Detail modulu Kreslení výrobků dle platných technických norem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kreslení výrobků dle platných technických norem

Kód modulu

82-m-3/AA13

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Technické kreslení, zobrazování a čtení výkresů

Kreslení výrobků dle platných technických norem

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • znalost modulu Pravoúhlé promítání

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti kreslení výrobků dle platných technických norem. Žák se seznámí s technikou kreslení výrobků dle platných technických norem.

Po absolvování modulu žák nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a používá základy kreslení dle platných technických norem
 • nakreslí a označí podle norem výrobky, dílce, sestavy, řezy a detaily
 • značí masivní dřevo, konstrukční desky, ostatní materiály a krycí sestavy
 • značí opracování a dokončení povrchu
 • značí spojovací prostředky a kování
 • správně zobrazuje na výkrese kótování a popis materiálů
 • pracuje s technickou a výkresovou dokumentací

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Základy kreslení dle platných technických norem
 • kreslení sestav, řezů a detailů
 • značení masivního dřeva, konstrukčních desek, ostatních materiálů a krycích sestav
 • značení opracování a dokončení povrchu
 • značení spojovacích prostředků a kování
 • kótování na výkrese
 1. Práce s technickou a výkresovou dokumentací

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • praktické zobrazení sestav, řezů a detailů
 • znalost a volba vhodného značení jednotlivých druhů materiálů

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu a popis tvorby technického výkresu)
 • praktická část (technický výkres - znalost konstruování podle platných technických norem)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše základy kreslení dle platných technických norem
 • využívá poznatky práce s technickou a výkresovou dokumentací
 • učí se postupy tvorby technického výkresu dle platných norem
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie

Praktické zkoušení

 • vypracování samostatné práce žáků

Samostatná práce žáků:

 • zpracování technického výkresu

V rámci výuky jsou ověřovány teoretické i praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • základy kreslení dle platných technických norem
 • práce s technickou a výkresovou dokumentací
 • praktické cvičení - konstruování technického výkresu podle platných norem

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné konstrukční řešení technického výkresu podle platných technických norem v praktické samostatné práci
 • 2 – 87 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné konstrukční řešení technického výkresu podle platných technických norem v praktické samostatné práci
 • 3 – 73 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné konstrukční řešení technického výkresu podle platných technických norem v praktické samostatné práci
 • 4 – 58 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné konstrukční řešení technického výkresu podle platných technických norem v praktické samostatné práci
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné konstrukční řešení technického výkresu podle platných technických norem v praktické samostatné práci

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

ČSN 013610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu, září 2008

HOLOUŠ Z., MÁCHOVÁ E., KOTÁSKOVÁ P., Odborné kreslení pro učební obor truhlář, INFORMATORIUM, 2010

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Božeková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné