Detail modulu Práce pokojské

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Práce pokojské

Kód modulu

65-m-3/AP59

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

11. 04. 2017

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Délka modulu (počet hodin)

72

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • Znalosti zásad provádění úklidu
 • Znalosti zásad BOZP při úklidových pracích
 • Znalosti BOZP při práci s čisticími a dezinfekčními prostředky

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je prohloubit a upevnit dovednosti žáků při úklidových pracích, naučit se převzít úkoly podle pracovních plánů, dodržovat posloupnost prací, volit vhodné úklidové pomůcky a čisticí prostředky.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • převezme úkoly podle pracovního plánu
 • vykoná úklid pokoje a příslušenství
 • vykoná úklid společných prostor
 • zkontroluje stav a funkčnost vybavení pokoje
 • zkontroluje a popřípadě vyčistí odpady
 • vysype odpadkové koše (odpad třídí)
 • komunikuje s recepcí (uklizené pokoje, nahlašuje závady na pokoji)

Kompetence ve vazbě na NSK

65-015-E Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská:

 • Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu
 • Úklid v ubytovacích zařízeních
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Úklid v ubytovacích zařízeních:

 • práce pokojské
 • hlavní zásady provádění úklidu
 • rozvrh úklidových prací
 • úklidové pomůcky (mechanické, elektrické)
 • čisticí prostředky
 • dezinfekční prostředky
 • BOZP
 • třídění odpadu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

1. Teoretická příprava: výklad, exkurze s předvedením a výkladem

 • Standardizace ubytovacích zařízení, ubytovací jednotka, hotelový standard, vybavení pokoje, pracovní plány, úkoly recepce, spolupráce součástí hotelu

2. Praktická výuka

 • Nácvik úklidových prací v rámci odborného výcviku na školním pracovišti (DM)
 • Odborný výcvik na smluvním pracovišti
 • Úklidy pokojů a společných prostor dle denních rozvrhů (obsazené pokoje běžný úklid, uvolněné pokoje velký úklid)

Zařazení do učebního plánu, ročník

ŠVP pro OV učebního oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • Znalostní test – druhy ubytovacích zařízení, druh poskytovaných služeb, druhy úklidů, BOZP, rozdělení úklidových pomůcek, posloupnost prací, postup při výměně ložního prádla

Praktické zkoušení:

 • Výsledek OV na smluvním pracovišti – úklid pokoje dle zadání

Kritéria hodnocení

1. Písemné zkoušení:

Test dosažených znalostí – bodové hodnocení max. 100 bodů, min. 50 bodů

2. Praktické zkoušení – hodnocení:

 • Úklid pokoje
 • Úklid příslušenství
 • Výměna ložního prádla
 • Ustlání lůžka
 • Ošetření podlahy
 • Dodržení postupu
 • Dodržení BOZP
 • Nakládání s odpadem

Max. 100 bodů, min. 50 bodů

 

Celkové hodnocení: uspěl(a) – neuspěl(a)

Žák uspěl, pokud uspěl z teoretické i praktické části.

Doporučená literatura

Eva Dvořáková: Technologie úklidových prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro odborná učiliště. Septima, Praha 5 – Zbraslav, 2002. ISBN 80-7216-151-2.

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné