Detail modulu Bourání vepřového masa

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Bourání vepřového masa

Kód modulu

29-m-3/AM29

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-56-H/01 Řezník-uzenář

65-51-H/01 Kuchař-číšník

66-51-H/01 Prodavač

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Zpracování masa jatečných zvířat a modul Bourání masa – úvod. Poznatky z Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje žákům základní informace o zpracování jatečně upravených těl prasat. Charakterizuje požadavky na surovinu. Vysvětluje dělení vepřových půlek na dílčí technologické celky a jejich dělení na jednotlivé svaly. Seznámí žáky s požadavky na úpravu vytěženého masa.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba jsou tyto výsledky vztahující se k modulu:

 • vyjmenuje a osvětlí pravidla a způsoby dělení, kostění a třídění jednotlivých druhů masa;
 • objasní význam zrání masa a podstatu změn při zrání masa, uvede průměrnou dobu zrání masa;
 • obsluhuje jednoduché stroje a zařízení;
 • rozliší veterinární značení masa;
 • vysvětlí význam opatření týkajících se kritických bodů ve výrobě.

Žák: 

 • Uvede požadavky na surovinu
 • Užívá odbornou terminologii
 • Vysvětlí schéma dělení vepřových půlek a popíše jednotlivé dělené části
 • Charakterizuje způsoby oddělení částí masa od celku
 • Charakterizuje tržní druhy vepřového masa pro výsek
 • Popíše dělení vepřové kýty – šálování
 • Popíše dělení vepřové plece – šálování
 • Pojmenuje kosti hrudní a pánevní končetiny prasete
 • Uvede rozdíly v požadavcích na maso výsekové a výrobní
 • Vysvětlí použití výrobního a výsekového masa
 • Charakterizuje jednotlivé druhy vepřového výrobního masa
 • Vypočítá výtěžnost masa
 • Vysvětlí význam opatření týkajících se kritických bodů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Charakteristika vepřového masa

 • Složení
 • Kvalita a jakostní skupina
 • Použití do výroby
 • Použití pro tepelné úpravy v gastronomii

Požadavky na surovinu

 • Hygienické požadavky
 • Veterinární požadavky

Změny v mase po porážce, jejich vliv na surovinu

Předběžná úprava vepřových půlek

 • Kruponované vepřové půlky
 • Nekruponované vepřové půlky
 • Bagounský a český řez (stahování hřbetního sádla)

Postup při dělení vepřových půlek na jednotlivé technologické celky

Oddělování jednotlivých částí z vepřové půlky – řezy nožem

Šálování kýty

Šálování plece

Kosti hrudní a pánevní končetiny prasete

Konečná úprava dělených částí vepřových půlek

Vady bouraného děleného masa

Systém HACCP v bourárnách 

Výtěžnost a výpočty

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • Práce s učebnicí, odbornou literaturou, internetem
 • Metody názorně-demonstrační:
  • Model těla jatečného prasete
  • PowerPointová prezentace
  • Obraz dělení vepřové půlky
  • Model jednotlivých partií děleného technologického celku
  • Videa: na serveru stream.cz – jídlo s.r.o.

Žáci:

 • Sledují při výkladu PowerPointovou prezentaci, provádí si do ní poznámky
 • Posuzují jednotlivé způsoby bourání vepřového masa podle účelu a porovnávají je
 • Seznamují se pomocí obrazové dokumentace s charakteristickými znaky vepřového masa
 • Seznamují se se složením, kvalitou a jakostí vepřového masa podle tabulek
 • Posuzují použití masa výrobního do výroby
 • Uvádí příklady použití výsekového masa pro tepelné úpravy v gastronomii
 • Seznamují se s požadavky na surovinu (hygienické, veterinární)
 • Popisují změny v mase po porážce a jejich vliv na surovinu 
 • Definují předběžnou úpravu vepřových půlek (krupónování, bagounský řez)
 • Učí se postupům při dělení vepřových půlek na jednotlivé technologické celky
 • Na základě videoprezentace popisují šálování kýty a plece
 • Vyhledávají v obrazové dokumentaci kostry prasete jednotlivé kosti hrudní a pánevní končetiny
 • Seznamují se s konečnou úpravou dělených částí vepřových půlek
 • Uvádějí vady bouraného děleného masa
 • Vyhledávají jednotlivá kritéria pro splnění požadavku systému HACCP
 • Počítají výtěžnost masa s použitím údajů z praxe

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní ověřování znalostí

Písemné ověřování znalostí

Samostatná práce žáků

Kritéria hodnocení

 • Rozpoznat a charakterizovat vepřové maso
 • Popsat charakteristické znaky vepřového masa
 • Uvést použití výrobního masa pro výrobu masných výrobků
 • Popsat použití výsekového masa pro tepelné úpravy v gastronomii
 • Porovnat požadavky na surovinu – hygienické, veterinární
 • Charakterizovat změny v mase po porážce, jejich vliv na surovinu
 • Vysvětlit význam předběžné úpravy vepřových půlek (krupónování, bagounský řez) před dělením 
 • Vysvětlit postupy při dělení vepřových půlek na jednotlivé technologické celky
 • Popsat možnosti oddělování jednotlivých částí z vepřové půlky – řezy nožem
 • Vysvětlit význam konečné úpravy dělených částí vepřových půlek
 • Uvést jednotlivé svalové bloky při šálování kýty a plece
 • Ukázat a pojmenovat v obrazové dokumentaci kostry prasete jednotlivé kosti hrudní a pánevní končetiny
 • Uvést na příkladu vady bouraného masa
 • Uvést kritické body při bourání vepřového masa 
 • Vypočítat výtěžnost masa pro zadaný příklad
 • Rozlišit specifická rizika související s manipulací se strojním zařízením a vlastním výkonem pracovní činnosti při bourání masa

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavla Sedláčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné