Detail modulu Technika účtování, rozvaha

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technika účtování, rozvaha

Kód modulu

63-m-4/AN45

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Lze využít i průřezově v oborech středního vzdělání kategorie M (L0).

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul navazuje na moduly:

 • Podnikáme
 • Zajištění začátku podnikání

Základní znalost pojmů:

 • oběžný majetek a jeho členění,
 • dlouhodobý majetek a jeho členění,
 • náklady, výnosy, výsledek hospodaření,
 • zdroje financování.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáka s logikou a principy účetnictví. 

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných kompetencí žáků v provádění typických činností.

Po ukončení modulu žák pracuje s doklady, sestaví rozvahu, účtuje základní účetní operace na rozvahových a výsledkových účtech a provádí účetní zápisy do účetních knih. 

Absolvováním modulu žák porozumí podstatě účetnictví a technice účtování a je připraven k dalšímu vzdělání v oblasti účetnictví.

Očekávané výsledky učení

Žák: 

 • ověří náležitosti účetních dokladů,
 • přiřadí doklad k typickým hospodářským operacím,
 • sestaví jednoduchou rozvahu,
 • vysvětlí vztah mezi aktivy a pasivy,
 • aplikuje metodu podvojného zápisu na rozvahových a výsledkových účtech,
 • používá účtový rozvrh,
 • provádí účetní zápisy do účetních knih,
 • provádí opravy účetních zápisů,
 • popíše postup účtování během účetního období.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • podstata a význam účetních dokladů,
 • druhy, náležitosti a oběh účetních dokladů,
 • rozvaha – aktiva a pasiva,
 • změny rozvahových stavů,
 • metoda podvojného zápisu na rozvahových a výsledkových účtech,
 • účtová osnova a účtový rozvrh,
 • účetní zápisy a účetní knihy,
 • kontrola správnosti účetních zápisů,
 • opravy účetních zápisů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výklad (vysvětlování) látky, řešení vzorových úloh, řízené procvičování, samostatné procvičování, aplikace konkrétních dokladů a hospodářských operací z praxe. Výuka je doplněna pracovními listy.

Žáci si zopakují pojmy ze vstupních předpokladů, účastní se vysvětlování látky tím, že odpovídají na kladené otázky s využitím znalostí z běžného praktického života, řeší buď společně nebo samostatně příklady na pracovních listech. Součástí učebních činností žáků je domácí procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • ústní zkoušení
 • písemné zkoušení
 • samostatná práce

Ústní zkoušení je zaměřeno na ověření teoretických znalostí.

Písemné zkoušení se skládá ze dvou testů:

 • sestavení rozvahy, změny rozvahových stavů,
 • účtování na rozvahových a výsledkových účtech. 

Pro samostatnou práci žák obdrží účetní doklady, zkontroluje náležitosti, určí účetní případy, zaúčtuje účetní případy do účetních knih.

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústního zkoušení: hodnocení znalosti teorie, kromě znalostí je hodnocena souvislost ústního projevu, uvádění příkladů, rychlost reagování.

Hodnocení písemného zkoušení (testů): 

% úspěšnosti: 100 % – 51 % – žák uspěl, 50 % – 0 % – žák neuspěl.

Hodnocení samostatné práce: kromě správného vypracování (90 % hodnocení) se hodnotí pečlivost a přehlednost (10 % hodnocení).

% úspěšnosti: 100 % – 51 % – žák uspěl, 50 % – 0 % – žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že ústní zkoušení není hodnoceno prospěchem nedostatečným a současně uspěl v písemných testech a samostatné práci.

Doporučená literatura

Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost 1. díl (autor: Ing. Pavel Štohl)

vlastní texty školy

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné