napraví běžné problémy související s adresováním IP a konfigurací hostitele.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. Účel a funkce adresování
 2. Názvosloví adresace
 3. Základní schéma adresování IP
 4. Třídy IP adres
 5. Speciální adresy, privátní adresy a všesměrové adresy
 6. Funkce a výhody privátního a všesměrového adresování
 7. Služby statického a dynamického adresování
 8. Masky podsítí s proměnnou délkou (VLSM)
 9. Adresace IP a konfigurace hostitele.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • výpočty adresace
 • konfigurace hostitele

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium adresace a základního názvosloví adresace
 • vzorové příklady výpočtu adresace dle metody VLSM
 • vizualizace činnosti navržené síťové infrastruktury ke vzorové IP adresaci
 • praktická cvičení v simulačním prostředí

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku – Datové sítě, Počítačové sítě.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení - teoretický test:

 • základní úloha adresování
 • názvosloví sítí IP
 • třídy IP adres, rozsah IP adres
 • funkce speciálních adres, privátních a všesměrových adres
 • metoda VLSM

Praktické zkoušení - nastavení zabezpečení dle požadavků:

 • výpočet adresace dle metody VLSM
 • konfigurace hostitele.

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

95 % teoretických znalostí o adresování v sítích IP, názvosloví v sítích IP, IP adrese, rozsahu a třídách IP adres.

bezchybný výpočet adresace dle metody VLSM

bezchybná konfigurace hostitele

Prospěl na chvalitebný:

85 % teoretických znalostí o adresování v sítích IP, názvosloví v sítích IP, IP adrese, rozsahu a třídách IP adres.

bezchybný výpočet adresace dle metody VLSM

bezchybná konfigurace hostitele

Prospěl na dobrý:

70 % teoretických znalostí o adresování v sítích IP, názvosloví v sítích IP, IP adrese, rozsahu a třídách IP adres.

menší nedostatky ve výpočtu adresace dle metody VLSM

menší nedostatky v konfiguraci hostitele

Prospěl na dostatečný:

60 % teoretických znalostí o adresování v sítích IP, názvosloví v sítích IP, IP adrese, rozsahu a třídách IP adres.

větší nedostatky ve výpočtu adresace dle metody VLSM

větší nedostatky v konfiguraci hostitele

Neprospěl:

méně než 60 % teoretických znalostí o adresování v sítích IP, názvosloví v sítích IP, IP adrese, rozsahu a třídách IP adres.

nedostatečný nebo žádný výpočet adresace dle metody VLSM

nedostatečná nebo žádná konfigurace hostitele

Součástí výsledků jsou také výstupy samostatné i týmové práce (referáty, prezentace, protokoly). U referátů a prezentací se hodnotí tvůrčí přístup, vlastní projev.

Hodnotí se teoretická a praktická část.

Doporučená literatura

LAMMLE,Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-2359-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné