Detail modulu Zkoušky materiálu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zkoušky materiálu

Kód modulu

82-m-3/AM24

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-45-M/01 Mechanizace a služby

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář

23-55-H/02 Karosář

23-55-H/01  Klempíř

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-51-H/01 Strojní mechanik

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Žák objasní základní technologické postupy a techniky ručního zpracování kovů, vlastnosti materiálů, stavbu kovů a slitin, měření a orýsování, kalibry.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání se zaměřením na zpracování kovů a bude realizován na teoretickém základu. Tento modul přispívá k aktivnímu přístupu žáků ke znalostem kovových materiálů ve své odborné profesní kariéře. Žáci se budou po absolvování tohoto modulu orientovat ve vlastnostech kovů a v jejich zkouškách. Modul prohloubí vědomí o vlastnostech materiálů a následných možnostech jejich využití.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • objasní vlastnosti materiálů, převážně kovů
 • vysvětlí technické zkoušky materiálů

Žák:

 • objasní mechanické zkoušky
 • objasní zkoušky dynamické
 • vysvětlí podmínky zkoušek, jejich význam a uplatnění
 • vysvětlí průběh zkoušky bez porušení materiálu
 • popíše technologie provádění zkoušek

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Zkoušení mechanických vlastností

Statické zkoušky

 • Zkouška pevnosti
  • zkouška tahem
  • trhací stroj
  • tahový diagram
 • Zkouška tvrdosti
  • Brinellova zkouška
  • Rockwellova zkouška
  • Vickersova zkouška

Dynamické zkoušky

 • Zkoušky rázové
 • Zkoušky cyklické – únavové

Technologické zkoušky

 • Slévárenské zkoušky
  • zabíhavost
  • smrštění
 • Svařitelnost
  • odolnost svaru proti vzniku trhlin
  • náchylnost ke zkřehnutí
 • Tvářitelnost
  • tvárnost za studena
  • ohybová zkouška
  • zkouška hlubokotažnosti
  • zkoušky trubek
  • zkoušky drátů
 • Tvářitelnost za tepla

Zkoušky nedestruktivní

 • Povrchové vady
  • vizuální zkouška
  • kapilární zkouška
  • elektromagnetická zkouška
 • Vnitřní vady
  • elektromagnetické zkoušky
  • ultrazvukové zkoušky
  • radiologické zkoušky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace (ukázka) příkladu zkoušek na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti využívá práci s odborným textem
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • objasní a provádí zkoušky dle základního rozdělení dle  mechanických vlastností materiálu
 • určí statické a dynamické zkoušky materiálu
 • charakterizuje rozdělení technologických zkoušek materiálu a správně je zařadí a popíše
 • správně rozdělí a popíše nedestruktivní zkoušky materiálu
 • popíše postup zkoušek pevnosti, tvrdosti a rázové zkoušky
 • vyhodnotí a využívá výsledky zkoušek

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Objasní statické zkoušky
  • Zkouška pevnosti – zkouška tahem
  • Zkouška tvrdosti – Brinellova zkouška, Rockwellova zkouška, Vickersova zkouška
 2. Provádí a vysvětlí dynamické zkoušky
  • Zkoušky rázové
  • Zkoušky cyklické – únavové
 3. Vysvětlí podmínky zkoušek a jejich význam a uplatnění
 4. Objasní technologické zkoušky
  • Slévárenské zkoušky – zabíhavost, smrštění
  • Svařitelnost – odolnost svaru proti vzniku trhlin, zkřehnutí
  • Tvářitelnost – tvárnost za studena, ohybová zkouška, zkouška hlubokotažnosti, zkoušky trubek, zkoušky drátů
  • Tvářitelnost za tepla
 5. Vysvětlí zkoušky nedestruktivní
  • Povrchové vady – vizuální zkouška, kapilární zkouška, elektromagnetická zkouška
  • Vnitřní vady – elektromagnetické zkoušky, ultrazvukové zkoušky, radiologické zkoušky

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v prvním ročníku v předmětu materiály.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné a ústní zkoušení
 • Písemný test z každé části modulu – destruktivní zkoušky, nedestruktivní zkoušky, technologické zkoušky
 • Žákovský projekt – žáci zpracují samostatný projekt, ve kterém podrobně popíší jednu z destruktivních zkoušek materiálu, její průběh a hodnocení výsledků zkoušky (nepovinné)

U hodnocení otevřených otázek zkoušení se hodnotí využívání odborné terminologie, odborná správnost, využití správné zkoušky pro dosažení požadovaných výsledků.

Kritéria hodnocení

Vycházejí z klasifikační stupnice klasifikačního řádu školy a dále zohledňujeme slovní hodnocení.

U ústního zkoušení jsou hodnoceny odborné znalosti a vědomosti, vztahy mezi probranými obsahovými okruhy, srozumitelnost, plynulost projevu.

Ústní zkoušeni 1x, test 1x za období výuky modulu.

Při hodnocení testů je posuzována věcná správnost odpovědí.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • správně je méně než 35 % – známka 5
 • správně je alespoň 35 a méně než 50 % – známka 4
 • správně je alespoň 50 a méně než 70 % – známka 3
 • správně je alespoň 70 a méně než 85 % – známka 2
 • správně je alespoň 85 % – známka 1

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 100 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • pracovněprávní vztahy – maximálně 40 bodů
 • pracovní podmínky – 40 bodů
 • péče o zaměstnance, inspektoráty práce, odbory – 20 bodů

Žák uspěl při dosažení alespoň 50 bodů.

U písemného zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Podmínkou splnění modulu je účast alespoň v 10 hodinách.

Doporučená literatura

Jaroslav Nevoral. Strojnictví. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1987.

Otakar Bothe. Strojírenská technologie. Nakladatelství technické literatury n.p., 1981.

M. Hluchý, J. Beneš. Strojírenská technologie. Nakladatelství technické literatury n.p., 1986.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jindřich Pelaj. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné