Detail modulu Fair trade

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Fair trade

Kód modulu

99-m-3/AP19

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vzdělávací oblasti

 

Komplexní úloha

Fair trade

Obory vzdělání - poznámky

 • Pro všechny obory vzdělání

Délka modulu (počet hodin)

4

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením, doporučené využití je především v ekonomice. Žák získá informace o konceptu  rovných příležitostí při výrobě a spravedlivého obchodování.   Pozná podstatu fair trade obchodu a jeho význam pro život lidí.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vysvětlí podstatu Fair trade obchodu a charakterizuje jeho  základní principy
 2. zhodnotí fair trade z různých pohledů
 3. prezentuje možnosti podpory fair trade na praktických příkladech

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Fair trade (podstata a základní princip férového přístupu k výrobě a obchodu zejména v rozvojových zemích)
 • Spotřebitelské chování ve vztahu k férovému obchodu
 • Odlišnosti mezi podmínkami fair trade obchodu a „běžného obchodu“
 • Společenské aspekty obchodu, které fair trade řeší
 • Negativní aspekty „běžného obchodu“

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody s odbornými časopisy, webovými stránkami

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele
 • práce s videem https://www.jsns.cz/lekce/15250-fair-trade
 • zážitkové metody

Učební činnosti

 

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s internetem a dalších zdrojů, vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 •  vyhledá příklady výrobků fair trade ve svém okolí
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Vysvětlí  podstatu fair trade obchodu a charakterizuje základní principy fair trade
 • samostatně nebo ve skupině žáků vyhledá příslušné informace na webových stránkách
 • za pomocí aktivizačních metod (například Brainstormingu, Lapbooku případně dalších), ve spolupráci s učitelem vysvětlí základní principy fair trade
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí podstatu fair trade obchodu
 • aplikuje podstatu fair trade obchodu na praktických příkladech získaných na základě vlastního průzkumu
 • učitel diskusi řídí a usměrňuje
 • ve skupině žáků si základní principy společně zopakují, učitel jejich činnosti řídí a koriguje
 1. Zhodnotí fair trade z různých pohledů
 • společně s učitelem diskutují o  příležitostech fair trade a dopadech na různé skupiny ve výrobním a obchodním řetězci od výroby až ke spotřebiteli
 • ve skupině si žáci vymění role (např. dělník v továrně, majitel továrny, dopravce, řetězec, stát) a formou hry se budou snažit si vyjednat co nejlepší podmínky obchodu
 • po samostatné úvaze odvodí příčiny velmi nízkých cen v supermarketech u produktů z rozvojových zemí, učiní závěry pro své spotřebitelské chování a diskutuje o tom ve skupině žáků
 • z názorů si vyberou za účasti učitele nejzásadnější podněty
 1. Prezentuje možnosti podpory fair trade na praktických příkladech
 • žáci se zapojí do hry a  uvedou příklady nejčastějších výrobků fair trade
 • vysvětlí, jaké přesvědčení žáka vede k podpoře fair trade
 • komunikuje a diskutuje na téma podpory fair trade s učitelem
 • navrhne konkrétní příklady podpory fair trade  vyspělou společností

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Samostatná práce: žáci vytvoří Lapbook, kde si tvořivou formou připraví ucelený soubor informací o fair trade. Lapbook musí obsahovat informace, které nám dávají odpověď na níže uvedené otázky.

 • V čem spočívá podstata fair trade?
 • Jaké jsou základní principy fair trade?
 • Možnosti podpory fair trade
 • Praktické příklady.

Kritéria hodnocení

Samostatná práce: žák za vytvoření Lapbooku získá maximálně 20 bodů, z toho musí získat alespoň 10 bodů, aby uspěl.

Při hodnocení se zohledňuje:

 • zahrnutí do obsahu všech výše uvedených otázek
 • schopnost vytvoření kreativního Lapbooku
 • účelnost uvedených praktických příkladů
 • stylistická a grafická úprava Lapbooku
 • uspořádání ucelených informací o tématu
 • vlastní návrhy, spotřebitelské chování
 • obhajoba řešeného zadání
 • schopnost formulovat vlastní názor na fair trade

Pro splnění modulu je potřeba získat 50% celkových bodů.

Doporučená literatura

RANSOM, David. Fair trade. Brno: Doplněk, 2011. Společensko-ekologická edice. ISBN 9788072392582.

Https://www.fairtrade.cz/ [online]. [cit. 2019-08-22]

Https://www.nazemi.cz/cs/fairtrade [online]. [cit. 2019-08-22].

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Zezulková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné