Detail modulu Jak je na tom naše ekonomika

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Jak je na tom naše ekonomika

Kód modulu

78-m-4/AB39

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

K (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41/M02 Obchodní akademie

78-42/M02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Národní hospodářství, základy práva, ústavní a správní právo

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem je seznámit žáky s ukazateli, podle nichž lze posuzovat stav ekonomiky státu, propojit s dříve získanými geografickými poznatky a vytvořit předpoklady pro pochopení, proč stát přijímá určitá opatření.

Po absolvování modulu bude žák schopen porozumět informacím z médií, která se týkají stavu a vývoje národního hospodářství. 

Očekávané výsledky učení

- komentuje aktuální stav ukazatelů NH a veřejného dluhu;

- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky a na příkladu ukáže jak se jim bránit;

- vysvětlí příčiny nezaměstnanosti

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Hrubý domácí produkt - měření, hospodářský cyklus.

Inflace - měření, příčiny, důsledky, reakce na inflaci. Deflace.

Nezaměstnanost - příčiny, politika zaměstnanosti.

Platební bilance - pojem, saldo.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- práce s webovými zdroji a statistikami

- výklad

- výukové aplikace, např. ECB

- diskuse s vyučujícím

- skupinová práce, vzájemná diskuse

Zařazení do učebního plánu, ročník

4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

- ústní zkoušení

- písemná práce

- průběžné ústní hodnocení skupinové práce

Kritéria hodnocení

Minimálně absolvování písemné práce s hranicí úspěšnosti 50 % a maximální absence 20 %.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol 4 (nakladatelství Eduko)

Vzdělávací hry ECB https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/educational-games/html/index.cs.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné