Detail modulu Finanční rizika v osobních financích

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Finanční rizika v osobních financích

Kód modulu

78-m-4/AB33

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

K (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41/M02 Obchodní akademie

78-42/M02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Co stojí finanční služby. Placení a Zapůjčuji si peníze.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky s typickými riziky v oblasti osobních financí a s řešením krizových finančních situací.

Po ukončení modulu žák vybere vhodný pojistný produkt pro zabezpečení před riziky a navrhne zásady řešení situace zadlužení a jak mu předcházet.

 

Očekávané výsledky učení

- odliší rizika ztráty majetku, ztráty příjmů a vzniku nečekaných výdajů

- vyhledá v nabídkách pojišťovacích společností vhodné produkty pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, životní

- vyhodnotí pojistné podmínky a vybere nejvhodnější pojištění pro domácnost a členy rodiny

- uvede možnosti zajištění na dobu, kdy občan nebude moci pracovat;

- popíše, jak se vyvarovat zadlužení, jak řešit nesplácení dluhu a jeho vymáhání, kam se obrátit o pomoc;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- zajištění rizik – ztráta příjmů, ztráta majetku, vznik nečekaných výdajů, zajištění na stáří

- pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, životní, podnikatelů, zemědělské

- pojistné podmínky

- možnosti zajištění na stáří

- problémy domácích financí – vznik dluhu, nesplácení dluhu, vymáhání nesplaceného dluhu (upomínky, vymáhání, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, exekuce, oddlužení – osobní bankrot)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- využití informačních a komunikačních technologií, internetu

- vzájemná diskuze mezi žáky a učitelem a žáky samotnými – využití vlastních a rodinných zkušeností

- výklad

- případové studie

- osobní návštěva pojišťovacích institucí

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

metody:

- ústní zkoušení

– 1 písemná práce

- písemný posudek případové studie

formy:

– slovní zhodnocení výkonu, klasifikace pětistupňovou klasifikační stupnicí

- vzájemné hodnocení mezi spolužáky na základě prezentace výsledků případové studie

- sebehodnocení

Modul je splněn za předpokladu absolvování jedné písemné práce a zpracování případové studie, jejímž obsahem je návrh vhodných druhů pojištění a jejich podmínek pro modelovou rodinu. Hodnocení nesmí být nižší než 50 %.

Kritéria hodnocení

- odbornost vyjadřování

- komplexnost řešení problematiky

- přesnost a pečlivost

- grafická úprava a přehlednost předložené práce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – předložil všechny požadované výstupy modulu a absolvoval písemnou práci.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol, 3. díl (nakladatelství Eduko)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné