Detail modulu Dlouhodobý majetek a jeho účtování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Dlouhodobý majetek a jeho účtování

Kód modulu

63-m-4/AM45

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch
 • 65-42-M/01 Hotelnictví

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro vzdělávací obory s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá znalosti o členění, evidenci, oceňování a pořízení dlouhodobého majetku. Žák bude samostatně účtovat o dlouhodobém majetku a vypočítávat odpisy dlouhodobého majetku.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • účtuje o dlouhodobém majetku
 • účtuje o pořízení a prodeji dlouhodobého finančního majetku
 • orientuje se v zařazení majetku podle odpisové skupiny a v odpisovém plánu

Žák:

 1. charakterizuje způsob pořízení a ocenění jednotlivých druhů dlouhodobého majetku
 2. charakterizuje způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
 3. charakterizuje způsob evidence a inventarizace dlouhodobého majetku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Dlouhodobý hmotný majetek (charakteristika, pořízení, ocenění, evidence, inventarizace, vyřazení, odepisování a účtování)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (charakteristika, pořízení, ocenění, evidence, inventarizace, vyřazení, odepisování a účtování)
 • Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, pořízení, ocenění, evidence, inventarizace, vyřazení, odepisování a účtování)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu v hodině
 • svou činnost doplňuje o práci s odborným textem
 • vyhledává a využívá informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • teoretické poznatky využívá při řešení praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • vypracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Charakterizuje způsob pořízení a ocenění jednotlivých druhů dlouhodobého majetku
  • samostatně popíše pořízení DHM a DNM dodavatelským způsobem
  • samostatně popíše pořízení DHM a DNM vlastní činností
  • samostatně popíše ostatní způsoby pořízení dlouhodobého majetku (finanční leasing, darování, převod z osobního užívání do podnikání u fyzické osoby, vklad od jiné osoby)
  • samostatně popíše způsoby oceňování  dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena)
 2. Charakterizuje způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku prodejem
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku likvidací v důsledku opotřebení
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku škody nebo manka
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku přeřazením z podnikání do osobního užívání u individuálního podnikatele
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem (darováním)
  • samostatně popíše vyřazení dlouhodobého majetku vkladem do základního kapitálu jiného subjektu
 3. Účtuje o dlouhodobém majetku
  • účtuje základní účetní operace spojené s dlouhodobým majetkem
  • samostatně účtuje na účtech účtové třídy 0 (01 DNM, 02 DHM, 03 DHM neodepisovaný, 06 DFM, 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku)
  • samostatně rozčlení dlouhodobý majetek do základních kategorií
  • samostatně charakterizuje  jednotlivé druhy dlouhodobého majetku
  • ve spolupráci s učitelem ilustruje na příkladech z praxe jednotlivé druhy dlouhodobého majetku
 4. Účtuje o pořízení a prodeji dlouhodobého finančního majetku
  • samostatně popíše způsoby pořízení dlouhodobého finančního majetku
  • samostatně účtuje o pořízení dlouhodobého finančního majetku
  • samostatně účtuje o prodeji dlouhodobého finančního majetku
 5. Orientuje se v zařazení majetku podle Standardní klasifikace produkce (SKP)  a v odpisovém plánu
  • samostatně vyhledává zařazení majetku podle odpisových skupin
  • popíše způsoby odepisování dlouhodobého majetku a počítá odpisy
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí rozdíl v metodách výpočtu odpisů
  • samostatně vypočítává a účtuje daňové odpisy
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí pojem technické zhodnocení dlouhodobého majetku
  • samostatně vypočítává odpisy ze zvýšené vstupní ceny
  • samostatně vypočítává daňové odpisy nehmotného majetku
 6. Charakterizuje způsob evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
  • samostatně charakterizuje rozdíly v evidenci jednotlivých druhů dlouhodobého majetku
  • samostatně popíše proces evidence dlouhodobého majetku
  • samostatně popíše a vystaví inventární kartu
  • samostatně popíše proces inventarizace dlouhodobého majetku
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí inventarizační rozdíly a způsob jejich zaúčtování

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 65-42-M/02 Management cestovního ruchu, 2. ročník
 • 65-42-M/01 Hotelnictví, 2. ročník
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 2., 3., 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné zkoušení: souhrnná úloha na účtování dlouhodobého majetku. Bude se skládat z 20 účetních případů.
 • Ústní zkoušení: se skládá ze 4 otevřených otázek, přičemž dvě otázky sledují ověření teoretických poznatků a jejich samostatnou prezentaci. Druhé dvě otázky sledují transformaci teoretických poznatků do praktického účtování, případně uvedení vlastních příkladů.

Kritéria hodnocení

 • Písemné zkoušení: každý účetní případ je hodnocen 2 body; celkové maximální hodnocení je 40 bodů. Žák uspěl při prokázání 50% znalostí, v tomto případě získání minimálně 20 bodů.
 • Ústní zkoušení: žák uspěl při ústním zkoušení, pokud zodpověděl alespoň 2 otázky, tedy prokázal osvojení si 50% znalostí.
 • U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Podmínkou je účast na modulu ve výši 70%.

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018: pro střední školy a pro veřejnost. Devatenácté, upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. ISBN 978-80-88221-17-3.

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018: pro střední školy a pro veřejnost. Devatenácté, upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. ISBN isbn978-80-88221-17-3.

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018: pro střední školy a pro veřejnost. Devatenácté, upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. ISBN 978-80-88221-17-3.

ŠTOHL, Pavel. Sbírka příkladů k Učebnici účetnictví 2018 – 2. díl. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. 168 s. ISBN 978-80-88221-18-0

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018 – 1. díl. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. 184 s. ISBN 978-80-88221-14-2

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2018 – 2. díl. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2018. 216 s. ISBN 978-80-88221-15-9

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Krausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné