Detail modulu Podnikáme - společenská odpovědnost firem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Podnikáme - společenská odpovědnost firem

Kód modulu

78-m-4/AB30

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul tvoří úvod do problematiky podnikání, vstupní předpoklady se nevyžadují.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je uvést žáky do světa podnikání, zpracovat úvodní záměr a zpřesnit další fáze přípravy jeho realizace - výpočet zisku, vymezení potřebných zdrojů financí, oběžného a dlouhodobého majetku. Důležitým cílem je podpořit motivaci k podnikání na příkladech úspěšných podnikatelů, zejména mladých podnikatelů a podnikatelů v jim blízkých oborech. V závěrečné fázi má žák pochopit, že podnikatel svou činností ovlivňuje své okolí, a proto by měl brát v úvahu i potřeby společnosti jako celku.

Po ukončení modulu žák sestaví jednoduchý podnikatelský záměr na základě svého vlastního nápadu (optimálně se zohledněním společenské odpovědnosti firem).

Očekávané výsledky učení

Žák:

- zpracuje metodou Lean Canvas základní záměr

- vypočte očekávaný výsledek hospodaření a celkovou potřebu finančních zdrojů

- vymezí možné zdroje získání finačních prostředků

- navrhne prospekt pro crowdfundingovou kampaň

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- Lean Canvas

- koncept společenské odpovědnosti (CSR)

- majetek potřebný pro realizaci záměru

- vlastní kapitál, cizí zdroje, crowdfunding

- výsledek hospodaření

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Základní strategií je postupná tvorba společného jednoduchého podnikatelského záměru ve skupině 2-4 žáků.
Pro seznámení se s nutnými výchozími informacemi se využívají:

- webové stránky s online výkladem metody Lean Canvas
- motivační videa s příklady inspirativních podnikatelů, v optimálním případě seminář s podnikatelem
(vhodné zdroje např. www.mladypodnikatel.cz; www.svou-cestou.cz; http://objevit.cz/stitek/mladi-podnikatele; www.startupmap.cz/)
- webové stránky věnující se problematice CSR
- vzory záměrů zpracovaných studenty v minulých letech

V optimálním případě proběhne ústní prezentace všech zpracovaných záměrů.

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník, 1. pololetí

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

průběžné, formativní hodnocení žáků (slovní),

písemné ověření témat výpočet zisku, oběžný a dlouhodobý majetek, vlastní a cizí zdroje financování

slovní závěrečné hodnocení podnikatelského záměru, příp. i prezentace záměru (žáci zároveň odevzdají výkaz práce, v němž popíší podíl jednotlivých členů skupiny na společném podnikatelském záměru

Kritéria hodnocení

- kritéria hodnocení písemného ověření – správnost výpočtu, obsahová úplnost. Písemné ověření se hodnotí klasifikační stupnicí podle zvyklostí školy, avšak podmínkou je dosažení min. 50% úspěšnosti

- podnikatelský záměr se hodnotí podle 4 kritérií – reálnost, obsahová správnost, rozsah, grafická úprava. Hodnocení se provádí slovně a bodováním (první tři kritéria 1-10 bodů, kritérium úprava 5 bodů). Podmínkou úspěšnosti je dosažení min. 18 bodů. Body může vyučující převést na klasifikační stupně podle zvyklostí školy

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 1 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch) a platné právní normy (např. živnostenský zákon) . Alternativně učebnice Ekonomika nejen k maturitě (autor. Petr Klínský, Otto Münch).

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné