Detail modulu Ochrana člověka za mimořádných událostí - M

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ochrana člověka za mimořádných událostí - M

Kód modulu

99-m-4/AP08

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • Pro všechny obory vzdělání

Délka modulu (počet hodin)

4

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením v kategorii dosaženého vzdělání M a bude realizován jako odborně průřezový. Tento modul přispívá k aktivnímu přístupu žáků ke své odborné profesní kariéře a k zlepšení občanské gramotnosti. Žáci po absolvování tohoto modulu získají základní informace o významu a funkci integrovaného záchranného systému a krizových stavech, jako například nouzový stav, stav ohrožení státu apod.  

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vysvětlí význam a funkci integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí
 2. chápe rozdíly krizových stavů a má povědomí o činnosti orgánů krizového řízení a jejich poslání
 3. orientuje se v základních právech a povinnostech právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonům č. 239/2000 Sb., a č. 240/2000 Sb.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Funkce integrovaného záchranného systému, rozdělení základních a ostatních složek
 2. Úkoly základních složek IZS
 3. Krizové stavy – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
 4. Činnost a poslání orgánů krizového řízení
 5. Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • názorně demonstrační metody (předvádění a pozorování)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aktivizující situační metody (řešení problémového případu)

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • navrhuje, jak čelit mimořádným událostem
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Vysvětlí význam a funkci integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí
 • samostatně charakterizuje činnosti základních složek
 • rozlišuje základní a ostatní složky IZS
 1. Chápe rozdíly krizových stavů a má povědomí o činnosti orgánů krizového řízení a jejich poslání
 • ve skupině žáků nebo samostatně vysvětlí, co jsou krizové stavy
 • na příkladu popíše činnosti orgánů krizového řízení
 1. Orientuje se v základních právech a povinnostech právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonům č. 239/2000 Sb., a č. 240/2000 Sb.
 • popíše zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací (včetně možnosti odmítnutí těchto povinností)
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí omezení vyplývající z vyhlášení jednoho z krizových stavů

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: znalosti a jejich aplikace se ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • Funkce integrovaného záchranného systému, rozdělení základních a ostatních složek včetně úkolů základních složek IZS – 2 otázky
 • Krizové stavy – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav, včetně činností a poslání orgánů krizového řízení – 2 otázky
 • Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – 2 otázky

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 30 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • Funkce integrovaného záchranného systému, rozdělení základních a ostatních složek včetně úkolů základních složek IZS – 10 bodů
 • Krizové stavy – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav, včetně činností a poslání orgánů krizového řízení – 10 bodů
 • Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – 10 bodů

Žák uspěl při dosažení alespoň 20 bodů.

U písemného zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů.

 

Doporučená literatura

KOPECKÝ, Miroslav, Eleonóra TILCEROVÁ a Jaromír ŠIMAN. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4094-1

Vaše cesty k bezpečí Portál krizového řízení HZS JmK [online]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/file/2633_1_1/

Chraň svůj svět, chraň svůj život - 11 výukových interaktivních kurzů věnujících se výuce v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Jednotlivé kurzy jsou k dispozici online. Projekt je součástí širokých aktivit neziskové organizace Záchranný kruh.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Jaromír Šiman, Eleonóra Tilcerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné