Detail modulu Stroje a zařízení pro zednické a dokončovací práce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Stroje a zařízení pro zednické a dokončovací práce

Kód modulu

36-m-2/AB60

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Stroje a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví

Obory vzdělání - poznámky

36-67-E/01 Zednické práce

36-67-H/01 Zedník

36-44-L/51 Stavební provoz

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Jde o vstupní modul bez nutnosti vazby na předcházející moduly.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci získají odborné znalosti a vědomosti z oblasti strojů a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví, se kterými se budou nadále setkávat při studiu i praktické činnosti v oboru.

Modul směřuje k získání znalostí a vědomostí ve stále se rozvíjející technice strojů a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví.

Cílem je žáky seznámit s druhy strojů a zařízení pro dokončovací práce, s jejich využitím v praxi i s jejich technickými parametry, také s jejich obsluhou a údržbou. Cílem je také seznámit žáky s bezpečností a ochranou zdraví při dokončovacích pracích.

Tento modul by měl předcházet praktickému vyučování se stejnou tématikou a směřovat k přípravě na odborný výcvik, aby studenti v praxi využili znalosti a vědomosti, které získali v teoretické části.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje stroje a zařízení pro zednické práce
 • rozlišuje stroje a zařízení pro tesařské práce
 • rozlišuje stroje a zařízení pro malířské práce
 • rozlišuje stroje a zařízení pro zámečnické, klempířské a instalatérské práce
 • popíše jednotlivé druhy strojů a zařízení pro zednické práce
 • popíše jednotlivé druhy strojů a zařízení pro tesařské práce
 • popíše jednotlivé druhy strojů a zařízení pro malířské práce
 • popíše jednotlivé druhy strojů a zařízení pro zámečnické, klempířské a instalatérské práce
 • orientuje se ve stále se rozvíjející technice strojů a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví
 • navrhuje vhodné použití strojů pro konkrétní stavební činnosti
 • posuzuje použití strojů podle jejich technických parametrů
 • samostatně pracuje s katalogy či s technickými listy výrobců
 • vyhledává stroje zadaných parametrů pro konkrétní stavební práce
 • pracuje s internetem, kde vyhledává zadané stroje a jejich technické údaje
 • dodržuje BOZ při dokončovacích pracích ve stavebnictví

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Dokončovací  práce ve stavebnictví -ruční elektrické nářadí

 • Zednické práce
  • Vrtačky a kladiva do zdiva
  • Dlabačky a frézky do zdiva
  • Nastřelovače
  • Hladičky omítek
  • Brusky
  • Řezačky na dlaždice a obkladačky
 • Tesařské práce
  • Univerzální dřevoobráběcí soupravy
  • Okružní a pásové pily
  • Brusky pásové a vibrační
  • Leštičky na dřevo
 • Malířské práce
  • Nanášecí válečky
  • Stříkací zařízení
  • Mísiče barev
 • Zámečnické, klempířské a instalatérské práce
  • Elektrické vrtačky
  • Stolní a úhlové brusky
  • Řezače potrubí a závitořezy
  • Stříhací prostřihovací nůžky na plech
  • Svářecí soupravy (svářečky pro svařování plamenem, elektrickým obloukem nebo elektrickým odporem)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při dokončovacích pracích

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Učební činnosti žáků

Základní teoretické znalosti budou prezentovány formou výkladu a řízeného rozhovoru s využitím znalostí žáků z odborného výcviku i občanského života. Žáci budou pracovat v hromadné i skupinové výuce. Pro výuku budou použita informační videa. Žáci budou pracovat s textem, katalogovými listy výrobců i s internetem při vyhledávání strojů a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví. V rámci tématu proběhne exkurze na stavbu, firemní prezentace či seminář, návštěva veletrhu apod. (spolupráce školy s firmami či možnosti navštívit výstavu v daném termínu – vždy dle možností školy).

Strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

 • výklad
 • řízený rozhovor s využitím znalostí žáků z odborného výcviku
 • práci s informacemi z katalogů výrobců a z celosvětové sítě internet
 • práci s textem
 • informační videa se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých druhů strojů
 • exkurze na stavby, firemní prezentace, semináře, veletrh stavebních strojů

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučení k zařazení do UP pro 1. ročníky oborů vzdělání skupiny 36.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústně – průběžně kladené otázky (hodnocena je odborná správnost odpovědí a vhodné používání odborné terminologie)

Písemně – písemný test (otázky s možností výběru ze tří nabídnutých odpovědí)

Prakticky – práce s katalogy či technickými listy výrobců, vyhledávání výrobců nebo prodejců a technických parametrů zadaných strojů a zařízení na internetu

Kritéria hodnocení

V ústní části zkoušky se hodnotí správnost a výstižnost formulací odpovědí včetně používání odborné terminologie.

V písemné části zkoušky se hodnotí počet správných odpovědí na otázky v písemném testu, kde má žák možnost výběru ze tří nabídnutých možností.

V praktické části zkoušky se hodnotí prokázání schopnosti práce s katalogy či technickými listy výrobců a práce s internetem.

Úspěšné absolvování modulu je podmíněno tím, že žák musí splnit všechny tři části zkoušky.

Hodnocení:

 • Výborně: 100 – 85 % správných odpovědí
 • Chvalitebně: 84 – 70 % správných odpovědí
 • Dobře: 69 – 50 % správných odpovědí
 • Dostatečně: 49 – 30 % správných odpovědí
 • Nedostatečně: 29 – 0 správných odpovědí

Doporučená literatura

Vaněk, A. : Strojní zařízení pro stavební práce, Praha, Sobotáles 1999,

ISBN 80-85920-61-1

Kučerová, L., Turek, O. : Strojní zařízení, obor zednické práce, Praha, Parta 2005, ISBN 80-7320-079-1

Katalogy a technické listy výrobců

Normy ČSN a ISO v oboru stavebních strojů

Poznámky

SZDP

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Iva Halbichová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné