Detail modulu Etiketa

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Etiketa

Kód modulu

63-m-4/AJ25

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Základem výuky je výklad a řízená diskuse. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů i k respektování názorů ostatních. Důraz je kladen na vlastní prožitek a zkušenost. Žáci si budou lépe uvědomovat vlastní identitu, zaujímat stanovisko na základě argumentů. Osvojené vědomosti a dovednosti využívat v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi nebo institucemi a při řešení problémů osobního, právního a sociálního charakteru.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • správně formuluje základní společenská pravidla etikety
 • vhodně aplikuje pravidla etikety v konkrétních životních situacích

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Společenské chování
 • Pravidla etikety (pozdrav, seznamování, představování, telefonování, vernisáž, návštěva kina, restaurace)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (výklad, prezentace)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce knihou, internetovými zdroji

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje ve skupinách, snaží se formulovat pravidla chování související konkrétními společenskými situacemi  
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (četba)
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu (mikroscénky)
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Správně formuluje základní společenská pravidla etikety
  • ve spolupráci s učitelem definuje základní pravidla etikety
  • ve skupině žáků si vyzkouší vybrané společenské situace
  • diskutuje o možných variantách společenských situací
 2. Vhodně aplikuje pravidla etikety v konkrétních životních situacích
  • ve spolupráci s učitelem aplikuje teoretické poznatky získané o společenských pravidlech na konkrétních praktických příkladech, týkající se seznamování, představování, navštívenky, oslovení a telefonního styku
  • ve skupině žáků navrhne vhodně oblečení pro jednání, návštěvu významného hosta

Zařazení do učebního plánu, ročník

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se skládá z 15 otevřených otázek s tématy:

 • Zásady společenského chování
 • Základy dress code

Praktické zkoušení: žák prezentuje získané znalosti formou aplikace při společenské situaci:

 • Vzájemná interakce  - piknik/ společenská svačina + účastníci konkrétní role (využití pravidel společenského styku)
 • Vhodnost oděvu a úprava zevnějšku
 • Komunikační dovednosti

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 15 bodů, uspěl při dosažení minimálně 7 bodů.

U praktického zkoušení se hodnotí:

 • aktivita, ochota spolupracovat
 • celkový vzhled
 • dodržování společenských pravidel

Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Doporučená literatura

ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa: moderní etiketa pro každého. Ilustrovala Kristýna ŠIMKOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4577-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Lukešová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné