Detail modulu Vedení lidí a motivace osob

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vedení lidí a motivace osob

Kód modulu

78-m-4/AB27

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

K (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Podnikáme, Jsme zaměstnanci.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s manažerskými styly vedení lidí a jejich motivaci, což bude uvedeno na konkrétních případech z praxe.

Modul směřuje k prohloubení odborných kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných znalostí žáků v oblasti vedení lidí a efektivního naplnění této funkce. Po ukončení modulu žák bude schopen uchopit podstatu motivačního procesu a převést ho do praxe, bude obeznámen s nástroji úspěšného vedení lidí a rozpozná rozdíly mezi jednotlivými styly vedení lidí. Tyto znalosti bude připraven optimálně využít tak, aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

- Rozpozná jednotlivé styly vedení lidí a dokáže mezi nimi identifikovat rozdíly

- Popíše rozdíly mezi motivací a stimulací

- Vysvětllí podstatu motivace lidí

- Vybere vhodný druh manažerského vedení a motivace pro různé typy osobností

- Diskutuje o tom,  jak hodnocení zaměstnanců představuje důležitý nástroj pro motivaci

- Vyzkouší si roli manažera v komunikaci a rozhodování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Nástroje pro vedení lidí

- Manažerské styly

- Podstata motivačního procesu a jeho implementace

- Hierarchie individuálních potřeb

Odměňování a zaměstnanecké výhody jako forma v systému odměňování

Hodnocení jako nástroj motivace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vzájemná komunikace mezi žáky a učitelem a žáky

Problémové úlohy – tématicky zaměřené

Simulace pracovních situací

Výklad

Beseda s odborníkem

Řešení závěrečné případové studie

Zařazení do učebního plánu, ročník

2., popř. 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

průběžné, formativní hodnocení žáků (slovní)

písemné ověření

vzájemné hodnocení žáky

zpracování závěrečné studie, hodnoceno slovně

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení:

komplexnost řešení problematiky

schopnost týmové spolupráce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – absolvoval písemnou práci, osobně se účastnil 75 % problémových úloh a simulací, zpracoval závěrečnou případovou studii (lze v týmu)

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika nejen k maturitě (autoři Petr Klínský, Otto Münch, Lenka Barborová)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné