Detail modulu Filmová řeč

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Filmová řeč

Kód modulu

82-m-4/AB40

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Filmová řeč

Obory vzdělání - poznámky

 

 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

 

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení povědomí a znalostí v oblasti filmové řeči, jejích technických i obsahových prvků a nástrojů. Žák se seznámí s obsahem, významem a možným praktickým využitím filmové řeči a dokáže samostatně analyzovat prvky filmové řeči v audiovizuálním díle. 

Po absolvování modulu žák  prakticky využívá filmovou řeč ve vlastní tvorbě.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • definuje audiovizuální dílo - film
 • popíše historii audiovizuálního díla - filmu
 • vysvětlí pojem filmová řeč
 • kategorizuje prvky filmové řeči (technické, obsahové)
 • vyjmenuje a popíše jednotlivé technické prvky filmové řeči
 • vyjmenuje a popíše jednotlivé obsahové a narativní prvky filmové řeči
 • aplikuje nabyté teoretické vědomosti v oblasti filmové řeči k analýze konkrétních audiovizuálních děl vybraných autorů
 • zanalyzuje dílo vybraného filmového autora z pohledu filmové řeči

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělávání:

1. Audiovizuální dílo - film

 • definice
 • historie

2. Filmová řeč

 • definice, popis a historický vývoj
 • technické prvky filmové řeči:
  • velikost záběru 
  • rytmus
  • střihová skladba
  • pohyb (kamery, předmětu)
  • sklon kamery
  • perspektiva
  • hloubka ostrosti
  • kompozice záběru
  • deformace obrazu
  • zvuk ve filmu (ticho, voicover, soundtrack, zvukové efekty)
  • efekty
  • přechody
  • výtvarná scéna (masky, kulisy)
 • Obsahové prvky filmové řeči
  • vedení pozornosti
  • dramaturgická skladba
  • asociativní skladba
  • stylistické formy
  • kontrukce vyprávěcích rovin
  • objektivita / subjektivita
  • vedení pozornosti

3. Konkrétní příklady filmové řeči u rozdílných autorů

 • Christopher Nolan
 • Martin Scorsese
 • Wes Anderson
 • Taika Waititi
 • Alfred Hitchcock
 • Orson Welles
 • Woody Allen
 • David Lynch

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací (popis a charekteristika audiovizuálního díla, popis a výzam filmové řeči a rozdělení jednotlivých prvků)

Metody slovní - dialogické:

 • dialog (konzultace v průběhu vzniku samostatné práce žáků)
 • diskuze (v rámci prezentace a vybraných ukázek, závěrečná při hodnocení prezentace - závěrečné práce žáka)

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky filmových scén a jejich následný rozbor z pohledu filmové řeči

Přmé vyučování:

 • samostatná práce žáka (prezentace analyzující filmovou řeč vybraného filmového autora) s konzultací
 • orientace žáka v učivu
 • prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
 • hodnocená samostatná práce

Specifikace samostatné práce:

 • prezentace při společném závěrečném hodnocení
 • prezentace se kromě samotného řečnického výstupu opírá o digitální formu (powerpoint nebo .pdf formát)
 • prezentace se skladá minimálně:
 • 10 slidů
 • stručné informativní bio vybraného filmaře 
 • vstupní popis vybraného filmu
 • rozbor filmové řeči (na 2 - 3 scénách z filmu analyzovat a popsat technické i obsahové prvky filmové řeči)
 • 2 - 3 audiovizuální ukázky z filmu určené k rozboru
 • vlastní hodnocení

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s charakteristikou a významem filmové řeči
 • kategorizuje jednotlivé prvky filmové řeči
 • diskutuje ve skupině charakteristiku jednotlivých ukázek filmů z pohledu filmové řeči
 • vypracuje přehlednou a informativní prezentaci, kterou analyzuje film vybraného autora

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení v průběhu modulu

 • základní pojmy, principy a prvky filmové řeči

Praktické zkoušení

 • vypracování samostatné práce žáků 

Specifikace samostatné práce:

 • prezentace při společném závěrečném hodnocení
 • prezentace digitální formou (powerpoint nebo .pdf formát)
 • vlastní hodnocení prezentace

Ověřované okruhy:

 • audiovizuální dílo - film
 • filmová řeč
 • konkrétní příklady filmové řeči u rozdílných autorů

Kritéria hodnocení

Prospěl - neprospěl

 • prospěl:
  • ústní a průběžná forma zkušení: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů
  • praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce v podobě prezentace
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, nesprávné či nedostatečné řešení samostatné práce v podobě prezentace (např. nenaplnění minima požadavků) 
 • v případě příkladného a aktivního přístupu žáka s velmi kvalitní závěrečnou prací (prezentací) je možno hodnoti "prospěl s vyznamením"


Hodnocení samostatné práce - závěrečná prezentace studenta:

 • obsah - aplikace získaných poznatků na rozbor vybraného filmového díla (popis technických i obsahových prvků filmové řeči)
 • informativní kvalita zpracovaného materiálu
 • vlastní interpretace, forma - styl prezentace, vizuální a textová kvalita

Hodnocení celkové aktivity v rámci modulu:

 • komunikace s pedagogem a spolužáky
 • zájem o zadané téma
 • plnění průběžných úkolů

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

PLAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967. 455 s. D-01*70050. 403-22-875.

KUNA, M.: Zvuk a hudba ve filmu: k analýze zvukové dramaturgie filmu (Praha Panton, 1957).

Poznámky

Tento modul lze kombinovat s jiným, jehož cílem je praktický výstup v podobě vzniku studentského/žákovského audiovizuálního díla.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné