Detail modulu Výroba perníků

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Výroba perníků

Kód modulu

29-m-2/AM32

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

10. 04. 2018

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/02 Potravinářské práce

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-53-H/01 Pekař

29-54-H/01 Cukrář

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se v modulu naučí připravit těsto, zhotovit perníky, plnit náplní a ozdobit polevou. Naučí se obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu perníků, posuzovat jakost surovin i hotových výrobků.

Seznámí se s hygienicko-sanitačními činnostmi nutnými k zajištění bezpečnosti potravinářských výrobků.

Poznají vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků. 

Žáci budou připraveni pro ověření části kompetencí PK Výroba perníků (kód: 29-043-H).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci PK Výroba perníků (kód: 29-043-H):

 • Připravuje a upravuje suroviny pro výrobu perníků, vypočte spotřebu surovin
 • Zhotovuje těsta dle receptur pro výrobu perníků
 • Dělí a tvaruje perníkové těsta
 • Peče perníky
 • Připravuje a použije náplně a polevy pro pekařské výrobky
 • Obsluhuje stroje a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzuje jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádí hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě, dodržuje bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin

Žák:

 • Vysvětlí princip výroby daného výrobku
 • Vybírá a připravuje suroviny, vypočítá spotřebu surovin a zhotoví perníková těsta
 • Dělí a tvaruje perníkové těsto
 • Peče perníky
 • Připraví a používá náplně a polevy k dohotovení výrobků
 • Obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu perníků
 • Posuzuje jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádí hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin
 • Uvede zásady skladování potravinářských surovin a výrobků

Kompetence ve vazbě na NSK

29-043-H Výroba perníků:

 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu perníků
 • Zhotovování těst dle receptur pro výrobu perníků
 • Dělení a tvarování perníkového těsta
 • Pečení perníků
 • Příprava a použití náplní a polev pro pekařské výrobky
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technologický postup přípravy perníkového těsta

Výběr a úprava surovin

Příprava těsta, náplní a polev

Dělení, tvarování, pečení a dohotovování perníků

Vady výrobků

Skladování potravinářských surovin a výrobků

Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků

Hygienicko-sanitační činnosti, BOZP a bezpečnost potravin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody slovní:

 • Monologické metody – popis, vysvětlování, výklad
 • Dialogické metody – rozhovor, diskuse
 • Metody práce s učebnicí, s odbornou literaturou či časopisem, s knihou, s internetem

Metody názorně-demonstrační:

 • Smyslové zkoušky těst a výrobků
 • Sledování odborných videí
 • PowerPointová prezentace

Metody praktické:

 • Instruktáž – praktické předvedení učitelem
 • Nácvik výroby různých druhů perníků a zdobení perníků
 • Posuzování výrobků

Učební činnosti žáků:

 • Volí technologický postup pro výrobu perníků a výrobků z perníkového těsta
 • Přijímají a uchovávají suroviny, polotovary a přísady pro výrobu perníků
 • Připravují suroviny a vypočítávají jejich spotřebu
 • Zhotovují těsta podle zadané receptury
 • Dělí, tvarují a pečou perníkové těsto
 • Připravují náplně a polevy pro pekařské výrobky, plní a zdobí perníky
 • Obsluhují stroje a zařízení pro výrobu perníků
 • Posuzují jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Volí způsob skladování potravinářských výrobků a surovin
 • Provádí hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Dodržují bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti potravin

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Praktické předvedení – žák zhotoví zvolený druh perníkového těsta litého nebo pevného, provede jeho zdobení, krájení a balení
 • Ústní ověření – žák zodpoví alespoň polovinu správných odpovědí
 • Kombinace obou forem: Praktické předvedení zadání a ústní ověření doplňujícími otázkami při zpracovávání zadání 

Sleduje se standardní kvalita zhotovených výrobků, dodržování hygienické praxe v rámci bezpečnosti potravin, BOZP a PO.

Kritéria hodnocení

 • Charakterizovat perníkové těsto 
 • Vysvětlit princip výroby daného výrobku
 • Zvolit technologický postup, vybrat suroviny a vypočítat jejich spotřebu
 • Zhotovit těsto, dělit, tvarovat a péci výrobky
 • Připravit náplně a polevy 
 • Provést dohotovení a zdobení perníků
 • Dodržovat zásady bezpečnosti potravin během výroby
 • Obsluhovat stroje a zařízení v souladu s BOZP
 • Posuzovat jakost surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádět hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě
 • Uvést zásady skladování potravinářských surovin a výrobků

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 16 hodin
 • praktické vyučování: 16 hodin

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Štrosnerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné