Detail modulu Trh a tržní rovnováha

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Trh a tržní rovnováha

Kód modulu

99-m-4/AJ82

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 - Obchod

Komplexní úloha

Trh, tržní rovnováha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou požadovány

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován jako průřezový. Žák se seznámí se základními mikroekonomickými pojmy. Sestrojí nabídku a poptávku a vysvětlí rovnovážnou cenu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v základních mikroekonomických pojmech
 • sestaví křivku nabídky a poptávky
 • vysvětlí rovnovážnou cenu
 • vysvětlí pojmy substitut, komplement

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Nabídka, poptávka
 • Trh, tržní rovnováha
 • Komplementy, substituty

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, práce s informačními zdroji, pracovními listy

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti:

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu v hodině
 • svou činnost doplňuje o práci s odborným textem
 • vyhledává a využívá informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • teoretické poznatky využívá při řešení praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • vypracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Orientuje se v základních mikroekonomických pojmech
  • pracuje s odbornou literaturou, vyhledá příslušné mikroekonomické pojmy na internetu
  • ve spolupráci s ostatními žáky vlastními slovy vysvětlí základní mikroekonomické pojmy
  • nejasnosti konzultuje s učitelem a případné chyby si opraví
 2. Sestaví křivku nabídky a poptávky
  • vysvětlí definici poptávky a nabídky
  • ve spolupráci s učitelem na příkladu vysvětlí křivku nabídky a poptávky pro zadaný produkt
 3. Vysvětlí rovnovážnou cenu
  • ve skupině žáků na praktickém příkladu stanoví  rovnovážnou cenu
  • ve skupině žáků vyjmenuje vlivy ovlivňující rovnovážnou cenu
  • konzultuje s učitelem a opraví si chybné domněnky
 4. Vysvětlí pojmy substitut, komplement
  • na internetu vyhledá pojmy „substitut“ a „komplement“
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí vliv substitutů a komplementů na rovnovážnou cenu
  • samostatně nebo ve skupině najde praktické příklady ze života, kde se jedná o substituty a komplementy

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení se skládá z písemného a ústního zkoušení

Písemné zkoušení:

 • Písemná práce: sestává z odpovědí na 5 otevřených otázek zaměřených na orientaci v základních ekonomických pojmech.
 • Písemný test: sestává z 12 otázek zaměřených na komplementy a substituty.

Ústní zkoušení:

 • Skládá se z 3 otevřených otázek, ověřujících osvojení si teoretických znalostí a jejich aplikace do vlastních příkladů, popřípadě na reálnou situaci.

Kritéria hodnocení

Písemná práce:

Učitel hodnotí používání správných termínů, správnost grafů a schopnost aplikovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Žák uspěl, pokud získá alespoň 40 % možných bodů. Váha písemného zkoušení v celkovém hodnocení modulu je 40 %.

Písemný test:

Žák uspěl, pokud získá alespoň 40 % možných bodů. Váha písemného testu v celkovém hodnocení modulu je 20 %.

c)   Ústní zkoušení:

Žák uspěl při ústním zkoušení, pokud zodpověděl alespoň 1,5 otázky, tedy prokázal osvojení si 50 % znalostí. Váha ústního zkoušení v celkovém hodnocení modulu je 40 %.

Pro splnění modulu je potřeba získat alespoň 50% možných bodů a minimální účast žáka je 70 %.

Doporučená literatura

SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie: 19. vydání. Praha: NS Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Trnčáková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné