Detail modulu Prototyp chlazení pomocí Peltiérových článků

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Prototyp chlazení pomocí Peltiérových článků

Kód modulu

18-m-4/AP45

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

29. 04. 2019

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady nejsou pevně stanoveny. Projekt je vhodný i pro žáky prvních ročníků.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Projekt řeší schopnost žáků porozumět zadání, k rozvoji komunikačních schopností při práci se zákazníkem (zadavatelem úkolu), samostatnosti, práce ve skupinách, a získání informací.

Kreativitě při návrhu řešení, schopnosti zvládnout technologii při výrobě, navrhnout a provést měření a provést dokumentaci výrobku.

Výsledkem je navržení a realizace projektu včetně použitých materiálů, strojů, nástrojů a zmapování postupu práce při realizaci.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Pracuje samostatně i v kolektivu při řešení
 • Diskutuje o problému na odborné úrovni
 • Vytvoří rešerši existujících řešení
 • Hledá a navrhuje možná řešení
 • Projednává návrh ze zákazníkem (zadavatelem)
 • Postupnými kroky sestavuje daný výrobek
 • Řeší jednotlivé technologické operace
 • Zkoumá alternativy řešení
 • Hledá nové metody práce
 • Ověřuje funkčnost jednotlivých dílčích sestavení
 • Navrhne postup měření
 • Provede zapojení měření
 • Provede měření hodnot
 • Sestaví dokumentaci o měření – tabulky, grafy
 • Vyhodnotí měření
 • Navrhne rozsah dokumentace
 • Provede vypracování obsahu dílů dokumentace
 • Provede zpracování jednotlivých dílů dokumentace včetně obrazové části
 • Navrhne prezentaci výrobku (reklama, obhajoba práce)

Kompetence ve vazbě na NSK

18-011-T Systémový inženýr průmyslového řídicího systému:

 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu řídicích systémů
 • Návrh struktury a parametrizace řídicího systému v souladu s potřebami provozu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Rozpis učiva:

 • Analýza zadání – porozumění zadání
 • Rešerše existujících řešení – práce s internetem
 • Návrh postupu řešení
  • Použité komponenty – dostupnost, cena
  • Použité materiály – dostupnost, cena
  • Stanovení postupu práce
  • Zhodnocení návrhu
 • Obhajoba návrhu před zákazníkem
 • Vypracování technologického postupu
 • Provádění jednotlivých technologických operací 
 • Ověřování vhodnosti řešení a postupů
 • Provést případně jejich revizi
 • Ověření funkčnosti
 • Návrh a provedení měření fyzikálních veličin
 • Vyhodnocení měření, soulad s očekávanými výsledky
 • Provedení dokumentace o měření
 • Příprava obrázků pro dokumentaci
 • Zpracování dokumentace
 • Zpracování prezentace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Činnosti žáků:

 • Analýza zadání
 • Rešerše stávajících řešení dostupných na internetu
 • Komunikace se zadavatelem – upřesnění zadání
 • Výběr vhodných komponent pro splnění úkolu
 • Hodnocení komponent, rozsah parametrů, cena
 • Návrh řešení – skici, popis, vizualizace
 • Stanovení technologických operací
 • Kontrola vybavení ruční dílny pro předpokládané operace
 • Provádění technologických operací, měření, montáž
 • Kontrola vhodnosti řešení – tuhost, pevnost, izolace
 • Ověřování funkčnosti dílů
 • Celkové zhodnocení výrobku – stanovení alternativ
 • Návrh měření
 • Sestavení měřicích obvodů a příprava měřicích přístrojů
 • Provedení měření včetně operativního zápisu naměřených hodnot
 • Vyhodnocení měření
 • Vyhotovení dokumentace s výsledky měření
 • Úprava obrázků
 • Návrh obsahu dokumentace
 • Vytvoření stručného popisu výrobku
 • Vytvoření instalační příručky
 • Vytvoření technického popisu výrobku
 • Vytvoření jednoduché animace s předvedením principu vhodné pro web
 • Vytvoření prezentace o projektu a závěrečné zprávy

Strategie učení:

 • Učitel ponechá žákům volnost při řešení úkolu, sleduje ale jejich počínání
 • Zasahuje pouze v případě, kdy žáci zjevně volí cestu, která nevede k úspěchu
 • Zasahuje do řešení formou oponentury jednotlivých kroků
 • Zasahuje do řešení formou pomoci při provádění technologických úkonů, se kterými žáci nemají zkušenosti, předvádí postup práce
 • Vede žáky ke kritickému hodnocení a hledání alternativních řešení
 • Provede diskusi o navržené metodě měření v podmínkách školy
 • Překontroluje postupy měření a změřená data
 • Doporučuje způsob provedení dokumentace o měření
 • Provede diskusi o obsahu jednotlivých částí dokumentace
 • Provádí oponenturu při tvorbě dokumentace
 • Kontroluje úplnost dokumentace

Zařazení do učebního plánu, ročník

Je vhodné projekty řešit napříč ročníky. V závěru školního roku seznámit ostatní žáky školy s projektem formou vystoupení na studentské konferenci.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnotí se:

 • aktivita
 • inovativnost návrhu
 • komunikační schopnosti
 • schopnosti spolupráce a komunikace v rámci týmu
 • vedení průběžné dokumentace
 • stanovení technologických postupů
 • provádění technologických operací
 • schopnost kritického hodnocení prací
 • ověřování úspěchu při tvorbě
 • vedení průběžné dokumentace
 • stanovení měřených veličin
 • provádění měření
 • schopnost správného zápisu výsledků
 • schopnost vyhodnocení měření a stanovení výsledku
 • přesnost a úplnost provedení dokumentace
 • stanovení částí dokumentace
 • úplnost, přehlednost a technická správnost dokumentace
 • grafické řešení dokumentace
 • srozumitelnost animace pro web
 • odevzdání závěrečné zprávy o projektu
 • odevzdávání průběžných zpráv

Kritéria hodnocení

Samostatná práce – výborně

Dopomoc učitele, drobné chyby – velmi dobře

Výrazné chyby, zkažené polotovary, opakované řešení – dobře

Zásadní dopomoc učitele, více zkažených polotovarů, častá bezradnost, lenost – dostatečně

Žák nezvládá ani za neustálé pomoci učitele – nedostatečně

Doporučená literatura

Doporučují se manuály výrobce k využívaným produktům.

Poznámky

Obsahové upřesnění

Spol - Spolupráce škol se zaměstnavateli

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Projekt MOV. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné