Detail modulu Funkce managementu a jejich aplikace na příkladech

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Funkce managementu a jejich aplikace na příkladech

Kód modulu

63-m-4/AJ23

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro vzdělávací obory s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá podrobnější přehled o manažerských funkcích a bude schopen je aplikovat na praktických příkladech.  

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrolu jeho plnění
 2. na typovém příkladu navrhne organizační strukturu firmy
 3. na příkladu popíše rozhodovací metody
 4. zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů
 5. na vzorovém příkladu provede kontrolní činnost a navrhne případná opatření

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Plánování
 • Organizování
 • Rozhodování
 • Motivace a vedení lidí
 • Kontrola

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu v hodině
 • svou činnost doplňuje o práci s odborným textem
 • vyhledává a využívá informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • teoretické poznatky využívá při řešení praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • vypracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho plnění
  • ve spolupráci s učitelem popíše a vysvětlí proces plánování
  • definuje druhy plánů
  • navrhuje vlastní řešení sestavení plánu
  • konzultuje nejasnosti se spolužáky či učitelem
  • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků
 2. Na typovém příkladu navrhne organizační strukturu firmy
  • ve spolupráci s vyučujícím popíše a vysvětlí proces organizování
  • definuje „organizaci“
  • vyjmenuje a charakterizuje druhy organizačních struktur
  • navrhuje vlastní řešení sestavení organizační struktury
  • konzultuje nejasnosti se spolužáky či učitelem
  • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků
 3. Na příkladu popíše rozhodovací metody
  • ve spolupráci s vyučujícím popíše a vysvětlí proces rozhodování
  • aplikuje teoretické znalosti – na příkladu popíše proces rozhodování
  • používá metody na podporu rozhodování
  • konzultuje nejasnosti se spolužáky či učitelem
  • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků
 4. Zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů
  • ve spolupráci s učitelem popíše a vysvětlí proces motivace
  • definuje druhy motivace
  • vysvětlí rozdíl mezi motivem a stimulem
  • konzultuje nejasnosti se spolužáky či učitelem
  • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků
 5. Na vzorovém příkladu provede kontrolní činnost a navrhne případná opatření
  • ve spolupráci s učitelem popíše a vysvětlí proces kontroly
  • definuje druhy kontrol
  • konzultuje nejasnosti se spolužáky či učitelem
  • konkrétní příklady řeší samostatně nebo ve skupině žáků

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 65-42-M/01 Hotelnictví, 2. ročník
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 2. ročník

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení: skládá se z otevřených otázek ověřujících osvojení si teoretických znalostí a jejich aplikaci na vlastní příklady.

 • Okruhy otázek jsou následující:
 • plánování
 • organizování
 • rozhodování
 • motivace a vedení lidí
 • kontrola

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení se skládá z 5 otázek, každá otázka je hodnocena 20 body; celkové maximální hodnocení je 100 bodů.

Žák uspěl při prokázání 50% znalostí, v tomto případě získání minimálně 50 bodů.

Ústní zkoušení se skládá z 2 otázek, při nichž žák prezentuje získané znalosti formou aplikace na konkrétních příkladech.

Žák uspěl, při ústním zkoušení, pokud zodpověděl alespoň 1 otázku, tedy prokázal osvojení si 50% znalostí.

Pro splnění modulu je třeba získat 50 % možných bodů a minimální účast žáka je 70 % modulu.

Doporučená literatura

VEBER, Jaromír. Základy managementu pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-654-9.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Hlaváčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné