Detail modulu Zapůjčuji si peníze

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zapůjčuji si peníze

Kód modulu

78-m-4/AB32

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41/M02 Obchodní akademie

78-42/M02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Co stojí finanční služby. Placení a Spořím a investuji.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s řešením situace jednorázového a dlouhodobého deficitu osobního a domácího rozpočtu, seznámit je s úvěrovými produkty pro spotřebitele a podnikatele a prakticky provést jejich srovnání. Součástí je i informování o zákonné ochraně spotřebitele v oblasti úvěrových produktů a také účtování úvěrových závazků.

Po ukončení modulu žák navrhne možnosti, jak krýt jednorázový a dlouhodobý deficit domácího rozpočtu a porovná typické úvěrové nabídky.

Očekávané výsledky učení

- posoudí na vybraném finančním produktu, zda splňuje požadavky ochrany spotřebitele;

- účtuje o závazcích v oblasti úvěrů

- navrhne jak řešit jednorázový a jak trvalý schodek rozpočtu domácnosti;

- vybere nejvýhodnější úvěrový produkt (včetně nabídky v rámci sdílených služeb), zdůvodní své rozhodnutí a posoudí způsoby zajištění úvěru;

- sestaví bilanci majetku a závazků domácnosti a interpretuje výsledek;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- deficit domácího rozpočtu - jednorázový, dlouhodobý

- možnosti řešení jednorázového a dlouhodobého deficitu

- dobré a špatné dluhy

- úvěrové produkty - bankovní, nebankovní, sdílené

- výběr úvěru

- přehled majetku a závazků – bilance

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- využití informačních a komunikačních technologií, internetu

- vzájemná diskuze mezi žáky a učitelem a žáky samotnými – využití vlastních a rodinných zkušeností

- výklad

- samostatné zjištění podmínek úvěrových produktů

- využití videí na téma osobní finance, např. Krotitelé dluhů

- osobní návštěva finančních institucí

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

- ústní zkoušení

– 1 písemná práce

- průběžné hodnocení přístupu k řešení typových situací

formy:

– slovní zhodnocení výkonu

- klasifikace pětistupňovou klasifikační stupnicí

- sebehodnocení

Modul je splněn za předpokladu absolvování jedné písemné práce a účasti na řešení případových studií z praxe v průběhu výuky.

Hodnocení nesmí být nižší než 50 %.

Kritéria hodnocení

- odbornost vyjadřování

- komplexnost řešení problematiky

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – předložil všechny požadované výstupy modulu a absolvoval písemnou práci.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol, 3. díl (nakladatelství Eduko)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné