Detail modulu Spořím a investuji

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Spořím a investuji

Kód modulu

78-m-4/AB31

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

K (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41/M02 Obchodní akademie

78-42/M02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Co stojí finanční služby. Placení

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s produkty finančního trhu, které jsou určeny pro spoření a pro investování, vést žáky k tomu, jak tyto produkty vzájemně porovnávat z hlediska výnosu, rizika a likvidity a jak vybrat vhodný produkt pro využití volných finančních prostředků. Celý modul je uveden sestavením domácího a osobního rozpočtu pro případ, kdy vzniká jednorázový či opakovaný přebytek rozpočtu. Součástí modulu je též seznámení s alternativním pohledem na osobní majetek jako na osobní aktiva a pasiva.

Po ukončení modulu žák sestaví osobní i domácí rozpočet a navrhne možnosti nakládání s přebytkem rozpočtu.

Očekávané výsledky učení

Žák

- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti;

- vymezí vhodné finanční produkty pro spoření

- vymezi vhodné finanční produkty pro investování

- srovná vybrané finanční produkty z hlediska výnosu, bezpečnosti a likvidity

- vysvětli rozdíl mezi osobními aktivy a pasivy

- navrhne, jak naložit s jednorázovým a s trvalým přebytkem rozpočtu domácnosti;

- navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční produkt pro jejich zhodnocení;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- rodinný rozpočet – osobní rozpočet, rozpočet domácnosti

- jednorázový a trvalý přebytek domácího rozpočtu

-  výnos, riziko a likvidita

- spoření – bankovní vklady, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění

- investování – podílové fondy, investice do dluhopisů, do akcií, do majetku, do podnikání

- osobní aktiva a pasiva

Učební činnosti žáků a strategie výuky

- využití informačních a komunikačních technologií, internetu

- praktické sestavení osobního či domácího rozpočtu

- vzájemná diskuze mezi žáky a učitelem a žáky samotnými – využití vlastních a rodinných zkušeností

- výklad

- samostatné zjištění podmínek spořicích produktů

- samostatné zjištění podmínek investičních produktů

- individuální studium tématu osobní aktiva, osobní pasiva (četba)

- případová studie na téma zhodnocení finančních prostředků

- osobní návštěva finančních institucí

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

metody:

- ústní zkoušení

– 1 písemná práce

- písemný  posudek případové studie

formy:

– slovní zhodnocení výkonu, klasifikace pětistupňovou klasifikační stupnicí

- vzájemné hodnocení mezi spolužáky na základě prezentace výsledků případové studie

- sebehodnocení

Modul je splněn za předpokladu absolvování jedné písemné práce a zpracování případové studie, jejímž obsahem je vytvořený rodinný rozpočet s možnostmi investování přebytku. Možnosti budou porovnány z hlediska výnosu, bezpečnosti a likvidity, výnos bude konkrétně propočten. Hodnocení nesmí být nižší než 50 %.

Kritéria hodnocení

- odbornost vyjadřování

- komplexnost řešení problematiky

- přesnost a pečlivost

- grafická úprava a přehlednost předložené práce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – předložil všechny požadované výstupy modulu a absolvoval písemnou práci.

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko)

Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol, 3. díl (nakladatelství Eduko)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné