Detail modulu Společenské vystupování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Společenské vystupování

Kód modulu

SV-m-3/AP32

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací průpravný

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul je průpravný, je určen žákům středních škol vzdělávacích oborů, které připravují žáky k působení v obchodě a službách. Modul směřuje k rozvoji dovedností žáků v oblasti principů společenského vystupování uplatňujících se v této sféře a je úzce propojen s moduly Komunikace v obchodě a službách a Psychologie. 

Modul vede žáky k osvojení základů společenského vystupování s akcentem na specifika uplatňovaná ve sféře obchodu a služeb s akcentem na asertivní jednání. Žáci se učí rozeznávat etické a neetické postupy a manipulativní jednání. Modul je orientován především k praktickému osvojení dovedností.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) uplatňuje zásady společenského vystupování v různých profesních situacích;

b) rozezná etické a neetické jednání;

c) uplatňuje zásady asertivního jednání.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Žák si osvojuje základy společenského vystupování včetně jejich aplikace při profesních činnostech v následujících oblastech: 

 • péče o zevnějšek;
 • chůze;
 • zdravení;
 • oslovování;
 • představování; 
 • podání ruky;
 • tykání – vykání;
 • mimika;
 • konverzace;
 • řešení konfliktních situací;
 • asertivní jednání;
 • manipulace a obrana proti ní.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce s videoukázkami s metodickým vedením vyučujícího;
 • práce s obrazovým materiálem; 
 • rolové hry;
 • praktický nácvik různých situací;
 • zpracování žákovských projektů s jejich prezentací a obhajobou;
 • řízená diskuse k tematice typických situací včetně besed s odborníky v oblasti etiky a s pracovníky z praxe

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je zásadně prováděno s využitím prvků formativního hodnocení.

a) uplatňuje zásady společenského vystupování v různých profesních situacích;  

 • v průběhu modulu hodnocen především dosahovaný rozvoj dovedností;

b) rozezná etické a neetické jednání; 

 • v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím souborů úloh a pracovních listů s využitím videoukázek a obrazových materiálů i samostatným projevem s argumentační obhajobou a diskusí;

c) uplatňuje zásady asertivního jednání;

 • v průběhu modulu hodnocen především dosahovaný rozvoj dovedností.

Výsledek učení b) je v závěru modulu ověřován testem, výsledky učení a) a c) jsou hodnoceny na základě hodnocení průběžného. 

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaného výsledku učení b) je využíváno souborů úloh / pracovních listů, které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje průběžně využívat prvků formativního hodnocení. U výsledků učení a) a c) se doporučuje používat především prvky formativního hodnocení. 

Při závěrečném ověřování dosaženého výsledků učení b) testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %. V případě vyjádření žákova výkonu u tohoto výsledku učení známkou se postupuje podle převodníku dosažené úspěšnosti na známku:

 • úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 
 • úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 
 • úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 
 • úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 
 • úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s nižší a průměrnou úrovní obtížnosti. Zařazení nepřiměřeně obtížných úloh by vyvolávalo potřebu posunovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test / soubor úloh / pracovní list) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

U výsledků učení a) a c) je žák hodnocen na základě průběžného hodnocení na škále uspěl – neuspěl. 

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl ve všech třech částech závěrečného hodnocení. Celkové hodnocení modulu se vyjadřuje škálou uspěl – neuspěl (splnil – nesplnil). 

Doporučená literatura

např.:

SMEJKAL, V. – BACHRACHOVÁ, H.: Lexikon společenského chování. 5. vydání. Praha, Grada 2011.

ŠPAČEK, L.: Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha, Mladá fronta 2010.

ŠPAČEK, L. – VANO, R.: Etiketa obchodníka. Praha, Nakladatelství Ladislav Špaček 2018.

BEDRNOVÁ, E. – PAUKNEROVÁ, D.: Psychologie obchodní činnosti pro střední odborná učiliště. Praha, Fortuna, 2004.

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího 

Poznámky

Doporučuje se pracovat s materiály obsahově blízkými zájmům žáků či jejich zaměření.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné