Detail modulu Cukrářská těsta (listové těsto, plundrové těsto a pálená hmota)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Cukrářská těsta (listové těsto, plundrové těsto a pálená hmota)

Kód modulu

29-m-2/AM31

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-51-E/02 Potravinářské práce

29-54-H/01 Cukrář

29-53-H/01 Pekař

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalost živin a vlastností potravin živočišného a rostlinného původu.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí s technologickými postupy přípravy cukrářských těst (listové těsto, listové těsto plundrové a pálená hmota) a využitím těst pro přípravu jednotlivých výrobků.

Poznají vady výrobků a postupy, jak jim předcházet.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení ve vazbě na RVP

Žák:

 • Charakterizuje listové těsto
 • Uvede základní suroviny na přípravu listového těsta
 • Vysvětlí přípravu listového těsta (tuková kostka, vodánek)
 • Uvede způsob skladování – uchování těsta, popíše rozdíl mezi polotovarem chlazeným a mrazeným
 • Rozliší jednotlivé způsoby v pečení produktů – pečení a dopékání
 • Vyjmenuje možnosti plnění těsta a použití sladkých i slaných náplní
 • Popíše vady výrobků z listového těsta
 • Charakterizuje plundrové těsto, uvede rozdíl mezi listovým těstem a plundrovým těstem
 • Popíše přípravu plundrového těsta
 • Uvede výrobky z plundrového těsta
 • Charakterizuje odpalované těsto – pálenou hmotu
 • Uvede a charakterizuje suroviny pro přípravu pálené hmoty 
 • Popíše technologický postup přípravy pálené hmoty
 • Uvede způsoby tvarování pálené hmoty
 • Vysvětlí zásady tepelné úpravy pálené hmoty
 • Popíše zásady skladování korpusů z pálené hmoty
 • Vyjmenuje nejpoužívanější výrobky z pálené hmoty
 • Uvede vady výrobků z pálené hmoty

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Listové těsto

 • Charakteristika listového těsta, suroviny na přípravu těsta
 • Složení listového těsta
 • Způsoby použití listového těsta
 • Druhy pečení listového těsta podle teploty
 • Vypracování listového těsta
 • Uchování hotového listového těsta jako polotovaru
 • Způsoby plnění těsta, použití náplní 
 • Vady výrobků z listového těsta

Plundrové těsto 

 • Charakteristika plundrového těsta.
 • Příprava plundrového těsta
 • Rozdíl mezi těstem listovým těstem a těstem plundrovým
 • Výrobky z plundrového těsta

Pálená hmota

 • Charakteristika odpalovaného těsta – pálené hmoty
 • Suroviny pro přípravu pálené hmoty
 • Technologický postup přípravy pálené hmoty 
 • Tvarování pálené hmoty
 • Tepelná úprava pečení korpusů z pálené hmoty 
 • Zásady skladování korpusů z pálené hmoty
 • Výrobky z odpalovaného těsta
 • Vady výrobků z pálené hmoty

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • Monologické metody – popis, vysvětlování, výklad
 • Dialogické metody – rozhovor, diskuse
 • Práce s učebnicí, odbornou literaturou, s internetem

Metody názorně-demonstrační:

 • Smyslové rozlišování druhů těst
 • Sledování odborných videí
 • PowerPointová prezentace

Učební činnosti žáků

 • Určí charakteristiku listového těsta
 • Vyjmenují základní suroviny na přípravu těsta
 • Vysvětlí přípravu listového těsta a to složení z obou částí – vodánku i tukového čtverce
 • Popíší rozdíl mezi polotovarem chlazeným a mrazeným
 • Rozliší jednotlivé způsoby v pečení produktů – pečení a dopékání
 • Definují přípravu tukového těsta – tukové kostky
 • Znají přípravu vodového těsta – vodánku
 • Uvedou způsob zpracování listového těsta
 • Určí způsob skladování – uchování listového těsta
 • Vyjmenují možnosti plnění listového těsta
  • před upečením – syrové
  • po upečení a vychladnutí
 • Vysvětlí možnost použití sladkých i slaných náplní v přípravě výrobků z listového těsta
 • Vyjmenují vady výrobků z listového těsta
 • Charakterizují plundrové těsto
 • Popíší přípravu plundrového těsta
 • Uvedou rozdíl mezi listovým těstem a plundrovým těstem
 • Uvedou výrobky z plundrového těsta
 • Charakterizují odpalované těsto – pálenou hmotu
 • Uvedou suroviny pro přípravu odpalovaného těsta a stručně je charakterizují
 • Popíší technologický postup přípravy plundrového těsta
  • tradičním způsobem
  • ve šlehacím stroji
  • studenou cestou z palmixu
  • z instantní mouky
 • Vysvětlí tvarování pálené hmoty
  • ruční tvarování
  • strojové tvarování
 • Objasní tepelnou úpravu pečení při přípravě pálené hmoty
 • Popíší zásady skladování korpusů z pálené hmoty
 • Vyjmenují nejpoužívanější výrobky z pálené hmoty
 • Uvedou vady výrobků z pálené hmoty

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se modul zařadit do výuky 1. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné ověřování znalostí – testem, písemnou prací, kvízem

Ústní ověření znalostí

Samostatná práce žáků: referát, seminární práce, projekt – náročnost přizpůsobit potřebám žáků

Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků. 

Pro písemné zvládnutí učiva alespoň 50 % správných odpovědí.

Pro ústní zvládnutí učiva alespoň 50 % správných odpovědí.

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházet z Doporučení Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.

Kritéria hodnocení

 • Charakterizovat listové těsto
 • Popsat základní suroviny na přípravu těsta a uvést postup vypracování listového těsta
 • Popsat způsob skladování – uchování listového těsta, vysvětlit rozdíl mezi polotovarem chlazeným a mrazeným
 • Rozlišit jednotlivé způsoby v pečení produktů – pečení a dopékání
 • Vyjmenovat možnosti plnění listového těsta a použití sladkých i slaných náplní
 • Uvést vady výrobků z listového těsta
 • Charakterizovat plundrové těsto
 • Popsat přípravu plundrového těsta
 • Uvést rozdíl mezi listovým těstem a plundrovým těstem
 • Uvést výrobky z plundrového těsta
 • Charakterizovat odpalované těsto – pálenou hmotu
 • Uvést suroviny pro přípravu pálené hmoty a charakterizovat je
 • Popsat technologický postup přípravy pálené hmoty
 • Uvést způsoby tvarování pálené hmoty
 • Vysvětlit zásady tepelné úpravy pálené hmoty
 • Popsat zásady skladování korpusů z pálené hmoty
 • Vyjmenovat nejpoužívanější výrobky z odpalovaného těsta
 • Uvést vady výrobků z pálené hmoty

Doporučená literatura

Jiří Altera, Libuše Alterová – TECHNOLOGIE POTRAVINÁŘ

Marie Šebelová – POTRAVINY A VÝŽIVA

Hana Semrádová, Věra Měsíčková – TECHNOLOGIE CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Štrosnerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné