Detail modulu Vybavení budov z pohledu požární ochrany

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vybavení budov z pohledu požární ochrany

Kód modulu

99-m-4/AP34

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • Pro všechny obory vzdělání

Délka modulu (počet hodin)

4

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením v kategorii dosaženého vzdělání L0 a bude realizován jako odborný průřezový. Žák získá základní vědomosti o problematice požárního a technické zabezpečení budov. Toto zabezpečení přímo souvisí se zajištěním požární bezpečnosti stavebních objektů, přičemž jejich obecná znalost je důležitým předpokladem pro bezpečnou evakuaci a přežití v objektech zasažených požárem. Zejména pak získá stěžejní informace aplikovatelné jak v osobním životě, tak i na pracovištích při výkonu svého budoucího povolání. Bude schopen ve stavebních objektech identifikovat kritické prvky požární bezpečnosti staveb. Dále bude schopen u těchto prvků popsat jejich základní funkci a význam v konceptu požární bezpečnosti staveb a z toho plynoucí praktickou aplikaci.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vysvětlí základní rozdělení únikových cest a jejich podstatu v rámci požární ochrany
 2. vysvětlí podstatu požárních úseků a požárních uzávěrů (požární dveře), jejich důležitost v konceptu požární bezpečnosti staveb
 3. vyjmenuje zásady umístění hasicích přístrojů v objektu
 4. vysvětlí význam požárně bezpečnostního zařízení
 5. popíše podstatu vnějších a vnitřních odběrných míst (hydranty) a je schopen popsat jejich použití

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Únikové cesty
 • Význam a základní identifikace
 • Základní rozdělení a z toho vyplývající specifika
 1. Požární úseky
 • Význam v konceptu požární bezpečnosti staveb
 • Požární uzávěry a zásady jejich správné funkce
 1. Hasicí přístroj
 • Význam v rámci požární bezpečnosti staveb
 • Zásady umisťování dle vyhlášky o požární prevenci
 1. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení
 • Elektrická požární signalizace, její význam a funkce
 • Stabilní hasicí zařízení, jeho význam a funkce
 • Zařízení pro odvod tepla a kouře, jeho význam a funkce
 • Evakuační výtahy, jejich význam a funkce
 1. Vnější a vnitřní odběrná místa
 • Vnitřní hydranty, jejich význam, druhy a zásady použití
 • Vnější hydranty, jejich druhy a význam

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. vysvětlí základní rozdělení únikových cest a jejich podstatu v rámci požární ochrany
 • ve spolupráci s učitelem uvede základní druhy únikových cest a popíše jejich význam (evakuace, vedení hasebního zásahu jednotkami požární ochrany)
 • na příkladech uvede typické budov, které jsou vybaveny únikovými cestami a uvede zásady jejich bezpečného použití pro zajištění efektivní a bezpečné evakuace z objektu zasaženého požárem
 1. vysvětlí podstatu požárních úseků a požárních uzávěrů (požární dveře), jejich důležitost v konceptu požární bezpečnosti staveb
 • ve spolupráci s učitelem popíše význam požárních úseků jakožto základních dělících jednotek v konceptu požární bezpečnosti staveb
 • samostatně popíše význam požárních uzávěrů, jakožto stěžejních součástí požárních úseků
 • ve skupině žáků odvodí typické prostory, které tvoří samostatné požární úseky
 1. vyjmenuje zásady umístění hasicích přístrojů v objektu
 • popíše význam umisťování hasicích přístrojů ve stavebních objektech
 • ve spolupráci s učitelem popíše zásady správného umisťování hasicích přístrojů ve stavebních objektech
 • ve skupině žáků odvodí a uvedou prostory s předpokladem výskytu hasicích přístrojů
 • ve skupině žáků uvede časté chyby v umístění hasicích přístrojů
 1. vysvětlí podstatu požárně bezpečnostního zařízení
 • definuje podstatu elektrické požární signalizace a její význam z pohledu bezpečné evakuace
 • definuje podstatu stabilního hasicího zařízení a jeho význam z pohledu zajištění bezpečnosti osob
 • vysvětlí podstatu zařízení pro odvod tepla a kouře a jeho význam z pohledu zajištění bezpečnosti osob
 • vysvětlí podstatu evakuačních výtahů, jejich význam a funkci při evakuaci osob
 1. popíše podstatu vnějších a vnitřních odběrných míst (hydranty) a je schopen popsat jejich použití
 • ve spolupráci s učitelem popíše význam vnitřních odběrných míst (nástěnné hydranty), jejich význam a zásady jejich efektivního použití
 • ve skupině žáků odvodí význam vnějších odběrných míst z pohledu činnosti jednotek požární ochrany

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení: v teoretické části se znalosti ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • únikové cesty – 1 otázka
 • požární úseky a požární uzávěry – 1 otázka
 • zásady umisťování hasicích přístrojů ve stavebních objektech – 1 otázka
 • obecný princip požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení, evakuační výtahy) – 2 otázky
 •  vnitřní odběrná místa – 1 otázka

Kritéria hodnocení

Ústní zkoušení: žák získá maximálně 12 bodů, uspěl při dosažení minimálně 6 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku žák získá 2 body. Učitel může uznat i část správně zodpovězené otázky.

U zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Doporučená literatura

Červená řada publikací vydaných v rámci SPBI , jedná se např. o Základy požární ochrany, ISBN 80-86634-76-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Filip Nos, Jakub Škoda. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné