Detail modulu Vnitrofiremní komunikace a práce v týmu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vnitrofiremní komunikace a práce v týmu

Kód modulu

78-m-4/AB28

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Podnikáme, Jsme zaměstnanci.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky se základy komunikačních dovedností – verbální, neverbální komunikací, pozitivní komunikace, typologií osobnosti z pohledu komunikace, přenosy informací -  a vedení týmu, což bude uvedeno na konkrétních případech z praxe.

Cílem modulu je prohloubení odborných kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění, podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných znalostí žáků v oblasti efektivní vnitrofiremní komunikace a práci v týmu. Po ukončení modulu žák bude schopen využít principů týmové spolupráce ke zvýšení výkonnosti a synergie v týmu a toto převést do praxe, bude obeznámen s nástroji efektivní komunikace a podle osobnostní typologie bude vědět, co na kterého člověka platí. Tyto znalosti bude připraven optimálně využít, tak aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

- Vysvětlí  rozdíly mezi komunikací uvnitř firmy a mezi komunikací ven z firmy

- Popíše důležitost verbální i neverbální komunikace

- Pracuje s osobnostní typologií

- Pracuje s emoční bariérou protistrany

- Objasní individuální odlišnosti členů týmu

- Vysvětlí techniky rozhodování v rizikové situaci a především technikám, jak takovým situacím co nejefektivněji předcházet

- Vysvětlí spolupráci a sdílení zkušeností mezi členy týmu

- Popíše základní pravidla pro členy týmu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Význam informací a řízení jejich toku uvnitř firmy a ven z firmy

- Verbální a neverbální komunikace

- Umění naslouchat a klást správné otázky

- Zásady asertivního jednání

- Typologie osob v komunikaci a jak jim přizpůsobit taktiku jednání

- Zvládání emočních bariér a odporu spolupracovníků

- Základní procesy v týmu

- Budování důvěry v týmu

Týmové role a jejich využití pro výsledek

Pravidla v našem týmu – tvorba dohod

Učební činnosti žáků a strategie výuky

vzájemná komunikace mezi žáky a učitelem a žáky

problémové úlohy – tématicky zaměřené

simulace pracovních situací

výklad

beseda s odborníkem

řešení závěrečné společné případové studie

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

průběžné, formativní hodnocení žáků učitelem (slovní)

vzájemné hodnocení žáky

zpracování závěrečné společné případové studie, hodnoceno slovně

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení:

komplexnost řešení problematiky

schopnost týmové spolupráce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – osobně se účastnil 75 % problémových úloh a simulací, zpracoval závěrečnou případovou studii (v týmu)

Doporučená literatura

Umění úspěšné komunikace (autoři Andreas Basu, Faust Liane, nakladatelství Grada)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné